Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora d'ús i aprofitament de les platges
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR
El Ple de l'Ajuntament de Tossa de Mar, en sessió ordinària celebrada en data 9 de setembre de 2016, acordà l'aprovació
definitiva de l'ordenança municipal reguladora d'ús i aprofitament de les platges, que ha romàs exposat al públic per termini
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 98 de data 24 de maig de 2016,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7125 de 23 de maig de 2016, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, El Punt Avui i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
El que es fa públic, d'acord amb el que preveu l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tossa de Mar, 9 de setembre de 2016
Gisela Saladich i Parés
alcaldessa
ORDENaNÇa MuNICIPaL D'ÚS I aPROFITaMENT DE LES PLaTGES
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERaLS
article 1. Objecte.
Aquesta ordenança té per objecte establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions i els serveis
que es donen en totes i cadascuna de les platges del terme municipal, així com regular els usos i les activitats que es realitzin en
aquestes, amb la finalitat d'oferir uns serveis de qualitat, que satisfacin les expectatives dels usuaris, que siguin respectuosos
amb l'entorn i que suposin una millora de la imatge del nostre litoral.
La present reglamentació cal considerar-la com mínima i estarà sempre subjecte a la normativa que sobre el particular dicti
l'òrgan competent de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, així com a la normativa municipal complementària.
article 2. Competència de l'administració local.
Els ajuntaments tenen competència, entre d'altres, conforme el que preveu l'art. 115 de la Llei 22/1988, de Costes, per explotar
els serveis de temporada que puguin establir-se a les platges per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes
en la legislació de Règim Local.
Per poder complir amb aquestes competències l'Ajuntament de Tossa de Mar demanarà les concessions i autoritzacions que
calguin per poder prestar els serveis que preveu els Plans d'Usos i Serveis de les platges que té aprovats o que s'aprovin en
un futur i els previstos en els Plans de Serveis de Temporada d'aquest terme municipal, conforme concessió administrativa
sol·licitada per l'Ajuntament de Tossa de Mar al Ministeri de Medi Ambient.
Sempre que no s'opti per la gestió directa, les autoritzacions d'explotació s'atorgaran mitjançant concurs, en què es primarà
la preferència d'adjudicació a persones físiques en relació a les jurídiques. Aquests criteris que es reflectiran en els Plecs de
Condicions de cada concurs no tenen altre objecte que evitar un monopoli de serveis i el possible desbordament de preus en
la prestació dels mateixos.
Els ingressos que l'Ajuntament de Tossa de Mar obtingui de l'explotació de serveis a les platges, que implicaran sempre un ús
privatiu inferior al 40% de superfície de cadascuna d'elles, permetran donar compliment a les altres competències i assegurar
la utilització de la resta del domini públic marítimoterrestre, de manera lliure, pública i gratuïta per tots els usos comuns i
tot tipus d'actes que es realitzin d'acord amb les lleis, reglaments i normes aprovades relacionades amb la Llei de Costes; el
mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes condicions de neteja, higiene i salubritat, i vigilar el compliment de
les normes i instruccions dictades per l'Administració de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
A tal efecte, s'establiran els corresponents serveis de neteja, de salvament i socorrisme, d'abalisament, el servei de vigilància i el
manteniment d'instal·lacions públiques que podran contractar-se a empreses o entitats acreditades en el sector i degudament
autoritzades.
article 3. Òrgan Gestor de Platges.
Ens de representació dels diversos agents implicats en la gestió de les platges.
La principal funció de l'Òrgan Gestor de Platges és realitzar el seguiment de la correcta implantació de la certificació de
qualitat o medi ambient que es vulgui implantar.
Article 4. Vigilància i inspecció.
Els agents de l'autoritat municipal i el personal específic de vigilància de platges tindran cura del compliment de les normes
contingudes en la present ordenança, denunciant els concessionaris o usuaris que l'incompleixen i col·laborant amb les
administracions competents per, si es dóna el cas, instruir l'oportú expedient sancionador.
Els titulars de concessions estan obligats a facilitar l'accés a les instal·lacions als agents de l'autoritat municipal i el personal
específic de vigilància de platges per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta Ordenança.
Tanmateix, tenen l'obligació de facilitar a les autoritats competents i als seus agents la documentació exacta i la informació
necessària pel compliment de les seves funcions.
TÍTOL II. NORMES GENERaLS PELS CONCESSIONaRIS DE SERVEIS DE PLaTGES
article 5. Obligacions adjudicataris de serveis.
En tota adjudicació que es realitzi, hauran de complir-se les condicions que per a cada cas s'estableixin i les que de forma
enunciativa i no limitativa s'exposen a continuació:
1. L'obligació del concessionari de comunicar a l'Ajuntament, a l'inici de temporada, la voluntat d'instal·lar els equipaments
i/o elements necessaris per a la prestació del servei, per tal que els Serveis Tècnics Municipals puguin indicar-los la ubicació
definitiva i les condicions tècniques que caldrà complir.
La ubicació dels serveis en les diferents platges és orientativa, i podrà ser reajustada en qualsevol moment durant la vigència
de l'autorització previ informe dels serveis tècnics municipals.
2. L'obligació del concessionari de fer arribar anualment a l'Ajuntament un projecte tècnic o una memòria explicativa del
servei que ha d'incloure:
? Enumeració de cada tipus de servei que es pretén oferir amb una
? breu explicació del mateix.
? Recursos humans destinats per la prestació del servei.
? Relació d'elements i equipaments necessaris per la prestació del
? servei, detallant número i característiques.
? Calendari i horari de cada servei.
? Llistat de preus de la temporada, amb descomposició, en el seu cas, dels seus factors constitutius, com a base de futures
revisions.
? Estudi econòmic.
El projecte, previ a les comprovacions oportunes pels tècnics municipals, es sotmetrà a aprovació de la Junta de Govern local
i, si escau, es tramitarà l'autorització anual de l'explotació del servei.
3. Haurà de donar compliment a les seves obligacions fiscals.
4. Haurà d'abonar el cànon que s'hagi de satisfer a l'Ajuntament, així com l'import dels danys i perjudicis que es causin als
béns de domini públic, als usuaris del servei, a tercers, a les coses i al medi ambient en general.
5. Els adjudicataris dels serveis hauran de prendre les mesures necessàries per evitar possibles riscos o danys tant en els
usuaris del seu servei com a la resta d'usuaris i treballadors de les platges. En cas que l'adjudicatari no compleixi aquesta
obligació, l'Ajuntament podrà actuar de forma subsidiària amb el posterior facturació de les actuacions realitzades sense
perjudici de les sancions que, en el seu cas, corresponguin.
6. Tots els titulars d'autoritzacions d'explotació de serveis, usos i aprofitaments en les platges del terme municipal, hauran de
tenir a disposició del públic un full de reclamacions. Cal que estigui indicat que disposen d'aquest fulls.
7. L'adjudicatari de l'activitat o servei no podrà introduir cap variació pel que fa al període i horari de prestació, com tampoc
a la forma de prestar-lo, ni realitzar cap tipus d'activitat diferent a la pròpia del servei, sense l'autorització expressa, per escrit,
de la Corporació Municipal.
8. Haurà de disposar del personal necessari i idoni amb la formació i titulació requeria per a la prestació dels serveis i oferir
la deguda atenció als seus usuaris. L'adjudicatari és l'únic responsable del personal contractat i l'haurà de tenir degudament
legalitzat. Serà de la seva exclusiva competència el compliment de la normativa en matèria laboral, fiscal, de seguretat social
i de seguretat i higiene en el treball. En cap cas l'Ajuntament serà responsable de l'incompliment de normativa per part de
l'autoritzat.
9. Haurà de subscriure un contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què pugui incórrer, amb l'abast i en
els termes que estableixi el Consistori. Aquesta assegurança s'ha de mantenir vigent mentre romangui actiu l'establiment o
servei o fins a la completa retirada de les instal·lacions.
10.Estarà obligat a ajustar el funcionament de les instal·lacions i serveis als procediments i/o instruccions que específicament
s'estableixin des de l'Ajuntament. Haurà d'entendre les normes d'ordre i indicacions dels agents de l'autoritat i del personal
del servei de vigilància de les platges.
11. Haurà de col·laborar i facilitar la feina de les persones que treballen per garantir el manteniment, la neteja, la seguretat i
els altres serveis de les platges.
12.Haurà de vetllar pel respecte i compliment de les normatives d'ús i aprofitament de les platges i de civisme i convivència
ciutadana, en relació amb els comportaments dels usuaris de la seva activitat o servei.
13.Els serveis instal·lats a les platges seran de lliure accés públic, tret que per raons de policia, d'economia o d'altres d'interès
públic, degudament justificades, s'autoritzin altres modalitats d'ús.
article 6. Responsabilitat adjudicataris de serveis.
Els adjudicataris dels serveis assumiran els perjudicis que poguessin derivar-se del fet que degut als efectes dels temporals no
es pugui instal·lar l'activitat a la data prevista, o l'haguessin de treure durant la temporada o abans de la data de finalització.
Així mateix, l'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat pel fet que algun adjudicatari no pugui iniciar l'activitat a la data
prevista per no disposar de les oportunes i necessàries llicències o autoritzacions d'altres administracions.
Serà responsable davant l'Ajuntament per les faltes que cometi el personal al seu càrrec i estarà obligat al rescabalament de
tots els danys que es produeixin per la prestació deficient dels serveis a les instal·lacions, als usuaris del servei, a béns de
domini públic o a tercers, sense perjudici de les sancions que, en el seu cas, corresponguin.
Serà responsable del manteniment, en perfectes condicions de seguretat, d'estabilitat i ornat dels elements presents en la seva
instal·lació. Seran responsables de tot el material emprat en els serveis i de tots els danys imputables a aquests, i respondrien
dels danys que es causessin a l'Ajuntament o a tercers.
Les persones titulars dels serveis i activitats de concurrència pública seran directament responsables d'adoptar mesures
adequades per tal d'evitar actes incívics o molestos per part dels seus clients i col·laboraran en tot moment amb les autoritats
públiques en el manteniment de l'ordre públic i el descans veïnal.
L'autorització municipal s'atorga a risc i ventura de que en resulti titular.
L'Ajuntament no es responsabilitzarà de cap desperfecte que es produeixi a les instal·lacions de l'autoritzat, qualsevulla que
la causa que l'ocasioni, ni tampoc dels danys i perjudicis que es causin a tercers.
Article 7. Tràmits adjudicació del servei.
Tot concurs per a l'adjudicació del servei exigirà el compliment de les següents formalitats, com a mínim:
? Finalitzat un període de vigència de l'adjudicació, la Corporació anunciarà el pertinent concurs d'adjudicació de llicència
per a la prestació dels diferents serveis previstos a les platges de Tossa de Mar.
? El Plec de Condicions i l'anunci de convocatòria es publicarà al BOP i DOGC, i s'hi expressarà cadascun dels serveis que
se sotmetin a licitació.
? Es preveurà el compliment de les regles sobre incapacitats i incompatibilitats que, per a prendre part en la licitació, seran
les que amb caràcter general s'estableixin en la normativa vigent de contractació.
? Expressament s'estableix com a requisit indispensable per poder optar al concurs, no tenir cap deute amb la hisenda
municipal per cap concepte, ni haver infringit les condicions preestablertes, o en cas d'haver-ho fet haver abonat l'import
de les sancions corresponents.
? Presentar la sol·licitud en plica tancada, en el Registre General de l'Ajuntament, amb expressió de la quantitat que
s'ofereix per a l'adjudicació i acreditació dels altres requisits exigits en el Plec de Condicions, i això en el termini que es
fixi en la convocatòria, amb publicació de l'anunci d'aquesta en el BOP o DOGC.
? Prestar les diferents garanties exigides en la convocatòria.
? Transcorregut el termini de convocatòria, es procedirà el dia i hora que s'assenyali en el Plec de Condicions, a celebrar
sessió pública en la qual s'obriran i llegiran les pliques presentades.
