Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GARRIGÀS
En compliment del que estableix l'article 212 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament
informada per la comissió especial de comptes, s'exposa al públic
el compte general corresponent a l'exercici 2015, per un termini de
quinze dies, durant els quals i vuit dies més aquells que s'estimin
interessats podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que considerin convenients.
Garrigas, 9 de setembre de 2016
Josep Masoliver subiros
alcalde