Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES
La Junta de Govern Local de 30 d'agost de l'actual va acordar aprovar inicialment el projecte de nova captació d'aigua amb bombament solar i el desglossat del projecte de nova captació d'aigua amb
bombament solar de juliol i agost de 2016, respectivament, i número
de referència 2908 b-16, redactats pels tècnics del Consell Comarcal
de la Garrotxa els Srs. M. Pilar Muntada Sala i Josep Martin Jutglar.
El projecte i el desglossat romandran en exposició pública durant
un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà del dia de la
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant
els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació pública, aquest projecte i el desglossat s'entendran aprovats
definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord.
Les Planes d'Hostoles, 13 de setembre de 2016
Eduard Llorà i Cullet
Batlle