Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de la proposta de modificació d'un article de les normes urbanístiques del POUM
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
Aprovada inicialment la proposta de modificació de l'article 35.6.f) de les Normes Urbanístiques del Pla d'Ordenació
urbanística Municipal de Tossa de Mar, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la data de
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals situades a C/ Església, 4,
Tossa de Mar, per formular les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions dels
quals suposin una modificació del règim urbanístic vigent.
Les àrees afectades són les següents: zona 3d.
Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016
Gisela Saladich Parés
alcaldessa