Article 8. Vigència de l'autorització municipal per a l'explotació de serveis.
La vigència de les autoritzacions d'explotació dels serveis de temporada de platja comprèn el període que l'organisme oficial
competent determini en la corresponent resolució d'aprovació dels Plans de distribució d'usos i serveis de temporada de les
platges de Tossa.
L'ajuntament realitzarà, si escau, una convocatòria pública periòdica per adjudicar els aprofitaments de temporada de les
platges del municipi.
Els titulars de les llicències estaran obligats a donar servei en el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre, excepte
que causes de força major ho impedeixin, i així s'autoritzi per Junta de Govern Local.
L'Ajuntament renovarà les autoritzacions d'explotació per a la temporada següent mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local i l'expedició de la corresponent autorització, sempre que l'adjudicatari sol·liciti la pròrroga del servei dins del mes de
setembre de la temporada anterior. Les autoritzacions seran prorrogades anualment fins a un màxim de temporades que serà
previst en el plec de condicions corresponent. Únicament en el cas que l'Ajuntament obtingui una concessió administrativa
es podrà ampliar aquest termini.
L'Ajuntament es reserva la facultat de deixar sense efecte l'autorització abans del venciment del termini en cas que ho
justifiquessin circumstàncies sobrevingudes d'interès públic.
Article 9. Traspàs adjudicació de serveis.
L'autorització municipal és personal i intransferible i no pot ser cedida en qualitat d'arrendament a tercers, fet que provocaria
la retirada automàtica de l'autorització sense dret a percebre cap tipus d'indemnització.
Als que resultin titulars de les llicències solament se'ls permetrà el traspàs dels drets personals per actes ?inter-vivos? o
?mortis causa?, en el cas que el nou titular sigui el cònjuge o familiar fins a segon grau de consanguinitat, i es realitzarà en la
forma següent:
- Els traspàs s'adjudicarà a la persona designada pel titular mitjançant document públic. No es meritaran drets de traspàs.
- El traspàs per actes inter-vivos es farà mitjançant document de cessió de l'autorització. S'haurà d'adjuntar el document de
cessió, així com l'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques i del Règim d'Autònoms quan s'escaigui.
- L'òrgan competent per autoritzar el traspàs serà, en qualsevol cas, la Junta de Govern Local.
- No podrà ser traspassat cap lloc de venda als menors d'edat, per actes ?inter-vivos?, ni als que es trobin sense gaudir de la
plenitud de drets civils per poder contractar.
- L'efectivitat d'un traspàs quedarà condicionada a què no hi hagi cap deute pendent del concessionari.
article 10. Fiances.
L'Ajuntament de Tossa de Mar imposa a les persones a les quals cedeix l'autorització d'explotació de serveis a les platges,
l'obligació de constituir les següents fiances:
A) Definitiva:
No podrà ser superior al 4 % l'import d'adjudicació com a fiança definitiva quant al compliment de les obligacions.
B) Complementària:
En constituir la fiança definitiva, haurà de dipositar-se una altra fiança, que també tindrà la consideració de fiança definitiva,
per respondre de les despeses que pugui ocasionar a l'Ajuntament, l'execució subsidiària de l'obligació d'aixecar les
instal·lacions al final de la temporada, i que no podrà ser superior al 3% de l'import d'adjudicació.
La constitució de la fiança es farà a través d'un dipòsit a favor de la Caixa General de Dipòsits d'Hisenda, o bé d'un aval
bancari a favor del Servei de Costes de Girona.
Article 11. Instal·lacions i elements per a la prestació de serveis.
L'adjudicatari de l'activitat o servei no podrà fer obres o modificacions en les instal·lacions de l'establiment ni canvis dels
elements emprats en la prestació del servei sense autorització expressa, per escrit, de la Corporació municipal.
L'adjudicatari haurà de sol·licitar el vistiplau municipal per a la col·locació d'elements complementaris per a la prestació del
servei (taules, cadires, paviments de les terrasses, para-sols, tendals, paravents, rètols, ornaments i decoració exterior, etc.).
Les instal·lacions i els elements per a la prestació dels serveis de temporada tindran les característiques que es fixin en els
projectes tècnics que s'aprovin en el seu dia per la Junta de Govern i que podran ser modificats si així es cregués convenient.
Hauran de ser instal·lacions totalment desmuntables, prohibint-se qualsevol element d'obra fixa.
Les tasques de muntatge i desmuntatge dels serveis no es podran realitzar en cap de setmana ni en dies festius, com tampoc
dins l'horari comprès entre les 20 i les 8 h. Aquestes operacions s'hauran de realitzar seguint les directrius de la Policia Local,
respectant les zones habilitades a tal efecte i els horaris indicats.
Les instal·lacions i equipaments en el moment d'instal·lar-se hauran d'estar en perfectes condicions de servei i conservació per
entrar en funcionament. Es prohibeix qualsevol tipus d'operació de conservació i manteniment a la platja o zones d'influència,
llevat de reparacions d'urgència, que en cas de suposar un risc per als usuaris hauran de ser comunicades a l'Ajuntament a fi
de prendre i/o indicar les mesures a adoptar.
El concessionari o adjudicatari de la llicència d'explotació quedarà obligat a conservar i mantenir els equipaments i/o elements
necessaris per a la prestació del servei, en perfecte estat d'utilització, inclòs des del punt de vista de seguretat, neteja, higiene
i estètica, realitzant al seu càrrec els treballs i reparacions que siguin necessàries, substituint, en el seu cas, els elements que no
ofereixin seguretat o bona presència, no permetent-se arranjaments que les faci desmerèixer del conjunt.
l'Ajuntament podrà ordenar la retirada d'aquells element o instal·lacions que s'hagin col·locat sense autorització o no
reuneixin les degudes condicions per a la prestació del servei.
L'Ajuntament podrà fer subsidiàriament els treballs de retirada d'elements i equipaments no autoritzats o treballs de
manteniment d'elements i equipaments que no reuneixin les degudes condicions, previ requeriment al titular, i imputarà
al titular el cost dels serveis prestats sens perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas i de les
accions penals i civils que fossin procedents. En casos de justificada urgència l'actuació municipal pot ser immediata, sense
que aquest fet exoneri del pagament del servei a qui correspongui.
L'adjudicatari haurà de desmuntar i retirar les instal·lacions i elements dels serveis de temporada i d'abandonar els terrenys
ocupats deixant-los totalment lliures, buits i en perfecte estat d'ordre i neteja, i en les condicions naturals existents en el
moment d'establir-se la instal·lació, dins dels terminis de quinze dies a comptar des de la data d'acabament de la vigència de
les autoritzacions, reconeixent la potestat de l'Ajuntament per acordar i executar per sí el llançament, i disposar lliurement
de les instal·lacions retirades, i repercutirien els costos que se'n derivessin en l'adjudicatari sens perjudici de les sancions
administratives que corresponguin en cada cas.
Aniran a compte de l'adjudicatari les despeses de custòdia o emmagatzematge del material usat per a la prestació del servei
que, per les seves característiques, no pugui ser mantingut en les instal·lacions de platja durant el període de prestació de
servei.
El titular de l'autorització hauran de preveure al seu càrrec un lloc adient per dipositar els equipaments i elements retirats des
del moment de desmuntar-los fins a la instal·lació la propera temporada.
article 12. Ocupació de l'espai públic.
No es permet realitzar cap tipus d'ocupació de l'espai públic sense comptar amb la preceptiva autorització de l'Ajuntament
i resta d'organismes i administracions competents, incloent-se en aquesta prohibició elements diversos com embarcacions,
artefactes flotants, remolcs, banderes, contenidors usats per a l'emmagatzematge de materials, caixes, cadires, balises, cordes,
entre d'altres.
Paral·lelament a la línia de costa es deixarà permanentment per al pas públic una franja de 6 metres d'amplada, com a
mínim, des de rompent. Aquesta franja es deixarà permanentment expedita per al pas públic de vianants i per als vehicles de
vigilància i salvament; no s'hi autoritza cap instal·lació d'ocupació temporal, ni tan sols hamaques o para-sols com tampoc la
varada d'embarcacions i d'artefactes flotants.
Els titulars d'autoritzacions hauran de mantenir permanentment lliures d'ocupació les franges de mínim 3 metres d'amplada
a banda i banda de les passeres i passos accessibles de les platges i totalment lliures d'ocupació la resta d'accessos públics.
Hauran de deixar un pas lliure en direcció perpendicular a la riba del mar, d'una amplada mínima de 3 metres. amb la
finalitat de garantir l'accés a les persones amb mobilitat reduïda, no podrà ser ocupada la part frontal de les passeres en la
seva projecció cap a l'aigua.
No es permet ocupar l'espai públic, excedint la superfície autoritzada i/o fora de l'establiment, o en cas de comptar amb una
tarima a la terrassa ultrapassar-ne els límits, mitjançant rètols propagandístics, elements mòbils de lloguer, mobiliari, objectes
decoratius, ombrel·les, caixes de begudes, bidons, cadires, neveres, màquines expenedores o elements similars no autoritzats.
Les caixes de productes i begudes, bidons, envasos reutilitzables, embalatges buits i qualsevol altre element inherent al
servei, seran guardats en magatzems o en un recinte situat fora de la platja. Queda prohibida la seva acumulació i el seu
emmagatzematge a l'exterior de l'establiment amb ocupació de l'espai públic, a la vista dels usuaris de platja.
Excepte autorització expressa, queda prohibida la instal·lació de qualsevol element, inclosos tanques i acordonaments, que
impliqui la formació d'espais acotats o closos i que impedeixin la lliure circulació i ús de la platja o l'accés a les zones
ocupades pels serveis de temporada.
Queda prohibit l'estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus per la platja a excepció dels vehicles d'atenció
d'urgències i seguretat i els serveis municipals expressament autoritzats.
No és permesa la circulació de vehicles per la zona destinada al trànsit de vianants del passeig marítim durant la temporada de
servei per rebre les mercaderies i productes emprats en la prestació de l'activitat. Aquestes operacions de càrrega i descàrrega
s'hauran de realitzar seguint les directrius de la Policia Local, respectant les zones habilitades a tal efecte i els horaris indicats.
No es permeten les aglomeracions d'usuaris dels serveis al voltant dels espais autoritzats, quan s'interfereixi el lliure trànsit
per la platja o s'obstaculitzi el pas pels accessos públics, o quan aquesta concentració de persones causi altres tipus de
molèsties (soroll, brutícia...).
Article 13. Conduccions i instal·lacions de serveis.
No es permetrà cap conducció o estesa d'electricitat o de qualsevol mena que sigui aèria o que quedi sobre la superfície de
la sorra o solta, de forma que totes les instal·lacions de serveis que es facin a la zona de platja hauran de ser, preferentment,
subterrànies (adossades al mur o a la zona més exterior de la platja) o bé fixades convenientment al llarg de la seva longitud.
El titular de la concessió o del servei serà el responsable de tornar a soterrar les conduccions que puguin desenterrar-se i de
conservar les fixacions al llarg de la temporada.
El titular serà responsable de la conservació i manteniment de les instal·lacions de serveis. En tot moment les instal·lacions
que puguin quedar a l'abast dels usuaris hauran de garantir i complir les degudes mesures de seguretat, també durant el
període en què l'establiment està desmuntat i retirat de la seva ubicació.
El titular de l'autorització, excepte els concessionaris que prestin serveis de salvament i neteja, haurà d'instal·lar al seu càrrec
els serveis d'aigua, electricitat i evacuació necessaris, així com els corresponents comptadors, complint en tot moment la
normativa legal i les indicacions de l'ajuntament.
Aniran per compte del titular de l'autorització els consums d'aigua, electricitat, telèfon i altres subministres que siguin
necessaris.
La instal·lació de les conduccions es farà sota la supervisió i control dels Serveis Tècnics Municipals.
article 14. Sanejament.
