Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'exposició pública del Pla Local de Joventut d'Esponellà 2016-2019
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ
Exp.núm.:2016.221
Per resolució d'alcaldia de data 9 de setembre de 2016, amb
núm.139/2016, es va aprovar inicialment el Pla Local de Joventut
de l'ajuntament d'Esponellà 2016-2019, la qual cosa es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a l'objecte que aquest es
pugui examinar i, si és el cas, formular-hi al·legacions. En el cas que
no se'n presenti cap, aquest es considerarà aprovat definitivament
sense necessitat de l'adopció de cap altre acord.
Esponellà, 12 de setembre de 2016
Joan Farrés Porxas
alcalde