Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de licitació d'un contracte de servei
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BIURE
Per resolució de l'Alcaldia de 27 d'octubre de 2016 s'acordà l'aprovació de l'inici d'un nou expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, i plec de prescripcions tècniques
del contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals del municipi de Biure. Els plecs es troben a disposició del
públic en l'apartat del perfil del contractant de la web municipal.
S'anuncia convocatòria de la licitació en el perfil del contractant de
l'ajuntament de Biure i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, d'acord amb el següent :
1. Entitat adjudicadora :
a) Organisme: Ajuntament de BIURE.
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria.
2. Objecte del contracte.
Descripció de l'objecte: contractació del servei de neteja de les dependències municipals de l'ajuntament de Biure.
Lloc d'execució: carrer Nou, 3 i Camí Lluis Companys, 2, al municipi de Biure.
Durada del contracte : 2 anys , prorrogable.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària .
b) Procediment: obert.
c) Forma d'adjudicació : oferta econòmicament més avantatjosa , diferents criteris.
4. Pressupost de base de licitació:
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en
12.000,00.-? , IVA exclòs.
5.- Valor estimat :
El valor estimat del contracte és de 24.000,00.-? més IVA, tenint en
compte la durada del contracte (2 anys) i les possibles pròrrogues
(fins a 2 anys més).
6. Garanties.
Provisional: no s'exigeix
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'IVA.
7. Obtenció de document i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Biure
b) Domicili: Carrer Nou, 3
c) Localitat i codi postal: Biure - 17723
d) Telèfon: 972 529291.
e) Adreça: www.biure.cat
f) Adreça electrònica: ajuntament@biure.cat
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: el 14è., dia natural a comptar del següent al de la publicació de la convocatòria
al BOP.
8. Requisits específics del contractista:
Clàusules 8èna. I 9èna. del plec de clàusules administratives particulars.
9. Criteris d'adjudicació :
Clàusula 11èna. del plec de clàusules administratives particulars.
10. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: el 15è. dia natural comptador del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el butlletí oficial de la província de Girona.
b) Documentació a presentar: la que determina la clàusula 10èna.
del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el mateix lloc d'obtenció de documentació i
informació.
11. Obertura pública de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Biure; C/ Nou,3 ; 17723-Biure
b) Data: el cinquè dia hàbil següent al de l'acabament del termini de
presentació de proposicions(sobre A). El sobre B: el mateix dia , si
no s'haguessin trobat defectes en el sobre A. En cas de defectes, en
el termini no superior a 5 dies hàbils comptats des de l'obertura
de la documentació administrativa.
12. Despeses d'anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.
Biure, 8 de novembre de 2016
Martí Sans i Pairutó
Alcalde