Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació del padró fiscal per a la prestació de serveis d'escola bressol curs 2016-17
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CELRÀ
L'Ajuntament de Celrà ha aprovat per Junta de Govern de data 5
de setembre de 2016, el padró fiscal de la taxa per la prestació de
serveis d'escola bressol curs 2016-2017 (exp. 326/16)
S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publicació del
present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè
qualsevol interessat pugui examinar-lo per tal de presentar, si s'escau, les reclamacions que es considerin oportunes.
Si durant aquest període de temps no s'han presentat reclamacions,
el padró s'entendrà definitivament aprovat.
Celrà, 6 de setembre de 2016
Josep Bartis Fàbrega
Alcalde accidental