Els serveis d'aigua potable i evacuació d'aigües brutes, es connectaran a la xarxa general municipal seguint les orientacions
dels Serveis Tècnics Municipals, si no és viable aquesta connexió, el sistema utilitzat caldrà que sigui autoritzat per escrit per
la Corporació i es realitzarà sota supervisió dels Serveis Tècnics Municipals.
Es prohibeix totalment la instal·lació de foses sèptiques o de sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de
les platges o a la qualitat de les aigües de bany.
El sistema de sanejament haurà de garantir una eficaç eliminació d'aigües residuals, així com l'absència de males olors.
Article 15. Instal·lació elèctrica.
El titular de la concessió ha de demostrar que la instal·lació s'adapta a la normativa i a les instruccions tècniques complementàries
vigents en matèria de baixa tensió. Haurà de justificar el seu compliment amb el lliurament del corresponent butlletí signat pel
seu instal·lador, i la còpia de l'autorització de posada en servei del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.
En cas que els Serveis Tècnics Municipals detectin alguna anomalia podran requerir el titular perquè adopti les mesures
correctores necessàries. No obstant això, el manteniment, la conservació i l'ús de la instal·lació elèctrica són responsabilitat del
titular de l'autorització, sent l'únic responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la instal·lació.
article 16. Residus i neteja del servei.
Els titulars de la concessió resten obligats a netejar i mantenir en bon estat l'àmbit de la seva concessió així com els espais que
pel fet d'estar instal·lats els elements de la concessió no permetin l'accés lliure al servei de neteja.
Totes les instal·lacions de serveis generadores de residus hauran de disposar d'un espai reservat per a la col·locació de
contenidors d'ús exclusiu, tant pel de rebuig com per la recollida selectiva, en l'interior de l'establiment o a no poder ser,
adossat a l'estructura de la concessió, de forma que es mantingui el màxim decòrum i seguint les instruccions dels Serveis
Tècnics Municipals.
Els residus en cap cas podran ser dipositats lliurement i de forma desordenada a l'exterior de l'establiment o en zones annexes
a aquest, caldrà dipositar-los en bosses de plàstic normalitzades, resistents i perfectament tancades, per tal d'evitar pudors i
vessaments. Les bosses es dipositaran en l'interior dels contenidors homologats, evitant el seu desbordament i l'acumulació
de deixalles al seu voltant. És responsabilitat dels concessionaris el mantenir tant el recinte com els contenidors nets i en bon
estat de conservació, per raons d'higiene, seguretat i imatge.
Queda expressament prohibit dipositar en les papereres -de la platja o del passeig- o al seu voltant, bosses d'escombraries de
tot tipus així com objectes voluminosos (caixes, embalatges, recipients i similars).
Es respectarà l'horari de lliurament d'escombraries marcat per l'Ajuntament, podent ser sancionats els titulars de la concessió
si s'incompleix aquesta disposició.
Queda prohibit llençar, abocar i dipositar o abandonar a les platges i passeigs marítims tota mena de productes, tant en estat
sòlid com líquid o gasós, que afectin negativament el seu grau de neteja.
En qualsevol cas caldrà complir les consideracions previstes al respecte en l'Ordenança municipal reguladora de la neteja
viària i de la gestió de residus de Tossa de Mar.
Article 17. Emissions acústiques.
Els titulars de les ocupacions podran disposar d'equips de música, però la música serà ambiental, entenent aquesta com la
que permet la conversa de les persones que estan consumint a la barra o a la terrassa.
En qualsevol cas, els aparells de música funcionaran a nivells sonors que no impliquin molèsties als usuaris i veïns de les
proximitats de les instal·lacions i dins els nivells sonors establerts en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se'n adapten els annexos. Per
això s'adoptaran les mesures d'aïllament dels seus focus emissors de sorolls i/o vibracions per complir amb els valor que
estableix aquest Reglament. Com a mesura preventiva tots els altaveus s'orientaran cap al mar. Valors límit d'immissió: De
7h-23h = 55 dB(A) i de 23h-7h = 45 dB(A).
A tal efecte, l'Ajuntament o empresa subcontractada, podrà realitzar mesures del soroll emès per les instal·lacions, del soroll
que reben els habitatges del voltant i, si fora el cas, precintar els equips o instal·lar (a càrrec de l'adjudicatari) un limitador de
potència sobre l'equip.
En tot cas, els adjudicataris hauran de desenvolupar la seva activitat econòmica ocasionant les molèsties mínimes a les zones
residencials properes, especialment pel que fa a la contaminació acústica, i sobretot en horari nocturn, havent de respectar
estrictament el límit màxim permès de sorolls.
Intervencions específiques en cas d'incompliment dels apartats anteriors:
-Els agents de l'autoritat podran retirar i intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats.
-En aquells casos en què el nivell o les característiques de les molèsties o dels sorolls siguin difícilment mesurables, aquestes
hauran de ser constatades pels agents de l'autoritat, i descrites de forma motivada en la denúncia amb criteris d'intencionalitat
i desproporció per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
En queden exempts els sistemes d'alarma dels serveis d'emergència i la megafonia instal·lats al passeig per emetre avisos o
informació d'interès general.
article 18. Consideracions generals treballadors dels serveis.
Els titulars de l'explotació de serveis a les platges de Tossa de Mar i els seus empleats tenen el deure d'utilitzar bones formes,
cordialitat, amabilitat, educació, no discriminació i respecte en les seves relacions amb els banyistes i usuaris de la platja, els
qui gaudeixen els serveis, així com entre ells i els treballadors municipals o d'empreses de serveis contractades.
El personal encarregat de prestar els serveis i de vigilar les instal·lacions, anirà degudament i decorosament vestit o uniformat,
amb el distintiu d'identificació que permetin reconèixer la seva funció.
Tots els treballadors dels establiments on es manipulin o serveixin entrepans, begudes, gelats, etc..., hauran de disposar de la
formació oficial respecte a la manipulació d'aliments.
L'equip directiu, els monitors, patrons o personal al càrrec de serveis nàutics, hauran de disposar de les pertinents titulacions
oficials.
article 19. Publicitat.
Queda prohibida la publicitat a través de tot tipus de mitjà escrit, acústic o audiovisual, a qualsevol que sigui l'emplaçament
o medi de difusió. Tampoc es permet la publicitat aliena en tiquets, uniformes del personal i altres emplaçaments o objectes
usats en el desenvolupament del servei.
No s'admet que els para-sols, taules, cadires o elements similars utilitzats en la prestació dels servei exposin publicitat de
marques comercials.
Es permeten els rètols indicadors dels establiments i serveis de platja sempre que aquests es col·loquin de forma que no
suposin una reducció del camp visual i que no comportin una alteració substancial de les instal·lacions autoritzades. El vol
dels rètols, expositors i altres paraments no poden interferir al pas dels vianants i, en cap cas, obstaculitzar el pas de les
persones amb mobilitat reduïda o altres tipus de discapacitat.
Es permet donar informació dels diferents serveis de platges des del mateix lloc de prestació del servei o espai autoritzat.
Resta prohibit deixar el lloc de prestació del servei per atreure el públic, repartir propaganda o informació d'un servei, o ferho des del mateix establiment o espai autoritzat cridant a la gent o allargant la mà incitant o increpant a la gent.
article 20. Preus.
Els preus a aplicar en l'explotació dels serveis autoritzats hauran d'ésser aprovats abans del començament de cada temporada
per l'ajuntament de Tossa de Mar. Seran iguals per cada servei i platja concreta.
L'adjudicatari no podrà aplicar preus superiors o inferiors als notificats al consistori.
Qualsevol oferta o modificació que es vulgui aplicar en els preus haurà de ser aprovada per l'Ajuntament i comunicada a la
resta de concessionaris que ofereixin el mateix servei o activitats similars.
article 21. Informació als usuaris.
Els preus dels productes i/o serveis i l'horari de prestació del servei estaran exposats al públic de forma clara i entenedora i
seran col·locats en un lloc visible.
Aquella informació complementària que es consideri necessària d'indicar en els serveis estarà escrita obligatòriament en
català, i com a mínim en 3 idiomes més.
Tots els adjudicataris dels serveis de platja han d'exposar la còpia del títol de l'autorització municipal en lloc públic i visible.
TÍTOL III. DELS SERVEIS DE LES PLaTGES DE TOSSa DE MaR
article 22. Àmbit d'aplicació.
Els Plans de distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Tossa contemplen l'explotació de cadascun dels serveis
per prestar a les platges conforme a la corresponent concessió o autorització administrativa sol·licitada per l'Ajuntament de
Tossa de Mar a l'organisme oficial competent, i posteriorment autoritzada per aquest. Els serveis compliran els requisits
tècnics establerts en els projectes tècnics corresponents aprovats en el seu dia per la Junta de Govern Local.
article 23. Serveis.
Els serveis previstos a les platges de Tossa de Mar seran els següents:
- Restaurant bar (instal·lació fixa)
- Quiosc bar ? terrassa - wc
- Serveis d'hamaques i para-sols
- Lloguer de patins i caiac i similar
- Escola/Centre nàutic d'esquí nàutic, esquí bus, paracraf, parasailing o similar
- Escola/Centre nàutic de speedboat
- Escola/Centre nàutic de surf, wind-surf i vela lleugera
- Escola/Centre nàutic de caiac, paddle surf i similar
- Lloguer de motos nàutiques i flyboard
- Lloguer d'embarcacions
- Transport turístic de passatgers (creuers, catamarans, panoràmics i similars)
- Camp de boies de fondeig de temporada
- Zones d'avarada
- Aquells altres que es puguin establir en el pla de distribució d'usos i serveis de temporada
CaPÍTOL I. NORMES ESPECÍFIQuES PER aLS SERVEIS QuE IMPLIQuIN La MaNIPuLaCIÓ, VENDa O DISTRIBuCIÓ
D'aLIMENTS
article 24. Obligacions del titular del servei.
Són obligacions de la persona física o jurídica que explota els serveis, a més de les esmentades en caràcter general, les següents:
1. Complir amb les disposicions reglamentàries d'hostaleria i les condicions de seguretat i higienicosanitàries que el correspon,
segons la normativa vigent en el moment d'explotació del servei.
2. Les cambres frigorífiques de conservació d'aliments i begudes han d'anar equipades amb un termòmetre interior per
permetre el control de les temperatures. Caldrà dur un registre del control de les temperatures.
3. Realitzar controls microbiològics al llarg de la temporada de servei, que han de quedar documentats. Els controls mínims
per presentar a l'ajuntament seran els efectuats en productes, utensilis i superfícies de treball en la següent proporció:
-Tres controls per temporada, en el quioscos bar, preferiblement entre els mesos de juny i setembre.
4. Dur a terme un pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions (superfícies, equips, freqüència, responsable, productes
utilitzats, etc.). Caldrà registrar diàriament les operacions realitzades.
5. No es permet la venda al públic d'envasos de vidre o productes de vidre que hagin de ser consumits fora de l'establiment.
6. Hauran de realitzar la recollida selectiva, seguint les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals.
7. Tots els espais de l'establiment d'accés públic han de ser accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
8. Complir els horaris de tancament establerts en la normativa. Es considerarà que l'establiment està totalment tancat quan no
hi hagi clients ni cap altre indici que pugui atraure potencials clients.
9. El servei prestat en l'establiment estarà subjecte a la legislació vigent relativa a la venda de begudes alcohòliques i expedició
de tabac.
Article 25: Restaurant bar (instal·lació fixa).
-Comprèn l'explotació de taules i cadires dels restaurants i bars situats a la vorera de la façana marítima, amb elements fixes,
conforme concessió administrativa sol·licitada per l'Ajuntament de Tossa de Mar.
-En l'establiment es desenvoluparà l'activitat pròpia de restaurant i/o bar, podran ocupar la via pública (ZMT) en els termes
i condicions que fixi l'Ajuntament en el Pla d'usos anual.
