Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MASARAC
L'Ajuntament de Masarac tramita expedient d'aprovació de ?Projecte d'explotació ramadera en règim semiintensiu d'un ramat d'oví?
promogut per Castell de Biart, SA. Situació: Polígon 4, parcel·la 67.

El projecte i documentació es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies, a comptar de l'endemà de la data de publicació
d'aquest edicte en el BOP i a la premsa, en compliment del que determina l'article 48.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Masarac, 8 de setembre de 2016
Lluís Pujol Molas
Alcalde