Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de control de l'espècie invasora del mosquit Aedes albopictus, així com d'altres mosquits autòctons
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BREDA
El Ple de l'Ajuntament de Breda celebrat el dia 18 de juliol de 2016 va acordar aprovar inicialment l'Ordenança municipal de
control de l'espècie invasora del mosquit Aedes albopictus, així com d'altres mosquits autòctons.
L'acord i l'expedient s'han sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al DOGC, núm. 7181 del 10 d'agost de
2016, BOP de Girona, núm. 146 de data 2 d'agost de 2016, i a l'E-tauler corporatiu, per un termini de quinze dies hàbils, sense
que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa l'Ordenança municipal de control de l'espècie
invasora del mosquit Aedes albopictus, així com d'altres mosquits autòctons ha quedat aprovat de forma definitiva en els
termes següents:
?Ordenança municipal de control de l'espècie invasora del mosquit Aedes albopictus, així com d'altres mosquits autòctons
Preàmbul
L'estiu del 2008 s'han detectat les primeres poblacions del mosquit Aedes albopictus a la demarcació de Girona, conegut
popularment com ?mosquit tigre?, té una alta capacitat invasora i té un efecte negatiu sobra la qualitat de la vida i la salut de
les persones. Durant els propers anys hi ha una possibilitat real de que aquesta espècie arribi a bona part dels municipis de la
demarcació, cosa que causarà problemes a la població i en algunes de les activitats econòmiques com el turisme, donat que
el seu comportament picador és molt agressiu.
El seu cicle biològic té certes peculiaritats que el diferencien d'altres espècies de mosquit. Diposita els ous a la part interior de
petits recipients (d'una capacitat menor als 200 litres), aquests ous quan queden submergits donen lloc a una larva aquàtica,
que farà tot el cicle de desenvolupament fins arribar a la pupa, moment en que realitza la metamorfosi per arribar a l'estadi
adult que tots coneixem, moment en que passa a ocupar el medi aeri.

Aquesta espècie és especialment difícil de controlar, el seu espai de desenvolupament larvàri ocupa tant l'espai públic com
el privat, i és en aquest darrer espai un rau la dificultat d'aplicar mesures de control per part dels Serveis públics, es per això
que es fa del tot imprescindible la col·laboració de tota la població. La correcta aplicació de les mesures preventives és la millor
solució per arribar a un bon control d'aquest flagell.
Les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les actuacions necessàries en l'espai públic, amb la
finalitat d'evitar el desenvolupament de les poblacions larvàries de l'Aedes albopictus en els punts d'aigua estancada de
l'espai públic. També aportaran als ciutadans la informació necessària per que aquests puguin du a terme una correcta gestió
i evitar que hi hagi punts de cria en l'àmbit privat.
Aquesta ordenança s'inscriu en el marc de la convivència cívica i s'hi regulen les mesures necessàries per tal d'evitar la
proliferació descontrolada del mosquit. També s'hi habiliten els òrgans competents per sancionar aquells qui permetin la
reproducció del mosquit tigre, causant un perjudici a la comunitat.

Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per finalitat controlar al nostre municipi les poblacions de l'espècie invasora del mosquit Aedes
albopictus així com d'altres mosquits autòctons, per tal de minimitzar els efectes que aquests insectes puguin ocasionar a la
ciutadania.
Article 2. Àmbit d'aplicació i usos afectats
Queden inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries,
posseïdores o titulars d'espais, bens, activitats econòmiques o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del
mosquit tigre, ubicats en el municipi.
Article 3. Definicions
Aedes albopictus: Mosquit tigre. Dípter hematòfag pertanyent a la família dels culícids. Originari de l'Àsia, de color negrós,
amb taques blanques especialment visibles a les potes i una línea blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una
notable activitat picadora, principalment diürna.
LA seva mida oscil·la entre els 6 i els 10 mm. Molt ben adaptat al nostre territori i les seves condicions ambientals, cria en
petites masses d'aigua estancada i tancada en recipients artificials i naturals, com ara gerros, gots, plats de testos, cubells,
bidons, pneumàtics i forats inundats d'arbre.
Ous: Són negres i fusiformes d'una longitud aproximada de 0.5 mm, difícilment visibles a simple vista. Són dipositats en llocs
susceptibles de quedar inundats. Asseguren la supervivència de l'espècie durant l'hivern.
Larves: Són aquàtiques i vermiformes, tenen quatre estadis de creixement, aquest desenvolupament depèn directament de la
temperatura de l'aigua, a l'estiu el poden fer en 4-5 dies i a la primavera i tardor pot durar de 10 a 15 dies. Els seus moviments
les fan força fàcils de reconèixer. un cop acabat es transformen en pupes.