-Són obligacions de la persona física o jurídica que explota els serveis, a més de les esmentades amb caràcter general, les
següents:
- Ha de disposar de la corresponent llicència municipal d'obertura d'acord amb la legislació reguladora dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
- Per a realitzar qualsevol modificació, l'adjudicatari haurà de presentar el projecte corresponent que haurà de ser aprovat per
la Corporació i conformat pels organismes competents, per tal que es pugui lliurar la pertinent llicència municipal d'obres.
article 26. Quiosc-bar.
- Els quiosc-bar hauran d'ésser explorats per l'activitat pròpia de bar, on podran vendre begudes, gelats, tapes i entrepans freds
i calents i productes envasats i elaborats. A tal efecte es podrà disposar d'aparells elèctrics generadors de calor i preparació
d'aliments (fregidora, planxa, microones, etc.).
- L'horari màxim de prestació del servei al públic serà de 9:00 a 24:00 hores, més mitja hora pel total tancament.
- Les persones titulars o el personal a càrrec de l'establiment seran responsables de controlar que els clients no s'enduguin
envasos de vidre o productes de vidre que hagin de ser consumits fora de l'establiment.
- Ha de disposar de WC públics l'accés als WC serà gratuït i de lliure accés (podran ser usats tant pels clients com per la resta
d'usuaris de la platja)
Hauran d'estar clarament senyalitzats i s'hi haurà d'indicar la condició d'ús públic i gratuït.
Els WC romandran oberts, com a mínim, durant el mateix horari de funcionament de l'establiment.
Els WC no podran ser utilitzats per a l'emmagatzematge de cap tipus de material o producte.
Caldrà conservar-los en bones condicions de neteja i higiene, realitzant les neteges diàries necessàries i procurant que estiguin
totalment equipats (mínim sabó i paper higiènic).
Els Quioscs-bars de la Platja Gran i de la Mar Menuda, on el servei de WC és dóna a través de WC a la via pública, participaran
en les despeses de manteniment de les instal·lacions.
CaPÍTOL II. NORMES ESPECÍFIQuES PER aCTIVITaTS QuE ES DESENVOLuPIN EN aIGÜES DEL MaR
Article 27. Consideracions de caràcter general per a les activitats que es desenvolupin en aigües de mar.
1. S'entendrà com a període de bany el període establert pel Pla d'Usos i Serveis de Temporada aprovat cada any.
2. Al Pla d'Usos i Serveis de Temporada establirà la zona abalisada pel bany i els canals per on poden atracar i varar les
embarcacions i artefactes flotants. Els canals abalisats d'entrada i sortida senyalitzats a les platges seran utilitzats exclusivament
pel tipus d'embarcació o artefacte flotant per al que el canal estigui autoritzat.
3. La zona de banyistes serà aquella que estigui tancada totalment per cordes i boies d'abalisament. Si no hi hagués abalisament
tancat es considera com a zona de bany la franja de mar contigua a la costa i que serà de 200 metres a les platges i de 50 metres
a la resta de la costa.
4. La posició de les boies instal·lades per abalisar els canals nàutics i la zona de banyistes no podran ser manipulades, excepte
per personal autoritzat.
Les boies de senyalització no poden ser utilitzades com a boies de fondeig o d'amarratge de bastiments.
5. En les zones de banyistes degudament abalisades està prohibida la navegació esportiva i de lleure i la utilització de qualsevol
tipus d'embarcació o mitjà flotant impulsat a rem, pedals, vela o motor, i si és necessari fer-ho serà només per arribar al canal
de llançament i avarada i sense sobrepassar mai els 3 nusos de velocitat o la velocitat mínima de govern. Queden exempts
d'aquesta prohibició les embarcacions de vigilància, salvament i neteja de residus flotants, en qualsevol cas hauran de navegar
adoptant les precaucions adients per evitar riscos per la seguretat de les persones i per la navegació marítima.
6. Tota embarcació, moto nàutica o altre artefacte de platja en presència de persones a l'aigua, adoptarà les mesures necessàries
per evitar danys als banyistes i bussejadors, alterant el seu rumb i disminuint la seva velocitat o detindrà completament la
seva marxa, si això fos necessari.
7. Aquells que manegin les embarcacions i artefactes flotants, siguin a motor, a vela o a pedals, s'allunyaran o s'aproparan a la
riba utilitzant els canals abalisats instal·lats a l'efecte, per on no es podrà navegar a velocitats superior a 3 nusos, adoptant les
precaucions adients per evitar situacions de risc per a la seguretat de les persones i per a la navegació marítima.
8. Amb caràcter general, els canals abalisats no podran ser utilitzats per més d'una embarcació del tipus que siguin, a excepció
dels canals de més de 25 metres d'amplada on podran varar un màxim de dues embarcacions simultàniament, per la qual cosa
s'hauran de respectar els torns d'entrada i sortida d'embarcacions sense obstaculitzar les maniobres de la resta ni interferir en
la visió de l'abalisament per part dels altres usuaris.
9. Està prohibit el fondeig a l'interior dels canals i en les proximitats de l'entrada i sortida de canals quan aquest obstaculitzi
les maniobres d'entrada i sortida del canal o la visió de l'abalisament per altres usuaris.
10. L'accés de les embarcacions i artefactes flotants des de la sorra als canals abalisats d'entrada i sortida es farà a través, en
cas d'existir, dels passos habilitats a aquest efecte i, en qualsevol cas, evitant les molèsties a la resta d'usuaris de la platja.
11. Queda prohibit mantenir l'embarcació, o qualsevol altre artefacte flotant, varada a la riba del mar sense que sigui per
embarcar i desembarcar els usuaris. L'embarcació romandrà varada a la platja el temps imprescindible per embarcar i
desembarcar els passatgers.
12. Les embarcacions hauran d'estar en perfecte estat de manteniment per garantir que no es produeixen abocaments
d'hidrocarburs, olis o similars ni l'emissió de fums negres i d'altres contaminants superant els límits establerts. Es prohibeix
operar i realitzar embarcaments a tota embarcació que no reuneixi les degudes condicions.
13. Per evitar la contaminació marina, està prohibida la descàrrega al mar d'hidrocarburs o de barreges olioses, així com de
qualsevol tipus de producte o deixalla. Els residus generats caldrà retenir-los a bord, per a la seva posterior descàrrega en les
condicions legalment establertes.
Article 28. Consideracions de caràcter general pels concessionaris dels serveis d'activitats que es desenvolupin en aigües de
mar.
1. El sol·licitant i prestador del servei marítim de temporada presentarà a l'Ajuntament, abans de l'inici de l'activitat, una
declaració responsable, que consistirà en un document subscrit pel titular prestador de l'activitat en el qual declara, sota la
seva responsabilitat, que compleix els requeriments establerts en la normativa vigent, que disposa de la documentació que
així ho acredita i que es compromet al seu compliment durant la vigència de l'activitat.
2. Els titulars d'activitats aquàtiques hauran de presentar anualment a l'Ajuntament la documentació corresponent en
cada cas, que acrediti disposar de les autoritzacions vinculants dels organismes oficials competents per prestar el servei,
així com tota aquella documentació que li pugui ser exigida pel consistori per tal de controlar el servei i les embarcacions
emprades per oferir el servei: autorització de la direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya,
relació d'embarcacions o artefactes emprats en el servei, matrícula i documents de despatx, el Certificat d'Inscripció o la
Fulla d'assentament, el Permís de navegació o Rol/Llicència de navegació, el Certificat de Navegabilitat, l'assegurança de
responsabilitat civil, i si escau, la Llicència d'Estació de Barco (L.E.B) i capacitat d'aforament màxim de les embarcacions i
fotocòpia compulsada de la titulació nàutica del titular o dels monitors o patrons.
3. a efectes de salvaguardar la seguretat de navegació i de prevenir la contaminació del medi marí, tots els concessionaris
d'activitats que es desenvolupin al mar, els seus empleats i els usuaris del servei hauran de conèixer i complir inexcusablement
la normativa marítima general i específica que els sigui d'aplicació en cada moment i actuar d'acord amb les normes i
instruccions de navegació i seguretat en les aigües marítimes de la Capitania Marítima de Palamós.
4. Les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir la seva activitat com a Escola nàutica/centre nàutic, han de disposar
de l'autorització pertinent a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
5. L'abalisament dels canals d'entrada i sortida de les embarcacions serà previ a l'inici de qualsevol activitat.
6. Caldrà mantenir el ràtio d'alumnes per monitor que estableixi la normativa vigent, garantint, junt amb d'altres actuacions
complementàries, les mesures de seguretat adients.
7. El titular de l'activitat i els seus empleats tindran cura de que els usuaris del servei quedin assabentats, prèviament a l'inici
de les pràctiques, del contingut de les condicions en què ha de desenvolupar-se i, amb aquesta finalitat, els faran les previsions
i recomanacions oportunes i els proporcionaran els equips de protecció que s'escaigui en cada cas: jaquetes salvavides, casc,
protector d'hèlix del motor, etc.
8. Els usuaris d'un servei nàutic hauran de respectar el dret preferent que tenen els banyistes a la zona per a ells assignada,
per qual cosa seran degudament informats pel personal responsable de l'activitat.
9. El personal del servei estarà atent a les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de l'activitat. Els titulars de
l'activitat seran els únics responsables de la seguretat dels usuaris que hagin contractat el servei així com dels comportaments
d'aquests usuaris. Caldrà impedir, amb les mesures que es considerin oportunes, qualsevol tipus de conducta que pugui
causar molèsties o posar en situació de perill o risc els mateixos usuaris del servei, els treballadors de la platja, el públic en
general i/o a l'entorn.
10. L'Ajuntament establirà l'espai de platja reservat on les empreses autoritzades faran la recepció d'alumnes i/o usuaris, la
promoció de l'activitat i la venda de tiquets de l'activitat, per la qual cosa es podrà autoritzar un mòdul amb disseny aprovat
per aquest Ajuntament.
11. Els titulars d'activitats estan obligats a conèixer l'existència, lloc d'ubicació i horari de prestació dels serveis de salvament
i socorrisme de cada platja i a col·laborar, dintre de les seves possibilitats, amb els mateixos.
12. En cas d'activitats que no puguin ser realitzades per menors d'edat haurà d'informar-se clarament d'aquesta prohibició,
així com si és el cas, de la necessitat de consentir prèviament per escrit la realització de l'activitat per part d'un adult (pare,
mare o tutor) adjuntant la còpia del DNI o passaport de que hagi autoritzat l'activitat.
13. L'Ajuntament de Tossa de Mar podrà suspendre aquelles activitats que es consideri que no reuneixen les degudes
condicions de seguretat o que es duen a terme amb embarcacions o personal sense la deguda autorització o titulació, sense
dret a indemnització de cap mena.
14. La prestació i desenvolupament d'aquest serveis es realitzarà en horari diürn. Es prohibeix la navegació nocturna, excepte
en els casos particulars indicats en l'article 34. Cal informar als usuaris del servei del risc que suposa realitzar l'activitat fora
de l'horari de prestació del servei de vigilància i salvament.
15. En condicions meteorològiques adverses, se suspendran tots els serveis en el mar. Els artefactes flotants a pedals, a rems
o similars hauran d'abstenir-se de navegar en cas de vent de força 4 o més, de l'escala de Beaufort, equivalent a 16 nusos
o 30 km/h, així com amb estat de la mar de grau 3 de l'escala Douglas, equivalent a maregassa o a una altura d'1 metre i
amb visibilitat horitzontal inferior a una milla nàutica (1'). En cas de navegar fent cas omís d'aquestes advertències, de les
indicacions del personal de vigilància i salvament de platges o de la bandera vermella, el titular de l'activitat en serà l'únic
responsable.
article 29. Lloguer de patins, caiacs i similars.
- La utilització dels patins es farà mitjançant el corresponent canal abalisat d'entrada i sortida. Es prohibeix la seva utilització
a la zona reservada per banyistes, de la qual cosa els usuaris seran degudament informats pels titulars del servei.
