Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PORTBOU
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de novembre de
2016, va aprovar inicialment l'expedient número 3/2016, de modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2016.
De conformitat amb el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest acord s'exposa al
públic pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci al BOPG, per tal què les persones
interessades puguin examinar els expedients i presentar-hi reclamacions, si s'escau.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat reclamacions,
l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.
Portbou, 23 de novembre de 2016
Josep Lluís Salas Mallol
Alcalde