Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA
El Ple en sessió Extraordinària de data 15 de novembre de 2016, entre altres va adoptar el següent acord:
?PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits núm. 01/2016 per un import total de 13.292,58 ?, el qual
compren les següents despeses procedents d'exercicis tancats que
figura a l'annex nº 1 de l'expedient instruït a l'efecte i que forma part
del present acord.
SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a
les partides pressupostàries del pressupost vigent indicades en el
quadre descriptiu de l'annex nº 1.
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable?.
La qual es fa pública per general coneixement
Garriguella, 18 de novembre de 2016
Isabel Teixidor i Damm
Alcaldessa