- Els titulars de lloguer d'aquest servei vigilaran les evolucions dels usuaris per a prestar-los assistència si la necessitessin.
- El material utilitzat per a aquesta activitat haurà d'agrupar-se diàriament en la forma que indicarà l'Ajuntament i de manera
que no dificulti la neteja de la platja.
- Si es considera necessari, o si així ho sol·liciten els usuaris del servei, se'ls cedirà una jaqueta salvavides homologada de
flotabilitat permanent.
Article 30. Escola/Centre nàutic d'esquí nàutic, esquí bus, paracraf, parasailing o similar.
- Està prohibida la pràctica d'aquestes activitats en els canals d'entrada i sortida de les embarcacions que formen l'abalisament,
a les zones de boies d'ancoratge, a les zones d'alta concentració d'embarcacions ?estiguin aquestes en navegació o fondejades
? i a les zones reservades per als banyistes, estiguin o no abalisades.
- La pràctica d'aquestes activitats es realitzarà obligatòriament respectant les distàncies mínimes al litoral establertes en les
normes i instruccions de seguretat en aigües marítimes de la Capitania marítima de Palamós.
- Tan sols es podrà utilitzar una embarcació per a cada servei, i en cap cas es permetrà la realització de dues activitats d'aquest
tipus alhora, de forma que quan s'estigui usant una embarcació les altres hauran de romandre parades, fondejades de forma
que no envaeixin la zona de banyistes, i d'acord amb les indicacions de la Corporació Local.
- En material utilitzat per a realitzar aquestes activitats haurà d'agrupar-se diàriament en la forma que indicarà l'Ajuntament
i de manera que no dificulti la neteja de la platja.
- Els usuaris aniran previstos de jaquetes salvavides homologades, de flotabilitat permanent, hauran de col·locar-se asseguts
en el sentit de la marxa i saber nedar.
- Les embarcacions d'arrossegament reuniran les condicions contemplades en les instruccions per a la navegació i d'altres
normatives vigents en el període de desenvolupar-se l'activitat.
- En les modalitats de paracraf, parasailing o similar els usuaris d'aquest servei seran acollits amb una embarcació a la platja
i transportats a la plataforma o lloc d'enlairament, a través del corresponent canal abalisat.
Article 31. Escola/Centre nàutic de surf, wind-surf i vela lleugera.
- Les taules lliscadores a vela o wind-surf es llençaran al mar i tornaran utilitzant els canals abalisats corresponents. Aquest
elements també podran ser recollits amb una embarcació a la platja i transportats fins al lloc d'inici de l'activitat, conjuntament
amb els usuaris, fora de la zona de bany, a través del corresponent canal abalisat.
- S'aconsella que els usuaris d'aquesta activitat naveguin fins a un màxim d'una milla de la costa.
- Les taules lliscadores aniran equipades d'una corda per al seu remolc. L'arbre i la taula seran solidaris entre sí. La vela tindrà
una finestreta de plàstic transparent.
- Es proporcionarà a l'usuari un xiulet, una jaqueta salvavides de flotabilitat permanent homologada i un contenidor d'aigua
ensucrada o glucosa. Els usuaris hauran de saber nedar.
- Els titulars d'aquest servei vigilaran les evolucions dels usuaris per a prestar-los assistència si la necessitessin.
Article 32. Escola/centre nàutic de caiac, paddle surf i similars.
- Els usuaris aniran equipats amb jaquetes salvavides homologades, de flotabilitat permanent, hauran de saber nedar.
- El material utilitzat per a aquesta activitat haurà d'agrupar-se diàriament en la forma que indicarà l'Ajuntament i de manera
que no dificulti la neteja de la platja.
- En cas de que el centre no disposi d'espai autoritzat a la sorra per deixar el material aquest haurà de ser retirat de la platja un
cop acabada l'activitat a través, en cas d'existir, dels passos habilitats a aquest efecte i, en qualsevol cas, evitant les molèsties
a la resta d'usuaris de la platja.
Article 33: Lloguer de motonàutica i flyboard.
Per a l'exercici de l'activitat el titular comptarà amb l'autorització d'obertura d'Escola Esportiva Nàutica que expedeix la
Generalitat de Catalunya.
-Està prohibida la pràctica d'aquesta activitat als canals d'entrada i sortida d'embarcacions que formen l'abalisament, a les
zones de boies d'ancoratge, a les zones d'alta concentració d'embarcacions -estiguin aquestes en navegació o fondejades- i a
les zones reservades per als banyistes, estiguin o no abalisades.
-La pràctica d'aquestes activitats es realitzarà obligatòriament respectant les distàncies mínimes al litoral establertes en les
normes i instruccions de seguretat en aigües marítimes de la Capitania marítima de Palamós.
-Les motos no tindran cap contacte amb la zona de la platja; aniran directament del lloc de dipòsit, on s'amarraran, i d'aquesta
al lloc de dipòsit. Els usuaris de l'activitat seran recollits amb una embarcació a la platja i transportats fins a la moto, a través
del corresponent canal abalisat, per on no es podrà navegar a una velocitat superior a 3 nusos.
-Les motos disposaran d'una placa, col·locada de manera que estigui permanentment visible a la vista del pilot, en espanyol
i anglès i que contingui les instruccions de govern elementals, especialment els perills que representa la manipulació
de l'artefacte, alhora aniran dotades de xiulet i mirall de senyals. Els usuaris aniran equipats amb jaquetes salvavides
homologades, de flotabilitat permanent, hauran de saber nedar.
-Aquests artefactes hauran de/d':
· Estar dotats amb un sistema que produeixi la parada automàtica del motor o el gir lent de l'artefacte en cas de caiguda del
pilot.
· Si disposa de sistema de propulsió per hidrojet, l'aspiració de la turbina estarà equipada amb una reixa de protecció.
· Si disposa d'un sistema de propulsió per hèlix, aquesta haurà d'estar carenada de tal forma que no pugui entrar en contacte
-voluntàriament o involuntària- amb cap part del cos del pilot.
· Disposar d'un compartiment estanc que allotjarà una corda per remolcar.
· Comptar amb un sistema de reducció de sorolls que no serà susceptible de ser desmuntat en funcionament. El nivell de soroll
a plena potència no haurà de sobrepassar els 80 decibels a una distància de 7,50 m.
· Estar dotats amb un o diversos compartiments estancs que assegurin la flotabilitat permanentment. La seva estabilitat serà
suficient per ser redreçats per la mera acció de l'usuari en cas de bolcar, bé sigui per caiguda del pilot o per estar sotmès a
forts balanços.
· Disposar d'assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura, àmbit i dins els límits fixats per normativa.
· Les empreses autoritzades, a més del previst en aquesta Ordenança, hauran de complir el que preveu el Reial Decret
259/2002, de 8 de març, modificat pel Reial Decret 2006/2009, de 23 de desembre, sobre mesures de seguretat per al govern
de motos nàutiques i altra normativa vigent en el període de desenvolupar-se l'activitat.
- Normes addicionals de seguretat per a la pràctica del flyboard:
· La profunditat mínima de la làmina d'aigua serà de 2 metres.
· L'altura màxima de vol de l'artefacte sobre la làmina d'aigua serà de 4 metres.
· El responsable de l'activitat comprovarà que els usuaris saben nedar, són majors de 18 anys o majors de 16 amb consentiment
de pares o tutors.
· S'utilitzarà una armilla salvavides homologada per l'autoritat que correspongui, o marcat CE de conformitat, per part de
l'usuari i del monitor. El casc és obligatori per a l'usuari.
· El control de gas de la moto sempre el portarà el monitor/instructor, des de la moto aquàtica, mai serà usat directament per
l'usuari.
· El monitor haurà d'haver rebut un curset d'instrucció sobre el maneig de l'artefacte, per part del fabricant del mateix o altre
personal autoritzat.
· Les disposicions del Reial Decret 1043/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen determinades mesures de seguretat per a
la utilització d'artefactes nàutics d'esbarjo autopropulsats són aplicables en el que no figuri expressament contemplat en
aquestes normes de seguretat.
Article 34. Transport turístic de passatger (Creuers, panoràmics i similars).
- Els titulars d'autoritzacions de serveis de creuers, catamarans o similars que disposin d'autorització per varar a les platges
del municipi, no podran realitzar cap altre tipus d'activitat diferent a la de transport marítim de passatgers, excepte en cas
de disposar d'autorització expressa del consistori o d'un organisme oficial competent, fet que haurà de ser comunicat a
l'ajuntament.
- Els titulars de l'activitat seran els únics responsables de la seguretat dels usuaris que hagin contractat el servei, així com
dels comportaments d'aquests usuaris. Caldrà impedir, mitjançant l'aplicació de les mesures que es considerin oportunes,
qualsevol tipus de conducta que pugui causar molèsties o posar en situació de perill o risc els mateixos usuaris del servei, els
treballadors de la platja, el públic en general i/o l'entorn.
- No es permet l'emissió de música ni la generació de sorolls molests que afecti i pertorbi la convivència ciutadana i el descans
dels veïns. Les embarcacions previstes d'altaveus que anunciïn per megafonia la propera parada, hauran de ser curosos amb
el volum per no causar molèsties.
- Intervencions específiques en cas d'incompliment dels apartats anteriors:
· Els agents de l'autoritat podran retirar i intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats.
· En aquells casos en què el nivell o les característiques de les molèsties o dels sorolls siguin difícilment mesurables, aquestes
hauran de ser constatades pels agents de l'autoritat, i descrites de forma motivada en la denúncia amb criteris d'intencionalitat
i desproporció per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius.
- El patró i els tripulants de l'embarcació durant la maniobra d'entrada i sortida hauran de moderar la velocitat, mantenir una
cura extrema, i prendre les mesures adients per evitar qualsevol risc o molèstia vers els usuaris de la platja o banyistes situats
en una zona pròxima a la zona d'avarada o dins la zona d'influència de l'escala d'accés a l'embarcació.
- Les embarcacions respectaran obligatòriament les distàncies mínimes al litoral establertes en les normes i instruccions de
seguretat en aigües marítimes de la Capitania marítima de Palamós.
- Estant en navegació, no s'admet que el nombre de tripulants i passatgers excedeixi l'aforament màxim prescrit en els
certificats oficials de l'embarcació. L'aforament haurà d'estar exposat en un lloc visible.
- al canal pel transport turístic de passatgers de la Platja Gran, les maniobres d'atracament i varada seran supervisades pels
vigilants de la platja. Els vigilants, si és el cas, indicaran als diferents patrons instruccions específiques per fer les maniobres
de varada i atracament que hauran de ser degudament respectades.
- L'ajuntament establirà l'espai a la platja on es farà la recepció i espera dels usuaris del servei de transport turístic de
passatgers. Els diferents operadors hauran d'atendre les indicacions que des de l'Ajuntament s'estableixin respecte de la
manera de gestionar la rebuda i sortida dels passatgers.
- Els titulars de l'activitat hauran de destinar els mitjans necessaris per garantir una endreçada espera, així com una correcta
entrada i sortida de la platja als passatgers que hagin contractat el servei.
- Es prohibeix la navegació nocturna a excepció que els titulars de les embarcacions disposin d'autorització expressa dels
organismes competents, i informe favorable de l'ajuntament per varar a les platges del municipi, amb motiu de determinats
esdeveniments d'interès local.
article 35. Camp de boies de fondeig de temporada.
- Les zones específiques on ubicar els camps de boies de fondeig de temporada estaran incloses al Pla d'Usos i Serveis de
Temporada i, sempre que no s'opti per la gestió directa, la seva gestió es licitarà pel procediment corresponent.
- La tramitació d'altes, baixes i/o modificacions seran gestionades pels titulars del servei.
- Els concessionaris de la gestió del camp de boies de fondeig de temporada hauran d'autoritzar prèviament l'amarrament
assignat la boia en funció de criteris d'ordre intern tenint en compte les característiques de les embarcacions i dels trens de
fondeig.
