Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit SC 1/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
El Ple en sessió Extraordinària de data 15 de novembre de 2016, entre altres va adoptar el següent acord:
?PRIMER.- APROVAR inicialment l'expedient de suplement de crèdit SC 1/2016 del pressupost de despeses de la Corporació,
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals provinents de l' exercici 2015 i el detall del qual és el següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
Import
Org. Prog. Eco.
334
22609
DESPESES DIVERSES DE CULTURA
199,86 ?
338
22609
DESPESES FESTES ANUALS
2.385,35 ?
459
21000
INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS
1.498,03 ?
459
21200
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
8.777,21 ?
459
21201
MATERIAL NETEJA INSTAL.LACIONS
278,61 ?
920
22699
DESPESES DIVERSES
140,47 ?
920
23000
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
13,05 ?
TOTAL
13.292,58?
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el
tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes,
comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les?.
Garriguella, 18 de novembre de 2016
Isabel Teixidor i Damm
Alcaldessa