Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de subhasta
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
Eduard Ruiz Fonte, recaptador del Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès ,
FaIG SaBER:
En l'expedient administratiu de constrenyiment núm. XP00001870,
que s'instrueix en el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, contra el/la deutor/a BaTLLE COLOMER JOSEP, per deutes
a l'ajuntament de aJuNTaMENT DE CaMPRODON, la tresorera
del Consell Comarcal del Ripollès, ha dictat una provisió de subhasta amb les següents dades:
Dia: 27 d'octubre de 2016
Hora: 10,00 hores.
Lloc : Planta 3a del Consell Comarcal de Ripollès, Oficina del Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.
BÉNS a SuBHaSTaR:
URBANA: Departament núm. 7 de edifici en construcció, situat a
Camprodon, en el xaflà format pel Passeig de la Muralla, núm. 17 i
el carrer Catalunya, sense numerar. Pis segon porta tercera. Vivenda
tipus C, ubicada en la planta segona. Té una superfície útil d'uns
96 metres 30 decímetres quadrats. Consta de tres habitacions, dos
banys, cuina, rentador, menjador-estar i vestíbul. Llinders: Front,
caixa de la escala i vivenda tipus A i tipus B, d'aquesta mateixa planta, amb la resta de la finca matriu de la que es va segregar. Dreta,
entrant, amb la vivenda tipus B d'aquesta mateixa planta i en el vol,
amb el Passeig de la Muralla. Esquerra, amb dit resto de la finca
matriu. Quota: 9 enters 51 centèsimes per cent, respecte del total immoble, que es finca 2039, full 16 del llibre 33 de Camprodon, tom 824
de l'arxiu. Inscrita en el Registre de la propietat al tom, 824, llibre
33, full 36, finca 2046
Referència cadastral: 7846307DG4874N0007EF
arrendament: No consta arrendat.
Valoració de la finca:
152.362,38 ?
Càrregues preferents
0,00 ?
Tipus de subhasta:
152.362,38 ?
Import dels trams:
1000 ?
advertiments:
Pel que fa a altres possibles creditors hipotecaris i pignoratius que
siguin desconeguts, així com d'altres interessats en l'expedient, es
tindran tots per notificats amb plena eficàcia legal mitjançant la publicació d'aquest Edicte.
Per més informació sobre aquesta subhasta, es pot anar a l'enllaç:
www.xarxa.cc/ovr/catala/Externos/EdicteBatlle.pdf
Ripoll, 6 de setembre de 2016
Eduard Ruiz Fonte
Recaptador