- Els usuaris de les boies de fondeig hauran de conèixer en tot moment les obligacions inherents a l'ús de les boies segons
preveuen les normatives de navegació vigents, de les quals seran advertits pels concessionaris dels servei en el moment
d'amarrar la seva embarcació, així com del que disposi la present ordenança.
- Els usuaris hauran d'abandonar la boia de fondeig quan hagin estat advertits de l'incompliment de la normativa i es neguin
a rectificar la seva conducta.
- Els camps de boies de fondeig de temporada hauran de disposar d'un servei professional de transport dels usuaris que serà
prestat pel concessionaris del servei.
- L'entrada i sortida de l'embarcació que transporta els usuaris de les embarcacions fondejades en el camp de boies es farà a
través del canal abalisat per embarcacions a motor destinat a tal finalitat.
- Les embarcacions de transport reuniran les condicions contemplades en les instruccions per a la navegació i d'altres
normatives vigents en el període de desenvolupar-se l'activitat.
- L'Ajuntament de Tossa de Mar es reserva el dret a fixar a cada temporada la data d'instal·lació i retirada del camp de boies
de fondeig, considerant les previsions de l'estat de la mar. En tot moment podrà retirar les boies o fer retirar les embarcacions
si l'estat de la mar o les previsions així ho aconsellen.
- La instal·lació del camp de boies haurà d'evitar posar en perill praderies de posidònia.
- El pagament del cànon d'amarrament no inclou el servei de vigilància de les embarcacions com tampoc l'assumpció de
responsabilitats a causa de les incidències que puguin ocórrer durant el fondeig, que haurà de realitzar sempre el titular o
l'usuari de l'embarcació, a qui se li facilitarà únicament el tren de fondeig i la boia corresponent. Els concessionaris de la gestió
del camp de boies de fondeig hauran d'informar degudament als usuaris d'aquest punt.
- Els concessionaris del camps de boies de temporada hauran d'oferir obligatòriament boies de cortesia per l'amarratge
d'embarcacions passants en el nombre que s'estableixi des de l'ajuntament.
article 36: Zona d'avarada per a embarcacions d'esbarjo.
a. Canals per l'entrada i sortida d'embarcacions.
En els canals d'ús públic, no podran varar més de d'una embarcació amb motor simultàniament. La varada de les embarcacions
a través del canal d'ús públic serà lliure i gratuït.
En els canals d'ús privat l'Ajuntament establirà quins són els usuaris autoritzats que hauran de comptar amb l'autorització
expressa de l'Ajuntament i varar i atracar d'acord amb les condicions que s'estableixin.
Els canals d'abalisament seran instal·lats per l'ajuntament i els adjudicataris hauran de liquidar el preu públic derivat del cost
de la instal·lació.
B. Zona d'avarada per la permanència continuada d'embarcacions a la sorra.
Queda prohibida l'avarada o permanència continuada a la sorra d'embarcacions o qualsevol altre artefacte flotant, remolcs,
veles, hamaques, rems o elements similars, fora de les zones senyalitzades i destinades a tal finalitat. Les zones específiques
per l'avarada a la sorra estaran incloses en el Pla d'Usos i Serveis de Temporada i, sempre que no s'opti per la gestió directa,
la seva gestió es licitarà pel procediment corresponent.
La tramitació d'altes, baixes i/o modificacions seran gestionades pels titulars del servei.
Els usuaris de l'avarada disposaran d'un espai assignat i distribuït en funció de criteris d'ordre intern.
L'accés de les embarcacions a l'espai de platja reservat a la sorra es farà per mar i excepcionalment s'autoritzarà l'accés per
terra, respectant en tot cas els passos habilitats i els horaris establerts per l'Ajuntament de Tossa de Mar.
Els usuaris de la zona de varada hauran de conèixer en tot moment les obligacions inherents a l'ocupació de l'espai segons el
que disposa la present ordenança, de les quals seran advertits pels concessionaris dels servei en el moment d'avarar la seva
embarcació.
Els usuaris hauran d'abandonar la zona de varada quan hagin estat advertits de l'incompliment de la normativa i es neguin
a rectificar la seva conducta.
L'usuari podrà demanar en qualsevol moment aquella informació relacionada amb el servei i, en qualsevol dels casos,
disposarà en el taulell d'anuncis dels preus dels diferents serveis i l'horari de prestació dels serveis.
El fet de tenir una plaça assignada només dona dret a deixar-hi l'embarcació, en aquest espai no es podrà ubicar cap altre
element.
Els concessionaris de la gestió de les zones d'avarada sobre la sorra hauran de disposar d'un servei professional de varada i
llançament a l'aigua per les embarcacions usuàries del servei.
A les zones d'avarada sobre la sorra, les embarcacions hauran de situar-se el més amunt possible de la platja dins la zona
reservada i s'haurà de deixar lliure un canal vertical de 6 metres, en la part central del canal, per tal de permetre de maniobrar
les embarcacions que facin ús de la zona d'avarada i/o el canal d'avarada.
S'estableix una zona d'avarada especial per embarcacions tradicionals a la zona d'Es Racó.
Les embarcacions permeses a la zona del Racó seran exclusivament embarcacions de pesca tradicional que hauran de figurar
al registre de la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar i disposar de l'expressa autorització municipal.
Es tracta d'una zona de varada limitada. La gestió de la varada a la sorra es farà a través de la Confraria de Pescadors de
Tossa de Mar.
La Junta de Govern Local, en coordinació amb la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar, redactarà les normes d'ús de l'espai.
CaPÍTOL III. NORMES ESPECÍFIQuES PER aLS SERVEIS DE LLOGuER a La PLaTJa
Article 37. Servei d'hamaques i para-sols.
- El servei comprèn la col·locació d'hamaques i para-sols, sempre que siguin complementaris de les activitats pròpies de bany.
- La seva ubicació haurà d'efectuar-se exclusivament, amb una superfície, longitud i capacitat que es determini en cada
cas, segons el previst en els pertinents Pla d'Usos i Serveis de Temporada, o qualsevol altre reglamentació o normativa que
correspongui.
- L'Ajuntament, escoltats els titulars, fixarà les zones per l'emplaçament de les hamaques que serà aprovat per de la Junta de
Govern Local per incorporar-la a la tramitació del Pla d'usos i Serveis de temporada.
- Els para-sols tindran suports metàl·lics, fusta o plàstic i sempre compliran les degudes mesures de seguretat.
- Les hamaques i seients seran de lona o qualsevol altre material adient amb condicions de seguretat i higiene; tindran una
estabilitat i comoditat adequada per al seu ús.
- Les lones dels para-sols i les hamaques hauran de ser d'un color que no desentoni amb l'aspecte estètic de la platja, amb
un màxim de 2 colors, els quals hauran de ser autoritzats per L'Ajuntament. En cap cas podran presentar publicitat aliena al
propi servei.
- Seran obligacions de qui ostenta la titularitat d'explotació d'aquest servei:
1. Les concessions d'hamaques i para-sols s'explotaran de manera que l'adjudicatari tindrà els elements recollits i s'estendrà
prèvia petició expressa de l'usuari, evitant que es produeixi reserva de platja per a cada una de les instal·lacions.
En qualsevol cas hauran de procedir a la seva instal·lació en les zones reservades, agrupant o alineant de forma que no
impedeixin el pas lliure de qualsevol persona, tant entre elles com en sentit longitudinal de la platja, és a dir, entre la riba i les
instal·lacions, i sense que existeixin tanques que prohibeixin la circulació dels usuaris de dita platja.
2. Mantenir un servei de vigilància adequada per a les seves instal·lacions.
3. Atendre als usuaris per a situar les hamaques, para-sols i seients on aquest els prefereixin, respectant en qualsevol cas les
zones que obligatòriament cal mantenir lliures d'ocupació indicades a l'article 12 d'aquesta ordenança, així com els espais que
l'ajuntament pugui establir per raons d'interès públic.
4. Els para-sols i les hamaques utilitzades per a aquesta activitat, un cop complert l'horari de prestació de servei al públic,
haurà d'agrupar-se diàriament en la forma que indicarà l'Ajuntament i de manera que no dificulti la neteja de la platja.
CaPÍTOL IV. NORMES ESPECÍFIQuES DE LES GuINGuETES PER a La VENDa DE BITLLETS
article 38. Guinguetes per a la venda de bitllets.
- Les casetes hauran de ser de model aprovat per l'Ajuntament.
- Aquestes casetes serviran per informar dels serveis i es dedicaran únicament i exclusivament a la venda de bitllets, i no
poden fer-ho de cap altre article, ni podran donar cap mena de publicitat aliena a aquest.
- Les taquilles no podran ser usades com a magatzem, tampoc per guardar els béns destinats al servei.
- Abans d'instal·lar les casetes es sol·licitarà als Serveis Tècnics Municipals que indiquin el lloc corresponent.
- El muntatge, transport i qualsevol obra de condicionament anirà totalment a càrrec del concessionari.
- Les casetes hauran d'estar pintades amb els colors assenyalats en el model aprovat per l'Ajuntament.
- Per a la identificació i publicitat del servei, solament es podrà ocupar els espais de la taquilla que determini l'Ajuntament.
No és permesa la col·locació de cartells o d'altres elements que facin desmerèixer la imatge del conjunt.
- Els venedors de bitllets s'abstindran de cridar a las gent, allargar la mà fora de la caseta o incitar els clients d'altres guiguetes,
actituds que van contra la llibertat dels usuaris i la bona imatge de Tossa.
CaPÍTOL V. aLTRES aCTIVITaTS
article 39. altres tipus d'activitats.
Les platges constitueixen un bé de domini públic, tant en la seva modalitat d'ús com de servei públic. No es permet realitzar
cap tipus d'activitat lucrativa, lúdica i/o esportiva, així com tampoc es permet cap tipus d'ocupació de l'espai públic sense
disposar d'autorització expressa de l'Ajuntament i altres organismes i administracions competents.
Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar alguna activitat a la platja o a l'aigua diferent de les aprovades en els
Plans de distribució d'usos i serveis de temporada, hauran de presentar la sol·licitud a l'Ajuntament. Alhora es faran càrrec
de tramitar la corresponent autorització o autoritzacions a altres organismes o administracions competents.
Aquests tipus d'activitats quedaran subjectes al calendari i emplaçaments que se'n determinen per part de la Junta de Govern
Local que podrà establir restriccions durant la temporada de bany.
En el cas d'autoritzacions puntuals d'activitats lúdiques, esportives o similars, hauran de tenir a disposició dels agents de
l'autoritat i del personal del servei de vigilància còpia del títol de l'autorització municipal i/o de l'organisme oficial competent
que hagi emès l'autorització.
Els responsables autoritzats per realitzar algun tipus d'activitat, diferent dels serveis de temporada aprovats, ja sigui
permanent o temporal, hauran de mantenir les zones ocupades en les degudes condicions de neteja, sempre que romanguin
exercint l'activitat, i en acabar-la hauran de retirar la totalitat d'instal·lacions i mitjans usats i deixar l'àmbit ocupat, en perfecte
estat d'ordre i higiene, en les mateixes condicions existents en el moment d'establir-s'hi.
Els autoritzats hauran de vetllar perquè, durant la realització de l'activitat, els espais utilitzats i els seus elements no es
deteriorin, i restaran obligats, en el seu cas, a la seva reparació. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament podrà
exigir-los que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d'assegurança per respondre dels danys i els perjudicis que es
puguin causar.
TÍTOL IV. DE La uTILITZaCIÓ I uSOS DE La PLaTJa
CaPÍTOL I. DE La NETEJa
article 40. La neteja.
1. La neteja de les platges serà realitzada, per gestió directa o indirecta, per l'Ajuntament, amb la freqüència i en l'horari
previst per a l'adequada gestió del servei.
2. A les zones ocupades pels serveis de temporada, sigui quin sigui l'ús que se'n faci, serà responsable de la neteja el titular
de l'aprofitament.
