Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública de modificació d'una ordenança fiscal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE QUART
EXP.INT-04/2016-5
Modificació ordenança documents
En compliment de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i demés normativa concordant de règim local,
s'exposa al públic l'acord adoptat pel Ple de l'ajuntament, en sessió
ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2016, el qual es transcriu,
la part dispositiva, a continuació:
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l'ordenança
fiscal número 12 reguladora de la taxa per a l'expedició de documents administratius segons el text següent:
?On diu:
Llicència de primera ocupació:
Per habitatges unifamiliars i plurifamiliars, cada unitat .......75,00 ??
?Ha de dir:
Llicència de primera ocupació:
Per habitatges unifamiliars i plurifamiliars, cada unitat .....150,00 ??
Segon.- EXPOSAR al públic durant un període de trenta dies el present acord als efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions.
En cas que no se'n presentin, aquest acord esdevindrà definitiu a
l'empara de l'article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- PuBLICaR al BOP i al tauler d'anuncis de l'ajuntament els
acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, les quals entraran en vigor el dia
següent a la seva publicació definitiva al BOP i regiran mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
Quart, 12 de setembre de 2016
Pere Cabarrocas i sitjes
alcalde