Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient d'imposició i ordenació de con-tribucions especials per la realització d'unes obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALS
El Ple de l'Ajuntament de Pals, en sessió ordinària de 7 de juliol de
2016, aprova definitivament la imposició de contribucions especials
per al finançament de l'execució de les obres d'urbanització de Mas
Tomasí, fase VI-a, l'establiment i exigència de les quals es legitima
per l'obtenció d'un benefici o per l'augment de valor dels immobles de l'àrea afectada per la realització d'aquelles, en els termes
següents:
Primer. Considerar encertats i raonats els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals de l'Àrea d'urbanisme i per l'interventor
municipal el 8 i el 9 de març de 2016, respectivament, els quals s'accepten i s'incorporen, de nou, com a motivació d'aquesta resolució.
Segon. Desestimar les reclamacions presentades durant el tràmit
d'informació pública corresponent a l'aprovació provisional de l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per la
realització de les obres d'urbanització de Mas Tomasí, fase VI-a.
Tercer. Aprovar definitivament la imposició de contribucions especials per al finançament de l'execució de les obres d'urbanització
de Mas Tomasí, fase VI-a, l'establiment i exigència de les quals es
legitima per l'obtenció d'un benefici o per l'augment de valor dels
immobles de l'àrea afectada per la realització d'aquelles, d'acord
amb les determinacions següents:
- El cost previst de l'obra es fixa en sis-cents quaranta-un mil quatre-cents disset euros i vuitanta-tres cèntims (641.417,83?), i el cost
suport per l'Ajuntament en noranta-sis mil dos-cents dotze euros i
seixanta-dos cèntims (96.212,62?).
- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en cinc-cents quaranta-cinc mil dos-cents cinc euros i vint-i-un cèntims (545.205,21?),
equivalent al vuitanta-cinc per cent del cost suportat. El cost total
pressupostat tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost previst als efectes del
càlcul de les quotes corresponents.
- S'aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable del tri but els metres lineals de façana, la superfície de la parcel·la, l'edificabilitat i el valor cadastral.
Quart. Notificar aquesta resolució a les persones que han presentat
les reclamacions durant el tràmit d'informació pública a què fa referència l'acord segon.
Cinquè. Comunicar aquesta resolució al Servei de Recaptació del
Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la finalitat de realitzar les
notificacions individuals als subjectes passius relacionats a l'annex
II de l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals de l'Àrea d'urbanisme el 8 de març de 2016.
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix la interposició, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Girona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per la interposició del recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins
que el de reposició no sigui resolt expressament per aquest Ajuntament o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu.
Pals, 20 de setembre de 2016
Sílvia Monar i Aynier
Alcaldessa