3. En aquelles zones on es realitzi algun tipus d'activitat, ja sigui permanent o temporal, els seus responsables hauran de
mantenir les degudes condicions de neteja, i en qualsevol cas en finalitzar l'activitat hauran de deixar les zones i instal·lacions
ocupades en el mateix estat d'ordre i neteja en què es trobaven.
4. Queda terminantment prohibit qualsevol acte que pogués embrutar les platges, roques, penya-segats o zones de bany, i el
responsable estarà obligat a fer-ne la neteja immediata, sense perjudici de les sancions que poguessin derivar-se per aquests
fets.
5. Queda terminantment prohibit per als usuaris de platges tirar qualsevol tipus de residus a la sorra i zones d'influència de la
platja, ja que s'han d'utilitzar les papereres que s'instal·lin per a aquest fi. En cas que no s'instal·lin papereres o que aquestes
estiguin desbordades, els usuaris hauran de transportar els residus a un altre lloc destinat a aquest fi.
6. Queda prohibit el dipòsit en contenidors, papereres de materials en combustió per part dels usuaris de la platja.
7. Resta prohibit entrar a la platja amb envasos o recipients de vidre.
8. Resta prohibit l'ús de sabó, gel, xampú i altres productes d'higiene personal en les dutxes, rentapeus i en el mar.
9. Resta prohibit utilitzar la dutxes o rentapeus per rentar els estris de cuina o altres objectes o recipients. En general no es
permet cap altre ús de les dutxes i rentapeus, diferent al que els és propi.
10. Resta prohibit realitzar tasques de manteniment d'embarcacions o altres artefactes, així com la construcció i manteniment
d'estris de pesca, a la platja i zones d'avarada, sense prendre les mesures necessàries per evitar que l'espai es mantingui en
les mateixes condicions d'ordre i higiene existents en el moment d'iniciar les tasques.
CaPÍTOL II. DE La PRÀCTICa DE JOCS I aCTIVITaTS
Article 41. Pràctiques de jocs i activitats en les platges.
1. Per a qualsevol tipus d'ocupació de platges, fora dels usos comuns propis de l'espai com ara passejar, estar, banyar-se,
navegar, embarcar i desembarcar, pescar i altres semblants, caldrà disposar d'una autorització expressa de l'Ajuntament i
altres organismes o administracions competents.
2. No està permès la realització de qualsevol tipus d'activitat esportiva o lúdica, tant a la sorra com a l'aigua, que puguin
causar molèsties, danys o posar en risc a tercers, bens o entorn.
Podran tenir lloc aquest tipus de d'activitats en aquelles zones lliures que hagin estat assenyalades a aquest efecte, o bé no
causin molèsties ni danys a bens, persones ni entorn.
Queden exemptes d'aquesta prohibició aquelles activitats de caràcter esportiu o lúdic organitzades o autoritzades per
l'Ajuntament, sens perjudici de la necessitat d'autorització per part d'altres administracions quan sigui preceptiu.
3. Queda terminantment prohibit fer foc amb qualsevol sistema o artefacte a la platja, així com l'ús de barbacoes, excepte en
cas de festivitats autoritzades.
En qualsevol cas, en finalitzar l'acte caldrà deixar l'espai ocupat en les mateixes condicions inicials.
4. Resta prohibit cuinar a la platja o fer-hi pícnic usant taules, cadires i similars.
Queden exempts aquells actes festius o esdeveniments que disposin d'autorització municipal prèvia, que en qualsevol cas, en
finalitzar l'acte, caldrà deixar l'espai ocupat en les mateixes condicions inicials.
5. No es permetrà la producció de sorolls o l'ús d'aparells sonors o instruments musicals quan pel seu volum de sonoritat
causin molèsties als altres usuaris de les platges o zones de bany.
6. No es permeten les aglomeracions quan s'interfereixi el lliure trànsit per la platja o s'obstaculitzi el pas pels accessos
públics, o quan aquesta concentració de persones causi altres tipus de molèsties (soroll, brutícia...).
7. Resta prohibit l'activitat de recerca d'objectes perduts a la platja i zones d'influència durant la temporada de bany.
8. Resta prohibit l'ús inadequat de les passarel·les d'accés a la platja. No es podrà interrompre el pas d'usuaris, ni col·locar
elements que obstaculitzin el pas, de les rampes, escales i altres elements d'accés a la platja i/o a l'aigua.
Queda prohibit qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la mar que no sigui el de transitar-hi.
9. Resta prohibit l'ús o la manipulació dels elements destinats al servei de salvament i socorrisme i la resta de mobiliari de
platges, per part de personal no autoritzat.
10. Resta prohibit la formació d'espais acotats o closos que vagin en detriment de la lliure circulació i lliure ús de la platja,
sense la prèvia autorització.
11. Resta prohibit fer nudisme en aquelles platges on aquesta pràctica no estigui senyalitzada com a autoritzada.
12. Resta prohibit realitzar escultures de sorra a la platja, sense la prèvia autorització.
13. Resta prohibit interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per garantir el manteniment, la neteja, la
seguretat i els serveis de les platges o de les seves instal·lacions.
CaPÍTOL III. DE LES EMBaRCaCIONS, aRTEFaCTES FLOTaNTS I aLTRES OBJECTES
Article 42. Embarcacions, artefactes flotants i altres objectes.
1. El Pla d'Usos i Serveis de Temporada regularà els llocs on es poden atracar i varar qualsevol tipus d'embarcació i objectes
flotants, així com els espais on es preveu una zona d'avarada sobre la sorra per la permanència continuada d'embarcacions o
qualsevol altre artefacte flotant.
2. En les zones abalisades per al bany està prohibida la navegació esportiva i de lleure i la utilització de qualsevol tipus
d'embarcació o mitjà flotant impulsat a rem, pedals, vela o motor.
3. Els practicants d'activitats nàutiques hauran de conèixer i complir inexcusablement la normativa marítima general i
específica que els sigui d'aplicació en cada moment i actuar d'acord amb les normes i instruccions de navegació i seguretat en
les aigües marítimes de la Capitania Marítima de Palamós.
4. Seran d'aplicació les consideracions de caràcter general per a les activitats que es desenvolupin en aigües de mar establertes
en l'article 27 d'aquesta ordenança.
5. Paral·lelament a la línia de costa es deixarà permanentment per al pas públic una franja de 6 metres d'amplada, com a
mínim, des de rompent.
Aquesta franja es deixarà permanentment expedita per al pas públic de vianants i per als vehicles de vigilància i salvament;
no s'hi autoritza cap instal·lació d'ocupació temporal, ni tan sols hamaques o para-sols, com tampoc la varada d'embarcacions
i d'artefactes flotants.
6. Queda prohibida l'avarada o permanència de forma continuada a la sorra d'embarcacions o qualsevol altre artefacte flotant,
remolcs, veles, hamaques, rems o elements similars, fora de les zones senyalitzades i destinades a tal finalitat. Les zones
específiques per l'avarada a la sorra estaran incloses en el Pla d'Usos i Serveis de Temporada i, sempre que no s'opti per la
gestió directa, la seva gestió es licitarà pel procediment corresponent.
7. En casos de permanència continuada d'embarcacions, artefacte o qualsevol element no autoritzat en la zona de domini
públic l'inspector corresponent n'estendrà acta, descrivint-hi la situació, les característiques de l'artefacte, l'objecte, element,
i titularitat. A continuació es requerirà l'infractor o titular que retiri l'element en qüestió en un termini de 24 hores, indicant,
a manera d'advertència en el mateix requeriment, que, si no ho compleix, aquest requeriment servirà com a ordre d'execució
del retirament immediat per incompliment una vegada transcorregudes les 24 hores abans indicades, cosa que l'Ajuntament
efectuarà de forma subsidiària i amb la repercussió dels costos a càrrec de l'infractor o titular; el material es dipositarà en un
recinte municipal.
En el cas de ser impossible el requeriment, malgrat tenir identificat l'infractor o titular però no haver-lo pogut localitzar, es
retirarà el material de forma cautelar, circumstància que l'inspector farà constar en l'acta.
En el cas de no haver-hi manera de poder identificar la titularitat de l'objecte, artefacte, element, aquesta circumstància es
farà constar en l'acta i es col·locarà durant un període de 24 h un adhesiu a l'objecte instant a la seva retirada, una vegada
transcorregudes les 24 hores l'Ajuntament quedarà facultat per retirar, com a mesura cautelar, els objectes, artefactes, elements
abans enunciats i dipositar-los en un recinte municipal habilitat.
En tots els casos que s'han dit abans en els quals l'infractor o titular no sigui present en el moment de la retirada, es publicarà
en el tauler municipal d'anuncis per a coneixement públic.
Els objectes, artefactes o elements retirats podran ser retornats al infractor una vegada que s'acrediti com legítim propietari i,
en el seu cas, hagi pagat la repercussió dels costos i la multa que li hagi estat imposada.
8. Es prohibeix l'abandonament d'embarcacions, objectes i estris de qualsevol mena a la zona de domini públic. Els que
estiguin abandonats en la zona de domini públic seran considerats i tractats com a residu sòlid urbà. Tindrà la consideració
d'objecte abandonat aquell objecte o artefacte que romangui més de 3 mesos seguits sense ser manipulat. També tindran la
mateixa consideració quan, malgrat no hagin transcorregut els 3 mesos, l'estat de deteriorament impliqui un risc per a la
salubritat o la seguretat dels usuaris.
CAPÍTOL IV. DE LES ACAMPADES I INSTAL·LACIONS
Article 43. Acampades i instal·lacions.
1. Es prohibeix realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar amb l'autorització expressa de
l'ajuntament i altres organismes o administracions competents.
2. Queda terminantment prohibida durant tot l'any i a qualsevol hora, la instal·lació de tendes de campanya, així com les
acampades de qualsevol durada de temps en totes les platges i zones de bany del nostre litoral.
S'entén com acampada la instal·lació de tendes de campanya, ombrel·les no diàfanes pels laterals o similars.
3. Per una millor utilització i gaudi de la platja, només es permetran ombrel·les totalment diàfanes en els seus laterals, i
sempre que siguin complements propis de les activitats de platja i bany, però no s'autoritzaran estructures desmuntables o
fixes com carpes, tendals, lones, ràfies o similars, per la degradació de l'aspecte visual que comporten a excepció dels sistemes
expressament concebuts per a la protecció del sol per a infants.
4. Queda exempta d'aquesta prohibició la instal·lació de tendes, carpes o similars, lligades a esdeveniments esportius
o culturals, organitzats o autoritzats per l'Ajuntament, sens perjudici de la necessitat d'autorització per part d'altres
administracions quan sigui preceptiu.
5. Queda prohibit deixar instal·lats les ombrel·les o qualsevol altre complement, sempre que no es trobin presents els seus
propietaris, pel sol fet de tenir reservat un lloc a la platja.
6. Resta prohibit pernoctar en tota la franja litoral, excepte en cas de disposar d'autorització municipal prèvia en motiu d'actes
o esdeveniments d'interès.
En qualsevol cas, en finalitzar l'acte caldrà deixar l'espai ocupat en les mateixes condicions inicials.
CaPÍTOL V. DE La CIRCuLaCIÓ DE VEHICLES a LES PLaTGES
Article 44. Circulació de vehicles per les platges.
1. Queda prohibit en totes les platges l'estacionament i la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de dos, quatre o més rodes,
de tracció mecànica o animal.
2. S'eximeixen d'aquesta prohibició els vehicles d'atenció d'urgències, seguretat, serveis municipals i altres expressament
autoritzats.
CaPÍTOL VI. DE La VENDa aMBuLaNT
article 45. Venda ambulant en les platges.
1. A les platges o zones de bany queda prohibida la venda ambulant de productes alimentaris, de begudes, d'articles de
qualsevol altre origen, i també la prestació de serveis ambulants, llevat de la que es realitzi de forma autoritzada en mercats i
fires que promogui o autoritzi l'Ajuntament de forma puntual i expressa.
