Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CERVIÀ DE TER
Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 d'octubre, la modificació puntual de l'Ordenança
Fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, s'exposa l'expedient al públic pel termini de trenta dies, per
al seu examen i per a la presentació de reclamacions, tal com disposa l'article 17 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
Cervià de Ter, 15 de novembre de 2016
Roser Estañol Torrent
Alcaldessa