Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari CE 1/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
El Ple en sessió Extraordinària de data 15 de novembre de 2016, entre altres va adoptar el següent acord:
?PRIMER.- APROVAR inicialment l'expedient de crèdit extraordinari CE 1/2016 del pressupost de despeses de la Corporació,
finançat i el detall del qual és el següent:
1.- Finançat amb Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals :
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
Denominació
Import
Org.
Prog.
Eco.
459
60901
COMPRA SALA DEL SINDICAT
23.007,46 ?
459
60902
CANVI ENLLUMENTA PÚBLIC DEL MUNICIPI
3.809,91 ?
459
60903
CONSTRUCCIO MINIDEIXALLERIA
7.216,79 ?
TOTAL
34.034,16 ?
2.- Finançat amb baixes de crèdit d' altres partides del pressupost :
CRÈDIT EXTRAORDINARI
AUGMENT
Aplicació
Denominació
Import
Org.
Prog.
Eco.
459
60903
CONSTRUCCIO MINIDEIXALLERIA
2.773,42 ?
162
60904
COBERTURA CONTENIDORS ESCOMBRARIES
2.628,19 ?
338
60905
RESTAURACIÓ DELS GEGANTS DEL MUNICIPI
4.477,00 ?
TOTAL
9.876,61 ?
CRÈDIT EXTRAORDINARI
DISMINUCIONS
Aplicació
Denominació
Import
Org.
Prog.
Eco.
011
31001
INTERESSOS PÒLISSA TRESORERIA
9.876,61 ?
TOTAL
9.876,61 ?
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el
tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes,
comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les?.
Garriguella, 18 de novembre de 2016
Isabel Teixidor i Damm
Alcaldessa