Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA
La Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, amb data 15 de setembre de 2016 ha acordat informar favorablement i elevar al Ple el Compte General de l'exercici 2015,
integrat pels comptes de la pròpia entitat.
En compliment del que preveu l'article 212.3 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'exposa al públic el compte general amb l'informe de la Comissió especial de comptes pel termini de quinze dies
hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals i vuit dies
més, els interessats podran presentar les reclamacions, reparaments
o observacions que considerin adients.
Fornells de la Selva, 16 de setembre de 2016
Narcís Boschdemont i Esparraguera
Alcalde