Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
novembre de 2016, ha aprovat provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals següents:
- núm. 1. Reguladora de l'impost sobre béns immobles
- núm. 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
- núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
- núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres
- núm. 6, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
recollida i tractament d'escombraries i residus
- núm. 8, reguladora de la taxa per a l'autorització i llicència ambiental, llicència municipal i per la tramitació del procediment
de comunicació prèvia per a l'obertura d'establiments
- núm. 11, reguladora dels preus públics municipals.
En compliment del que disposa l'article 49 de la Llei 71985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s'exposen al públic
per un termini de 30 dies, a comptar des de l'immediat següent al de
la publicació d'aquest edicte al BOP, per tal que hom pugui presentar les al·legacions i/o reclamacions que consideri oportunes, amb
el benentès que, cas de no produir-se'n s'entendran definitivament
aprovats i es procedirà a l'aprovació del text íntegre de les noves
ordenances i/o les seves modificacions en aquest butlletí, a efectes
que regeixin durant l'exercici de 2016.
Llambilles, 23 de novembre de 2016
Josep M. Vidal i Vidal
Alcalde