Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procediment de selecció per cobrir, amb caràcter interí per vacant, dues places de vigilants
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CELRÀ
Expedient 353/2016
L'alcalde de l'Ajuntament de Celrà, mitjançant Decret d'Alcaldia número 627/2016, de 18 de novembre de 2016, ha aprovat
la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es per cobrir, amb caràcter interí per vacant, dues places de vigilants
de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials (subgrup C2) mitjançant concurs oposició. Es transcriu a
continuació només la part dispositiva:
Primer. Declarar aprovada provisionalment la relació d'aspirants admesos/es i exclosos/es del procediment de selecció per
cobrir, amb caràcter interí per vacant, dues places de vigilants, que es relacionen d'acord amb l'ordre de presentació de
sol·licituds i que està formada pels/les candidats/es següents:
Aspirants admesos/es:

nom
DNI
núm. entrada
data presentació
1
J.S.A.
...3748G
3851
04/10/2016
2
J.A.J.F.
...2634M
3852
04/10/2016
3
S.S.G.
...5138F
3912
06/10/2016
4
A.B.P.
...1997R
3916
06/10/2016
5
J.C.B.
...3267C
3943
07/10/2016
6
S.G.P.
...8756E
3942
07/10/2016
7
C.F.F.
...4300C
3968
11/10/2016
8
R.B.G.
...0116K
3976
11/10/2016
9
LL.B.M.
...2961C
3978
11/10/2016
10
A.R.C.
...9710K
3980
11/10/2016
11
M.J.K.
...7192S
3983
11/10/2016
12
D.M.R.
...0182K
4018
13/10/2016
13
A.T.B.
...2690Z
4021
13/10/2016
14
A.G.G.
...8287Q
4022
13/10/2016
15
M.D.M.S.
...8210C
4034
14/10/2016
16
J.S.L.
...5704Z
4041
14/10/2016
17
J.M.R.M.
...1542A
4047
14/10/2016
18
E.P.P.
...5584N
4051
14/10/2016
19
D.C.L.
...6218F
4057
14/10/2016
20
R.G.F.V.
...0962Q
4070
17/10/2016
21
M.S.P.
...9133T
4083
17/10/2016
22
D.B.R.
...3705L
4144
18/10/2016
23
J.B.M.
...0018Q
4148
18/10/2016
24
M.S.E.J.
...4619K
4149
18/10/2016
25
C.P.R.
...7046M
4153
18/10/2016
26
J.T.P.
...4359B
4157
18/10/2016
27
M.C.C.
...3709K
4160
18/10/2016
28
A.A.S.
...7251A
4161
18/10/2016
29
A.M.M.C.
...3416M
4162
18/10/2016
30
F.C.R.
...5631S
4186
19/10/2016
31
M.V.G.
...8199H
4189
01/10/2016
32
M.M.C.O.
...1746A
4192
19/10/2016
33
C.T.P.
...9540W
4194
19/10/2016
34
F.LL.R.
...8684D
4200
19/10/2016
35
J.B.B.
...4236Y
4208
19/10/2016
36
I.A.V.
...2411M
4253
Gencat 18/10
37
G.B.S.
...1802X
4277
Gencat 18/10
38
V.A.H.
...4168K
4382
Gencat 5/10
39
J.F.A.
...6915P
4547
Gencat 18/10
40
J.A.LL.
...5798T
4548
Gencat 13/10
Aspirants exclosos/es:

nom
DNI
núm. entrada data entrada
motiu exclusió
1
S.R.V.
...5282T
3830
03/10/2016
no aporta la titulació requerida
2
S.Q.P.
...3210E
3832
03/10/2016
no aporta la titulació requerida
3
J.M.M.
...0426B
4037
14/10/2016
no aporta el currículum vitae
4
D.C.V.
...7093A
4197
19/10/2016
no aporta el currículum vitae
5
D.G.B.
...0206N
4211
Correus 19/10/2016 manca la documentació compulsada
6
E.M.B.
...5981C
4203
19/10/2016
no aporta la titulació requerida

Els aspirants admesos que es detallen a continuació han de realitzar la prova de català per no haver acreditat la possessió dels
coneixements equivalents al nivell intermedi (B2) de català:

nom
DNI
núm. entrada
data entrada
1
A.T.B.
...2690Z
4021
13/10/2016
2
M.S.E.J.
...4619K
4149
18/10/2016
3
J.T.P.
...4359B
4157
18/10/2016
Segon. Nomenar el tribunal qualificador que, de conformitat amb la base cinquena de les bases, està integrat pels membres
següents :
President titular: Sra. Maria Lluïsa Prats Torrents
suplent: Sr. Ismael Bonache Fernandez
Vocals:
? Un membre proposat per l'Escola de Policia de Catalunya:
Titular: Sr. Vicenç Ramirez Díaz
Suplent: Sr. Francesc Muñoz Flores
? Un membre proposat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya:
Titular: Sr. Francesc Xavier Bautista Real
Suplent: Sr. Joan Figueras Oliveras
? Un membre proposat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya:
Titular: Sra. Vanesa Fitó Segarra
Suplent: Sra. Carme Serrat Porcell
Secretària titular: Sra. Rosa Maria Melero Agea
suplent: Sr. Jaume Solà Molinas
Tercer. Convocar els membres per constituir el tribunal i iniciar el procés de selecció el DILLUNS DIA 16 de GENER DE 2017
A LES 9.00 HORES al local de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Celrà, situat al carrer Bòbiles número 9. Es convoquen
els/les aspirants el mateix dia i lloc: DILLUNS DIA 16 de GENER DE 2017 A LES 9.30 HORES, per a la realització del segon
i tercer exercici.
La data, hora i lloc de realització de la quarta prova i següents seran determinades pel tribunal i se'n donarà publicitat
juntament amb els resultats de les proves anteriors a la pàgina web municipal.
Es convoquen els/les aspirants que han de realitzar la prova de català pel DIMARTS 20 DE DESEMBRE DE 2016, A LES 9.00
HORES a les oficines municipals de la corporació.
Quart. Exposar la llista provisional dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es al BOP de Girona, al tauler d'anuncis i a la
pàgina web de la corporació perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació al BOP, les
persones interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions i recusacions que considerin oportunes. Si no se'n
presentés cap, la llista s'entendrà elevada automàticament a definitiva. Les al·legacions presentades seran resoltes pel mateix
òrgan.
La resta de resolucions que s'escaiguin en la tramitació del procés de selecció únicament es publicaran al tauler d'anuncis de
la corporació.
Celrà, 18 de novembre de 2016
Daniel Cornellà Detrell
Alcalde