Pupa: Darrer estadi del creixement aquàtic, dura d'un a dos dies i és on es produeix la metamorfosi que donarà al mosquit
adult.
Altres mosquits: Diverses espècies ja existents i que comparteixen l'hàbitat amb el mosquit tigre, alguna d'elles pot picar
també a les persones, com és el cas del Culex pipiens, aquest ens pica a la nit a l'interior de les vivendes.
Article 4. Criteris generals. Regulació d'aigües estancades
Aquesta ordenança requereix a totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o posseïdores d'espais, béns
o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del mosquit tigre, que evitin l'abandó, definitiu o temporal,
tant a l'espai públic com al privat, de contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva naturalesa i dimensions (per exemple:
pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones de plàstic, fonts ornamentals, ornaments de jardí amb concavitats, bidons,
safareigs, barques, i qualsevol andròmina, etc.) les quals puguin acumular aigua i com a conseqüència pugui reproduir-s'hi
el mosquit tigre.
Els propietaris dels solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa, recipients o cap mena d'objecte abandonat,
així com de mantenir la vegetació herbàcia sota control periòdic. Les actuacions correctores que hagi d'emprendre l'ajuntament
en cas d'incompliment seran imputades al titular de la finca.
Article 5. Actuacions generals
Les persones que es trobin en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança hauran de tenir en compte les següents prescripcions.:
? En el seu espai particular, neutralitzar tots els objectes que tinguin concavitats i estiguin dipositats a l'aire lliure, ja que
poden quedar inundats i són susceptibles de ser punt de cria i/o desenvolupament de larves de mosquit. En el cas
que hi hagi aigua, caldrà buidar-la, eliminar l'objecte portant-lo a la deixalleria, posar-lo sota cobert, si no es pot caldrà
posar-lo boca avall, si això tampoc és possible caldrà cobrir-lo amb una tela mosquitera (d'un o dos mm d'ull) que estigui
permanentment ben ajustada o foradar el fons perquè no acumuli aigua.
? Els plats de sota els tests hauran de ser retirats o mirar que no estiguin amb aigua mes de 3 dies. Es poden utilitzar altres
sistemes de reg que no representin risc, com el hidropònic o irrigadors automàtics de circuit tancat.
? Si ens trobem amb dipòsits fixes que no es poden moure o que han de quedar destapats (abeuradors), caldrà buidar-los
dos cops per setmana, o bé, cobrir-los amb una tela mosquitera ben ajustada (2 mm de pas de malla).
? En el cas de les basses i fonts decoratives es recomana de tenir-hi peixos vermells, els quals, actuen de depredadors
naturals.
? Totes les mesures que ajudin i facilitin l'establiment de nius i refugis per a la cria d'ocells insectívors i rats-penats, seran
de gran ajuda, com són la instal·lació de caixes nius, mantenir les obertures d'accés a les golfes, etc.
? Les piscines se'ls haurà de fer el manteniment de la qualitat de l'aigua durant tot l'any, mitjançant l'ús de desinfectants,
amb la finalitat que no si puguin desenvolupar els mosquits i d'altres organismes.
? Les persones responsables del manteniment dels edificis hauran de tenir cura dels desaigües dels sistemes de climatització,
els quals, no han d'acumular aigua estancada en cap punt i hauran d'estar connectats als desaigües.
? Caldrà fer un manteniment dels col·lectors d'aigües plujanes (canaleres) i netejar-los periòdicament de la matèria que
s'hi acumula, per evitar així, que puguin desenvolupar-se els mosquits. Aquest mateix manteniment s'haurà de fer als
embornals dels patis.
? Els gestors de finques on per la seva activitat comercial o industrial acumulin objectes que puguin omplir-se d'aigua de
pluja seran responsables d'evitar que hi apareguin larves de mosquits, seguin les recomanacions de buidar, invertir i/o
foradar.
? En el cas de que cap de les recomanacions anterior sigui aplicable, es procedirà a fer aplicacions de productes larvicides
per evitar el desenvolupament larvari dels mosquits, atenen escrupolosament les instruccions de la etiqueta del producte.
? En el forats naturals dels arbres o d'altres situats dins l'àmbit privat hauran de ser emplenats amb materials inerts (sorra)
per evitar la proliferació de les laves de forma permanent.
? Els hortolans hauran de tenir una cura especial amb tots els dipòsits d'acumulació d'aigua, aplicant les mesures preventives
fins ara exposades. Caldrà tenir cura especial dels bidons on s'acumula aigua, els quals, hauran d'estar coberts per tapes
hermètiques o teles mosquiteres ben ajustades.
