Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 38, reguladora de la taxa per expedició de documents
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
El Ple de l'Ajuntament d'Aiguaviva, en sessió ordinària celebrada
el dia 8 de setembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal n. 38 Reguladora de la
Taxa per expedició de documents administratius.
De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present acord i les ordenances fiscals aprovades provisionalment s'exposen al públic per
termini de 30 hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOP, per tal que les persones interessades puguin
examinar-les i presentar les al.legacions que considerin oportunes.
En cas de no presentar-se reclamacions es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord procedint a la publicació
del text modificat de l'ordenança.
Aiguaviva, 13 de setembre de 2016
Joaquim Mateu Bosch
Alcalde