Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Expedient: X2016014617 / 66102016000006
Assumpte : Medi ambient
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa pública l'aprovació definitiva del projecte d'obres Projecte d'Adequació Parcial dels Jardins Juli Garreta, amb un pressupost d'execució per contracta de
81.001,43 Eur (IVA inclòs), redactat per l'arquitecte Jordi Serra Bassols.
Atès que el referit projecte s'ha sotmès al tràmit d'informació pública durant el termini de 15 dies, mitjançant publicació d'edicte al
BOP de Girona núm. 201 de 20 d'octubre de 2016 i al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, sense que durant el referit termini s'hagi presentat cap escrit ni al·legació, s'entén aprovat definitivament, en base
a l'acord d'aprovació inicial realitzat per acord de Junta de Govern
Local de data 11 d'octubre de 2016.
La qual cosa ES FA PÚBLICA de conformitat amb el que estableix
l'article 38 del Decret 179/95, de 13 d juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 33 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques.
Contra l'aprovació definitiva de l'esmentat projecte que posa fi a
la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Sant Feliu de Guíxols, 18 de novembre de 2016
Josep Melcior Muñoz i Ayats
Alcalde accidental