Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 4/2016 de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
L'Ajuntament en Ple, en sessió que tingué lloc amb data d'ahir, va
acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
pressupostaris, núm. 4/2016.
L'esmentat expedient s'exposa al públic pel termini de quinze dies
hàbils, de conformitat amb el que preveu l'art. 169, del Text refós
de la Llei d'Hisendes Locals(RDL 2/2004, de 5 de març), a l'objecte
que els interessats puguin formular les reclamacions que estimin
oportunes. Cas de no presentar-se'n cap, s'entendrà definitivament
aprovat sense necessitat d'ulterior acord corporatiu.
Riudellots de la selva, 13 de setembre de 2016
Montserrat Roura i Massaneda
alcaldessa