Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un projecte de modificació de les normes de planejament urbanístic
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
Aprovat inicialment el projecte de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic de Tossa de Mar en l'àmbit de
l'antiga ua Torrent dels Moros amb l'objectiu de possibilitar la implantació d'un establiment comercial en els terrenys situats
entre el vial acabat en cul de sac perpendicular al carrer Francesc Macià, el mateix carrer Francesc Macià, el carrer Lluís Companys i el Pla de Millora Urbana Carretera de Lloret així com l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada que l'acompanya,
de conformitat amb l' article 85.4 del Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d' agost, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de la data de publicació en Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades en el carrer Església, 4 perquè es formulin les al·legacions que s' estimin pertinents durant l'horari d'oficines.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions dels
quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.
Les àrees afectades són les que figuren al plànol següent:
Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016
Gisela Saladich Parés
alcaldessa