Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial i exposició pública d'un projecte d'obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILAÜR
En sessió ordinària del 8 d'agost de 2016, el Ple va acordar aprovar
amb caràcter inicial el projecte titulat ?Tancament de la pista poliesportiva a Vilaür?, el qual estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la
publicació d'aquest edicte en el BOP de Girona, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i formular les al·legacions o
observacions que considerin adients.
Vilaür, 12 de setembre de 2016
Joan Farreró i Rispau
alcalde