Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública del projecte de legalització i enderroc d'unes obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FORALLAC
De conformitat amb el que disposa l'article 51 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística, s'exposa al públic durant el termini d'un
mes el projecte per a la legalització i enderroc d'ampliacions al mas
Puigsec, situat a la parcel.la 36 del polígon 4, promogut pel senyor
Olaf Wolbertus Chiristiaan Vroom.
Les al·legacions es podran presentar a les oficines municipals, carrer
unió, 3 17111-Vulpellac, de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:30
hores. Tot això, sens perjudici del que estableix l'article 38.4 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Forallac, 8 de setembre de 2016
Josep sala Leal
alcalde