Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PRESES
Núm. exp: 440 - 01 05 006 207/2016
L'Ajuntament de les Preses en sessió plenària de data 23 de novembre de 2016 amb el quòrum legalment exigible va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'any 2017, que
inclou el de l'Ajuntament i el de la societat mercantil de titularitat
municipal Empris, SL, així com el consolidat de la Corporació, conjuntament amb les Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament
i les Plantilles orgàniques de personal de l'Ajuntament i d'Empris,
SL per a l'any 2017.
Tota la documentació estarà exposada al públic, a les oficines municipals i al portal de transparència, durant el termini de 15 dies
hàbils, comptats a partir de la publicació del present edicte en el
BOP de Girona, als efectes d'examen i, si s'escau, presentació d'allegacions, tal com disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Si
transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap al·legació, els
acords inicials esdevindran definitius. D'altra manera, el Ple disposarà d'un mes per resoldre-les i procedir a l'aprovació definitiva
dels acords adoptats.
Les Preses, 24 de novembre de 2016
Pere Vila Frigola
Alcalde