? En els centres comercials de jardineria hauran de tenir cura especial de tot el que s'ha exposat fins ara, al ser aquests llocs
uns punts susceptibles per al desenvolupament dels mosquit tigre.
Article 6 Actuacions específiques. Cementiris municipals
Els cementiris solen ser uns llocs especialment problemàtics pel desenvolupament del mosquit tigre, aquest aprofita per
dipositar les seves postes en els gerros per les flors i al haver-hi un gran nombre d'aquests recipients, acaben sent un greu
problema per als visitants d'aquestes instal·lacions i de les vivendes properes.
Caldrà que els propietaris de drets funeraris foradin tots els recipients per la seva base, amb la finalitat que aquests no
acumulin l'aigua. En el cas que no es faci, l'Ajuntament podrà practicar d'ofici els orificis, i si s'escau, de repercutir als titulars
l'import d'aquesta operació de manteniment sanitàri.
Es recomana l'ús de flors artificials, si es desitja utilitzar les naturals, la humitat s'haurà de mantenir introduint en el recipient
o gerro alguna mena de material absorbent (esponja, fibres absorbents), o omplir el recipient amb sorra fins més amunt de la
superfície de l'aigua, de manera que no hi quedi aigua lliure.
Article 7 Situacions específiques: Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics usats
Els tallers del ram de l'automoció tenen que emmagatzemar durant certs períodes de temps pneumàtics fora d'ús (PFu),
aquests són un lloc ideal per al desenvolupament del mosquit tigre i també altres espècies de mosquit autòctones, convertintse en un greu problema per als treballadors de les instal·lacions i els habitatges veïns.
Am la finalitat que això passi, es demana que el neumàtics usats siguin emmagatzemats de forma ordenada i sota cobert,
en el cas que no segui possible, caldrà fer-ho de forma ordenada, a l'exterior però coberts per una tela impermeable que
impossibiliti la seva inundació de la part interna dels neumàtics.
Això mateix caldrà fer amb els neumàtics que s'acumulin a les deixalleries o altres magatzems. En els dipòsits específics de
pneumàtics fora d'ús caldrà seguir les recomanacions fetes per Agència de Residus de Catalunya per aquest cas:
? Manteniment de la perifèria de les zones d'emmagatzematge de PFU, lliures de vegetació i objectes que puguin acumular
aigua.
? Prioritzar la ràpida destrucció dels PFU provinents de les zones afectades. Acumular la quantitat mínima el mínim de
temps possible. Trucar al gestors de PFu (http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.
asp) o als sistemes integrats de gestió (SIGNuS o TNu) per gestionar-los el més aviat possible.
? Apilar els PFU el més eficient possible pel que fa a la pluja (apilats en columnes verticals) i cobrir-los amb lones plàstiques
ben tancades hermèticament
? Foradar i trencar els pneumàtics manualment. Tot i ser poc eficaç, en alguns casos pot ser una solució en deixalleries
petites que acumulin pocs pneumàtics força temps.
Els pneumàtics no seran emprats com a elements de les instal·lacions lúdiques dels centres escolars de titularitat municipal
fora que estiguin foradats, o semi-enterrats en posició vertical.

Article 8. Situacions específiques: Circuits de karts i pockets-bikes
Les instal·lacions lúdic-esportives que es dediquen a les curses de karts i motos petites, solen utilitzar el PFU com a protecció
i marcatge del circuït. Aquests PFu son un punt de desenvolupament de les larves del mosquit tigre, per la qual cosa, tots els
usuaris i treballadors d'aquestes instal·lacions, així com, els habitants de les vivendes properes en seran víctimes de les seves
molèsties.
Els PFu hauran de ser substituïts per altres sistemes de protecció en un període de temps el més curt possible. En el període
de temps anterior a ser executada la reforma o substitució dels PFu, les instal·lacions hauran de ser controlades per equips
tècnics qualificats i tractades les poblacions larvàries dels mosquits que es desenvolupem dins dels PFU.
Article 9. Situacions específiques: Clubs nàutics i ports
Els PFu encara son utilitzats en algunes instal·lacions nàutiques com a protecció de les embarcacions amarrades. Aquestes
proteccions han de ser substituïdes per les que ja existeixen en el mercat amb la mateixa finalitat i que pel seu disseny específic
no poden ser punts d'acumulació d'aigua i per tant de desenvolupament de larves de mosquits.
Article 10. Situacions específiques: Instal·lacions d'hivernatge de barques
Cada cop més proliferem els espais destinats a l'hivernatge d'embarcacions esportives i de lleure. Aquestes instal·lacions han
de tenir, sempre que sigui possible, les embarcacions sota cobert i donat el cas de que això no sigui possible, caldrà que les
embarcacions estiguin tapades per una coberta protectora impermeable a la pluja, amb la finalitat que en el seu interior no si
pugui acumular l'aigua i convertir-se en un lloc de desenvolupament de les larves del mosquit tigre.
