Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
Exp.: 2016016548 C02.033.149
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 16 de setembre
de 2016, ha adoptat el següent acord:
?1.- Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització del Carrer
Pruner, de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), amb un pressupost total
de quaranta-un mil set-cents vuitanta-un euros amb vuitanta-nou
cèntims IVA inclòs (41.781,89 ?). Aquest import es desglossa en
trenta-quatre mil cinc-cents trenta euros amb quaranta-nou cèntims
(34.530,49 ?) IVA exclòs i set mil dos-cents cinquanta-un euros amb
quaranta cèntims (7.251,40 ?) d'IVA, calculat amb un tipus del 21 %
2.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província?
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest
edicte. Potestativament, es pot interposar prèviament un recurs de
reposició davant de la Junta de Govern Local de la Corporació en el
termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest edicte. Si transcorre el termini d'un mes, comptat des
del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició,
sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s'entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu
podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia
següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el
recurs de reposició.
Girona, 16 de setembre de 2016
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa