Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre contractació de personal laboral eventual
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
G123 62/2016
Es fa públic que l'Ajuntament de Llançà, per motius de màxima urgència i a l'empara de l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i article 94.3 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals de Catalunya, ha aprovat:
- La contractació de caràcter laboral eventual de la senyora Elisenda Subirà Quintà, com a monitora, per la Casa de Cultura
de Llançà, del 23 de setembre de 2016 i fins el 22 de desembre
de 2016, mitjançant Decret d'Alcaldia de 26 de setembre de
2016.
- La contractació de caràcter laboral eventual de la senyora
Nerea Simón Escudero, com a auxiliar de llar d'infants, del 3
d'octubre de 2016 i fins el 31 de desembre de 2016, mitjançant
Decret d'Alcaldia de 10 d'octubre de 2016.
Llançà, 15 de novembre de 2016
Guillem Cusí i Batlle
Alcalde