Article 11. Situacions específiques: Instal·lacions agrícoles i ramaderes
Les granges solen usar els PFU com a element per fixar les lones i plàstics protectors del emmagatzematge del farratge pel
bestiar. Caldrà substituir els PFu per altres elements que puguin complir amb la mateixa funció i, aquests s'hauran de portar
a les instal·lacions específiques de recollida d'aquest residu industrial.
Article 12. Tractaments específics
Si s'han de fer aplicacions amb productes biocides, es recorrerà pel tractament als productes que els tècnics qualificats
considerin adequats. Les aplicacions s'ha de fer per personal autoritzat tal i com marca la llei. Les aplicacions amb productes
adulticides tenen una eficàcia molt limitada i s'aconsella sempre emprar el mètode antilarvàri, molt més específic i eficaç.
Article 13. Control de les actuacions
1. L'actuació inspectora podrà ser feta pels tècnics municipals designats a l'efecte, pels agents de la policia municipal local
(Policia Verda) o per personal de la entitat intermunicipal (Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits), en funció
d'assistència tècnica al municipi.
2. Les persones a qui fa referència l'article 2 resten obligades a facilitar informació exacta i veraç de llurs espais i objectes
afectats pels preceptes d'aquesta ordenança i permetre l'activitat inspectora dels tècnics municipals i segons el que
determini la llei.
3. En el cas que els obligats no permetin o dificultin l'actuació dels tècnics, o bé incompleixin les instruccions donades, els
tècnics municipals faran un informe del fets, que servirà de base per a la incoació de l'expedient sancionador corresponent,
sense perjudici que, en el supòsit que els tècnics considerin necessària una intervenció immediata, l'ajuntament adopti les
mesures cautelars oportunes, les despeses de les quals aniran a càrrec dels obligats.
Article 14. Procediment sancionador. Principis generals
El procediment sancionador s'ajustarà a les disposicions legals relatives al procediment administratiu, als principis establerts
a la llei 30/1992, LRJ PAC, de 26 de novembre, i en el Decret 278/1993, de la Generalitat de Catalunya.
Article 15 Les infraccions
Es considerarà infracció l'incompliment de les prescripcions que preveu aquesta ordenança. Ja que la lluita contra el mosquit
tigre està basada en l'acció cívica, la cooperació i l'educació ciutadana, el procediment sancionador s'aplicarà preferentment
en els casos en què les mesures no siguin eficaces.
Article 16. Criteris per a la qualificació de les infraccions
Les infraccions a què fa referència l'article 15 es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris de
risc per a la salut, la quantia de l'eventual benefici obtingut, el grau d'intencionalitat, la gravetat de l'alteració sanitària i social
produïda, la generalització de l'infracció i la reincidència. Aquests criteris poden ser valorats separadament o conjuntament.
Article 17. Qualificació de les infraccions
En funció dels criteris establerts en l'article 16 es consideren infraccions lleus:
- Les comeses per simple negligència, sempre que el risc sanitari produït hagi estat d'escassa incidència.
- Tenir aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per incompliment de les prescripcions de l'article 5
Es consideren infraccions greus:
- L'incompliment dels requeriments específics dels tècnics municipals.
- Proporcionar informació o documentació falsa.
- Dificultar o impedir la tasca d'inspecció dels tècnics municipals.
- La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
- L'incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats sanitàries municipals.
- L'incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics municipals quan hi ha perill per a la salut o per al
benestar social.
- La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
Article 18. Persones responsables
Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present ordenança totes aquelles persones, siguin
físiques o jurídiques, que hagin participat, per acció o per omissió, en la comissió del fet infractor.
Article 19. Sancions
Les infraccions a que fa referència l'article 16 han d'ésser sancionades amb multes, d'acord amb la gradació següent:
Infraccions lleus, fins a 200 ?
Infraccions greus, de 201 a 400?
Infraccions molt greus, de 401 fins a 600?
Disposicions Addicionals
Primera
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s'estarà a allò previst per les ordenances reguladores corresponents.
Segona
En cas de ser necessari, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança s'adaptaran les altres ordenances existents
(especialment les ordenances municipals sobre Via Pública, Medi Ambient i Convivència Ciutadana) així com el Reglament
del Cementiri municipal, i també qualsevol altre que reguli matèries que poguessin entrar en conflicte amb la present.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.
Breda, 13 de setembre de 2016
Dídac Manresa Molins
Alcalde