Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació del plec de clàusules que ha de regir la concessió d'un servei
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2016 , es va acordar aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per la CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR
DE LA PETANCA DE LA uRBANITZACIÓ MAÇANET RESIDENCIAL PARK
Simultàniament, també es va aprovar l'obertura de la corresponent
convocatòria de la licitació, d'acord amb el que disposen els articles
142.1 i 159.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector
Públic, en els termes que s'indiquen tot seguit:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Maçanet de la Selva
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER
L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PETANCA DE
LA uRBANITZACIÓ MAÇANET RESIDENCIAL PARK
b )Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d'execució: Maçanet de la Selva
d) Termini d'execució del contracte: 2 anys , aquest període es
podrà prorrogar per dos anys mes, fins a un termini màxim de
quatre (4) anys.
3. Tramitació, procediment i forma d'execució:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Regulació: No harmonitzada
d) Forma: diversos criteris d'adjudicació
e) Criteris d'adjudicació: segon el detall de la clàusula 4 del plec
de clàusules administratives particulars .
4. Cànon base de licitació millorable a l'alça .
Import: 1.000,00 ? anuals millorables a l'alça.
5. Garanties exigibles
Garantia provisional: es dispensa
Garantia definitiva: L'adjudicatari haurà d'acreditar la constitució
de la garantia definitiva per un import equivalent al 5% del valor
del cànon anual (multiplicat per 4 any màxims de la concessió)
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva
b) Domicili: C/ Salvador Espriu núm. 1
c) Localitat i Codi Postal: 17412 Maçanet de la Selva
d) Telèfon: 972 85 80 05
e) Telefax: 972 85 87 55
f) Perfil del contactant de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva
(www.massanetdelaselva.org )
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a
l'acabament del termini de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista:
Cap
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la data de publicació del corresponent anunci de licitació al BOP de Girona.
b) Documentació a presentar: la determinada en el Plec de Clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General d'entrada de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: 2 mesos, comptats a partir de la data d'obertura
de les proposicions.
e) Admissibilitat de variants: no.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva
b) Domicili: C/ Salvador Espriu núm.1
c) Localitat: Maçanet de la Selva
d) Data: Es notificarà a tots els licitadors indicant el dia , l'hora
i el lloc en què es durà a terme l'obertura d'ofertes seguint el
procediment i terminis assenyalats en la clàusula 10 del Plec de
Clàusules administratives particulars.
10. Altres informacions: Les proposicions podran presentar-se també per correu donant compliment als requisits formals previstos per
l'article 80 del Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
11. Despeses d'anuncis: Els anuncis de licitació i d'adjudicació del
contracte que es publiquin en els butlletins o diaris oficials aniran a
càrrec de l'adjudicatari.
Maçanet de la Selva, 14 de setembre de 2016
Antoni Guinó Bou
Alcalde