Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE COLERA
Lluis Bosch Rebarter, Alcalde-President de l'Ajuntament de Colera, fa públic que contra l'acord d'aprovació inicial de
l'expedient núm. 2 de modificació de crèdits al pressupost general de 2016, adoptat el dia 30 de maig de 2016, no s'ha
presentat cap reclamació, per la qual cosa s'entén elevat a definitiu, publicant-se tot seguit, el seu resum per capítols, de
conformitat amb l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, en relació amb l'article 169 d'aquest mateix text:
INGRESSOS
CAP. PREV.INICIALS MOD.AuGMENTS
PREV.DEFINITIVES
1 405.345,00

405.345,00
2 9.000,00

9.000,00
3 164.934,08

164.934,08
4 213.335,64

213.335,64
5 10.500,00

10.500,00
7 77.692,00

77.692,00
TOT. 880.806,72

880.806,72
DESPESES
CAP. PREV.INICIALS
HABILIT.
SuPLEMENTS
BAIXES
PREV.DEFINITIVES
1 258.505,72258.505,72
2 387.800.00387.800,00
3 33.500,0033.500,00
4 10.454,0010.454,00
6 93.547,00
6.455,83 6.455,83
93.547,00
9 97.000,0097.000,00
TOT. 880.806,72

6.455,83 6.455,83
880.806,72
Colera, 1 de setembre de 2016
Lluis Bosch Rebarter
Alcalde