Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE QUART
El Sr. Pere Mateu i Sagrera ha presentat en aquest Ajuntament una
Documentació tècnica per executar una tanca al Carrer Raval 23 al
TM de Quart
En compliment de l'article 54.2 del text refós de la llei
d'urbanisme(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost) consolidat amb
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer,
s'exposa al públic per un termini de vint dies perquè tot aquell qui
ho consideri adient pugui fer les observacions pertinents.

L'expedient s'exposa i es pot consultar durant les hores d'oficina a
l'àrea d'urbanisme d'aquest Ajuntament.
Quart, 31 d'octubre de 2016
Pere Cabarrocas Sitjes
Alcalde