Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació del plec i la licitació del contracte per al servei de recollida i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ) a recollir en la deixalleria municipal de Santa Cristina d'Aro
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO
Per acord de Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2016, s'han aprovat el Plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques que han de regir la licitació, mitjançant procediment obert (diversos criteris d'adjudicació), i
tramitació ordinària, del contracte per al servei de recollida i gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ) a recollir en la deixalleria municipal de Santa Cristina d'Aro, Alhora també s'ha aprovat el corresponent expedient administratiu
i s'ha acordat l'obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOP de Girona i
en el Perfil del contractant de l'Ajuntament (https://www.santacristina.cat i anar a la pestanya de perfil del contractant),
conjuntament amb el Plec aprovat, per la qual cosa s'anuncia la corresponent convocatòria de la licitació, d'acord amb el que
disposen els articles 142.1 i 159.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes de Sector Públic.
Contra aquesta resolució, la qual esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest
anunci en el BOP, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Alternativament, i de forma potestativa, també s'hi pot interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern Local en el
termini de un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP.
A la vista de tot això es procedeix a anunciar la contractació que s'indica amb els requisits que s'hi assenyalen:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ? Secretaria
2) Adreça: Plaça Catalunya, s/n
3) Localitat i codi postal: Santa Cristina d'Aro - 17246
4) Telèfon: 972.83 60 88
5) Fax: 972.83 74 12
6) Correu electrònic: secretaria@santacristina.cat
7) Adreça d'Internet del Perfil del contractant:
https://www.santacristina.cat i anar a la pestanya perfil del contractant
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: últim dia del termini de presentació d'ofertes.
d) Número d'expedient: B174-Mj / 0001-2016.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de serveis
b) Descripció: Servei de Recollida i Gestió dels Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ) a recollir a la deixalleria
municipal de Santa Cristina d'Aro.
c) Divisió per lots i número de lots: No
d) Lloc d'execució: Deixalleria municipal de Santa Cristina d'Aro.
e) Termini d'execució: 3 anys.
f) Admissió de pròrroga: 1 any.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d'adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris directament vinculats a l'objecte del
contracte.
d) Subhasta electrònica: no.
e) Criteris d'adjudicació: els detallats a la clàusula 20 del PCAP i que son els següents:

a) Oferta econòmica (preu del tractament dels residus)

fins a 42 punts

b) Oferta econòmica (preu del transport dels residus)

fins a 42 punts

c) Oferta econòmica (preu de caixes i contenidors de residus)
fins a 5 punts

d) Proposta tècnica

fins a 11 punts
4. Valor Estimat del Contracte: 46.576,95 euros (IVA no inclòs)
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 26.871,33 euros (IVA no inclòs)
b) Import total: 32.514,31 euros (21% IVA inclòs), pels tres anys d'execució del contracte.
6. Garanties exigides
a) Provisional: No s'exigeix.
b) Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera: d'acord amb la clàusula 15 del PCAP.
b) Solvència tècnica i profesional: d'acord amb la clàusula 15 del PCAP.
c) Altres requisits específics: no
d) Contracte reservat: no.
8. Modificació del contracte: possibilitat de modificar el contracte d'acord amb el que disposa la clàusula 35 del PCAP
9. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals (de les 8 del matí a les 13,30 del migdia), a comptar de l'endemà de l'anunci
de la convocatòria publicat en el BOP de Girona (sempre i quan no s'escaigui en dissabte, diumenge o festiu al municipi,
en quin supòsit es prorrogaria el termini fins al primer dia hàbil següent)
b) Modalitat de presentació: en suport paper
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
2) Adreça: Plaça Catalunya, s/n
3) Localitat i codi postal: Santa Cristina d'Aro ? 17246
d) Admissió de variants: no s'admeten.
e) Admissió de millores: Si, d'acord amb la clàusula 21 del PCAP.
10. Obertura d'ofertes
a) Descripció: L'acte públic d'obertura del sobre ?B? es durà a terme a la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Santa Cristina
d'Aro en un termini no superior a tres (3) dies naturals a comptar des de l'obertura de la documentació administrativa,
sobre A.
En el supòsit que s'anunciï, en la forma reglamentària, la presentació d'una plica per correu postal, o es requerís a algun
licitador l'esmena de documentació, la data de l'acte públic d'obertura es comunicaria a tots els licitadors al fax o correu
electrònic indicat en el sobre de la documentació administrativa (sobre ?A?).
b) Adreça: Plaça Catalunya, s/n
c) Localitat i codi postal: Santa Cristina d'Aro ? 17246
d) Data i hora: Les dates indicades anteriorment.
11. Despeses de publicitat: fins a un import màxim de 300,00 euros.
12. Altres informacions: Les que consten al PCAP i PCT.
Santa Cristina d'Aro, 14 de setembre de 2016
Xavier Sala i Congost
Alcalde