Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de nomenament de funcionàries de carrera
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAMÓS RECURSOS HUMANS I D'ORGANITZACIÓ
D'acord amb allò que preveu l'article 82 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals es fa públic que, mitjançant decret d'alcaldia de data 18 de novembre de 2016, s'ha nomenat a les senyores
Clara Maymí Ladrón amb DNI 40515882W i Maite Oliveras Martínez amb DNI 40526742Y, funcionaries de carrera en plaça de tècnica
superior especialista en dret, de l'escala d'administració especial,
subescala tècnica, classe superior, grup de titulació A1.
Disposen del termini d'un mes des de la publicació del nomenament per a la presa de possessió. La manca de compliment d'aquesta formalitat dintre del termini indicat comportarà, llevat dels casos
de força major, la pèrdua de tots els seus drets.
Palamós, 18 de novembre de 2016
Lluís Puig Martorell
Alcalde