Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Pla d'inspeccions i controls en activitats, equipaments i espais col·lectius
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA
180 - 01.11.003 57/2016
En data 16 de novembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament de la Vall
de Bianya va aprovar, entre d'altres, el Pla d'inspeccions i controls
en activitats, equipaments i espais col·lectius de la Vall de Bianya.
L'esmentat Pla se sotmet a informació pública, durant el termini de
30 dies hàbils, exposant-lo en el tauler d'edictes de la Corporació,
en el Butlletí Oficial de la Província, el en Diari de la Generalitat de
Catalunya i e-tauler. Durant aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin escaients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap allegació ni reclamació, els acords adoptats esdevindran aprovats
amb caràcter definitiu. En aquest supòsit, es publicaran els acords
elevats a definitius i el text íntegre del Pla en el Butlletí Oficial de la
Província i s'anunciarà en el DOGC.
Acords que es fan públics als efectes oportuns.
La Vall de Bianya, 18 de novembre de 2016
Santi Reixach Garriga
Alcalde