Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de subhasta
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
Eduard Ruiz Fonte, recaptador del Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès ,
FaIG SaBER:
En l'expedient administratiu de constrenyiment núm. XP00000033,
que s'instrueix en el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, contra el/la deutor/a EuGÈNIa BuENO PRaTS , per deutes a
l'ajuntament de Camprodon, la tresorera del Consell Comarcal del
Ripollès, ha dictat una provisió de subhasta amb les següents dades:
Dia: 28 d'octubre de 2016
Hora: 10,00 hores.
Lloc : Planta 3a del Consell Comarcal de Ripollès, I'Oficina del Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès.
BÉNS a SuBHaSTaR:
URBANA: Departament núm. 24, edifici a Camprodon, en els carrers Joaquin Claret Escultor, número dos i Monestir, núm. 21, amb
dues escales d'accés a les vivendes, una per cada carrer de situació.
Es vivenda duplex, porta tercera en planta tercera i l'àtic del carrer
Joaquin Claret Escultor, amb accés per l'escala B, de superfície útil,
90 metres quadrats. Consta de cuina menjador-estar, quatre habitacions, dos banys i rentador. Llinders: Front, Oest, replà i caixa escala
i departament 25.. Fons, Est, en vol, zona de pas. Nord, replà, caixa
de la escala i departament 23 i Sud, en vol, amb zona de pas. I en
planta àtic, al Nord, amb àtic del departament 20. Quota: Quatre
enters i set-cents cinquanta mil·lèsimes per cent (4,750%), respecte
del total immoble que és finca 85, full 158, llibre 24 de Camprodon,
Tom 666 de l'arxiu. Va obtenir la qualificació definitiva de protecció
oficial, promoció privada en data 12 de juliol de mil nou cents vuitanta nou, segons consta en nota marginal inscripció 1a.
Inscrita en el Registre de la propietat al tom, 1613, llibre 100, full 183,
finca 1758.
Ref. Cadastral: 8050201DG4885S0025HO.
usuari:
Ocupada per la deutora.
arrendament: No consta arrendat.
Valoració de la finca:
118.606,95 ?
Càrregues preferents:Hipoteca Bankia
70.746,05 ?
Tipus de subhasta:
47,860,90 ?
Import dels trams:
500,00 ?
advertiments:
Pel que fa a altres possibles creditors hipotecaris i pignoratius que
siguin desconeguts, així com d'altres interessats en l'expedient, es
tindran tots per notificats amb plena eficàcia legal mitjançant la publicació d'aquest Edicte.
Per més informació sobre aquesta subhasta, es por consultar l'enllaç:
www.xarxa.cc/ovr/catala/Externos/asp/EdicteSubhastaBueno-
Prats.pdf
Ripoll, 6 de setembre de 2016
Eduard Ruiz Fonte
Recaptador