Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització administra-tiva
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VERGES
Es fa saber que la senyora Llibertat Nualart Roig amb data 24 de
febrer de 2016 va demanar autorització administrativa per a la introducció de l'ús de turisme rural a la finca del Mas Nou de Verges
situada a la parcel·la 149 del polígon 3.
D'acord amb el que s'estableix a l'article 50 del Decret Legislatiu
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, s'obre un termini de trenta dies hàbils d'exposició pública, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, per tal que s'hi pugui presentar al·legacions
i/o suggerències.
L'expedient estarà de manifest al públic a les oficines municipals en
horari d'oficina, a fi que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit i dirigies al president, les observacions i
reclamacions que considerin oportunes.
Verges, 13 de setembre de 2016
Ignasi Sabater Poch
Alcalde