Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
Exp.: 2016010474 C02.033.149
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 16 de setembre
de 2016, ha adoptat el següent acord:
?1.- APROVAR definitivament la memòria valorada de connexió de
nova via verda Girona - Sarrià de Ter amb carril bici urbà de la ciutat
de Girona, promogut pel Consori Vies Verdes de Girona, i de conformitat amb el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, amb un pressupost total de trenta-vuit mil quarantatres euros amb cinc cèntims (38.043,05 ?) IVA inclòs, amb un import
d'IVA del 21 %.
2.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne trasllat al Consorci Vies Verdes de Girona
3.- Donar trasllat del Projecte al departament de Protecció Civil municipal, als efectes oportuns.?
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest
edicte. Potestativament, es pot interposar prèviament un recurs de
reposició davant de la Junta de Govern Local de la Corporació en el
termini d'un mes, a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest edicte. Si transcorre el termini d'un mes, comptat des
del dia següent al de la data d'interposició del recurs de reposició,
sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa, s'entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu
podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia
següent al de la data en què presumptament s'hagi desestimat el
recurs de reposició.
Girona, 16 de setembre de 2016
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa