Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2016,
va aprovar inicialment l'expedient núm. 2/2016 de modificació de
crèdit al pressupost 2016. L'expedient s'ha exposat al públic pel període de 15 dies, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 150, de 8 d'agost de 2016. Durant l'esmentat termini no s'hi ha
presentat cap reclamació ni suggeriment, per la qual cosa ha quedat
definitivament i es fan públics els capítols modificats:
aPLICaCIONs PREssuPOsTÀRIEs DEL PREssuPOsT DE DEsPEsEs MODIFICaDEs :
CaPÍTOL
PREssuPOsT
2016
MC aLTa
TOTaL
II
386.735,18
5.775,15
392.510,33
IV
26.500,00
-6.050,00
20.450,00
VI
46.685,00
12.274,85
58.959,85


12.000,00

aPLICaCIONs PREssuPOsTÀRIEs DEL PREssuPOsT D'INGREssOs MODIFICaDEs :
CaPÍTOL PREssuPOsT 2016
MaJORs
INGREssOs
TOTaL
VII
31.770,70
12.000,00
43.770,70


12.000,00

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci.

susqueda, 9 de setembre de 2016
Joan Mercader arimany
alcalde