2. La Policia Local podrà requisar la mercaderia a aquelles persones que duguin a terme la venda de qualsevol tipus de
mercaderia a la platja o zones de bany.
3. Una vegada retirada la mercaderia, aquesta només podrà ser retornada sempre que es presenti un justificant que acrediti
la seva propietat i s'hagi pagat la sanció; se n'exceptua la mercaderia perible, que haurà de ser destruïda. Si es tracta de béns
fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que sigui adient.
4. Independentment del que s'ha expressat anteriorment en aquest títol, l'infractor haurà de pagar la sanció abans de retirar
la mercaderia de les dependències municipals.
CaPÍTOL VII. aNIMaLS a LES PLaTGES
article 46. De la presència d'animals a les platges.
1. Es prohibeix la circulació i permanència de qualsevol tipus d'animals a la platja, i en allò que no preveu aquesta ordenança
s'aplicarà el que preveu l'ordenança de convivència ciutadana i l'ordenança de control i tinença d'animals aprovada per
aquest Ajuntament.
2. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, serà responsable dels danys i
perjudicis que ocasioni a les persones, coses i al medi ambient.
3. Es permet la presència de canins destinats a treballs de salvament o auxili a persones necessitades, quan les circumstàncies
així ho aconsellin. Queda autoritzada expressament la presència de canins guia.
CaPÍTOL VIII. aCTIVITaTS SuBaQuÀTIQuES
Article 47. Pràctica del submarinisme a les de platges de Tossa.
1. No està permès el canviar-se en la via pública i deixar els estris en ella, tal com senyala l'ordenança convivència ciutadana.
2. No es permet fer servir les dutxes de la platja per rentar els estris ni l'equip.
3. No es permet ocupar amb els estris les passeres d'accés.
4. Tot submarinista haurà d'entrar al mar a través, en cas d'existir, dels passos habilitats a aquest efecte i, en qualsevol cas,
evitant les molèsties a la resta d'usuaris de la platja
Durant la temporada de bany, no està permesa l'entrada i sortida al mar de submarinistes per la Banyera de ses Dones, en el
següent horari: de 10:30 hores a 18:30 horari.
Els períodes i horaris previstos al paràgraf anterior podran ser modificats, per causes d'interès general, mitjançant Junta de
Govern local, i els nous períodes s'hauran de fer públics amb l'antelació necessària.
Excepcionalment en cas de que les previsions meteorològiques així ho aconsellin és podrà autoritzar l'entrada i sortida de
submarinistes dins de l'horari no permès sota la supervisió del servei de vigilància. En aquests casos, els vigilants indicaran
als submarinistes les instruccions específiques per fer l'entrada i sortida per la Banyera se ses Dones que hauran de ser
degudament respectades. En qualsevol cas, s'haurà de respectar el dret preferent que tenen els banyistes.
5. Les empreses de submarinisme que varin a les platges a través dels canals abalisats hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament.
6. Tota activitat subaquàtica (escoles i particulars) s'haurà d'acollir a la normativa vigent que regeixi les activitats subaquàtiques.
CAPÍTOL IX. DE LA PESCA
article 48. Pesca.
1. Durant el període de bany, queda prohibida la pesca recreativa amb canya a les zones de bany degudament abalisades, fora
de l'horari establert pel Pla d'Usos Pla d'Usos i Serveis de Temporada aprovat cada any.
2. Així mateix queda prohibida la pesca als canals abalisats d'entrada i sortida d'embarcacions i a la zona d'avarada.
3. Durant el període de bany no es permet la pesca recreativa subaquàtica amb arpons a dins de les zones de bany degudament
abalisades.
4. No obstant això, qualsevol activitat de pesca recreativa amb canya o de pesca recreativa subaquàtica amb arpons realitzada
dins de les zones, període i/o horari permès, quedarà supeditada a l'absència de banyistes.
5. Queda prohibida l'entrada i sortida a la mar des de la platja als pescadors submarins amb el fusell carregat, així com la
manipulació en terra d'aquest o d'altres instruments de pesca submarina que puguin suposar un risc per a la seguretat de les
persones.
6. En casos excepcionals, com concursos, campionats, etc. es podrà autoritzar la pràctica de la pesca, havent de ser respectats,
per part dels participants i organitzadors, els llocs, horaris i condicions establertes. En aquests casos quedarà prohibit el bany
durant el temps de l'activitat. Els organitzadors hauran d'informar-se clarament d'aquesta prohibició.
7. Queda prohibida la manipulació o abandonament a la platja i a les roques de qualsevol instrument de pesca que puguin
suposar un risc per la seguretat de les persones.
CAPÍTOL X. DE LA FAUNA I LA FLORA
Article 49. Fauna i flora.
1. Queda totalment prohibida la mort intencionada de qualsevol espècie de fauna i destrucció de flora autòctona de l'ecosistema
del litoral - terrestre i marí- del terme municipal de Tossa de Mar. S'exclou d'aquesta prohibició la pràctica autoritzada de
pesca o altres activitats regulades per normativa específica.
2. Queda prohibit recollir sorra o pedres de la zona litoral, o alterar l'ecosistema litoral amb actuacions que puguin causar
efectes negatius per l'entorn o la seva imatge, sense la preceptiva autorització.
3. Les revegetacions i enjardinaments que es realitzin en el domini públic marítimoterrestre hauran de disposar d'informe
previ dels serveis tècnics municipals encarregats de la gestió de les platges o de la Regidoria de Medi ambient.
4. En tota actuació prevaldrà la conservació de la flora litoral natural i la plantació, si és el cas, d'espècies vegetals autòctones
enfront a les al·lòctones. No estan permeses les espècies considerades invasores.
5. Queda prohibit el fondeig de morts per les boies de senyalització marítima o d'amarratge o dels seus elements auxiliars,
sobre les prades de fanerògames marines, tret que el seu disseny minimitzi el impacte sobre tals formacions.
TÍTOL V. DE La VIGILÀNCIa DE PLaTGES
Article 50. Vigilància en les platges.
En el període comprés entre l'1 de juny i el 15 d'octubre, l'Ajuntament disposarà a la Platja Gran i la Mar Menuda d'un servei
públic de vigilància i d'un servei públic de salvament i socorrisme.
El servei de salvament i socorrisme a la Platja Gran i a la Mar Menuda i es prestarà de forma ininterrompuda ?de dilluns a
diumenge- durant l'horari d'atenció, i es realitzarà de la forma següent:
- De 10.00 h a 19.00 h, del 1 de juliol a 31 d'agost
- De 10.30 h a 18.30 h, del 16 al 30 de juny i del 1 al 15 de setembre
- De 11 h a 18 h, 1 al 15 de juny i del 16 de setembre al 15 d'octubre
Els períodes previstos als paràgrafs anteriors podran ser modificats, per causes d'interès general, mitjançant Junta de Govern
local, i els nous períodes s'hauran de fer públics amb l'antelació necessària.
Els usuaris de les platges hauran d'entendre les normes d'ordre i indicacions dels agents de l'autoritat i del personal del servei
de vigilància de les platges i del personal servei de salvament i socorrisme.
A les platges amb servei de salvament i socorrisme, durant l'horari del servei, es senyalitzarà amb banderes l'estat de la mar.
Els colors de les banderes i els seus significats són les següents:
? Verd: condicions de bany i navegació favorables
? Groc: condicions de bany i navegació amb precaució
? Vermell :Condicions de bany o navegació desfavorable
Els banyistes i els diferents usuaris de les platges respectaran les banderes de senyalització de l'estat de la mar.
Les persones que es banyin, fora del període o fora de l'horari establert per a la prestació dels servei de salvament i socorrisme
i/o en platges o zones sense servei de vigilància ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat. També es banyaran sota la
seva exclusiva responsabilitat aquelles persones que, tot i estar dins del període i dins l'horari del servei de salvament i
socorrisme, ho facin:
1. Sense complir les advertències i indicacions dels agents del Policia Local, del personal municipal del servei de platges i/o
dels socorristes.
2. Fora de les zones abalisades pel bany.
3. Dins els canals, senyalitzats i delimitats amb boies, d'entrada i sortida d'embarcacions o d'altres artefactes.
Resta prohibit desobeir les ordres i indicacions dels agents de la Policia Local, del personal municipal del servei de vigilància
de platges i/o dels socorristes de prohibir banyar-se, o de què es cessi o es variï en l'exercici d'activitats o conductes que
puguin generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui s'adreça l'ordre o per a altres.
Resta prohibit l'accés a les platges o camins de ronda en cas que els cossos de seguretat i/o emergència hagin tancat els
accessos o barrat el pas per qüestions de seguretat o salubritat pública.
TÍTOL VI. RÈGIM SaNCIONaDOR
article 51. Infraccions.
Les infraccions es qualificaran com a faltes lleus, greus i molt greus.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció s'hauran d'adequar als fets. És per això que caldrà tenir en compte
les consideracions següents:
- La transcendència social o sanitària i la naturalesa dels perjudicis ocasionats per la infracció comesa.
- L'ànim il·lícit de lucre i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
- La reiteració i reincidència en la comissió d'infraccions.
- La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.
- El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
- El fet que hi hagi requeriment previ.
- La col·laboració de l'infractor en l'aclariment dels fets i en la restitució.
Article 52. Tipificació de les sancions en l'àmbit dels serveis de platges.
1. Es consideraran faltes lleus:
a) No comunicar a l'inici de la temporada l'Ajuntament la voluntat d'instal·lació els equipaments i/o elements necessaris per
a la prestació del servei.
b) Causar danys per simple negligència a instal·lacions, als usuaris i/o a l'entorn.
c) No tenir a disposició del públic el full de reclamacions.
d) No vetllar pel respecte i compliment de la normativa en matèria de civisme i convivència ciutadana, en relació amb els
comportaments dels usuaris de la seva activitat o servei.
e) Deixar de prestar servei, sense causa justificada i sense informar a l'Ajuntament, més de 2 dies al mes en el període comprès
entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
f) Excedir l'ocupació autoritzada assignada, sense autorització expressa de l'Ajuntament, fins a un 20%.
g) La manca de decòrum del personal adscrit al servei o de les instal·lacions o elements en què es dóna el mateix
h) Posar o fer publicitat sense complir els requisits marcats en la present Ordenança.
i) No informar de forma clara i visible dels horaris i dels preus al públic.
j) Deixar el lloc de prestació del servei per atreure el públic, repartir propaganda, o fer-ho des del mateix establiment o espai
autoritzat cridant a la gent o allargant la mà incitant o increpant a la gent.
k) En el cas dels establiments de manipulació, venda o distribució d'aliments i begudes:
- no dur un registre del control de temperatures de les cambres frigorífiques.
- no dur un registre de les operacions de neteja i desinfecció de les instal·lacions i equips.
l) No garantir l'accessibilitat als diferents espais de l'establiment en el cas dels restaurants bar i els quioscs bar.
m) En els establiments que han de disposar obligatòriament de WC, no tenir-los senyalitzats degudament o emprar-los com
a magatzem de materials.
n) Qualsevol altra acció o omissió que no estigui expressament prevista en aquest article i que suposi una infracció de les
disposicions d'aquesta Ordenança o de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
2. Es consideraran faltes greus:
a) El retard en més de 15 dies del pagament dels terminis establerts del cànon d'autorització.
b) La desobediència a atendre les normes d'ordre i indicacions dels agents de l'autoritat i del personal del servei de vigilància
de les platges.
c) No col·laborar, interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per garantir el manteniment, la neteja, la
seguretat de les platges o de les seves instal·lacions.
d) La venda de qualsevol mena d'article o la realització d'altres activitats no previstes en el títol habilitat del servei sense
disposar d'autorització expressa.
e) L'incompliment de l'horari autoritzat.
f) Fer obres o modificacions en les instal·lacions de l'establiment, o canvis dels elements emprats en la prestació del servei
sense autorització de l'Ajuntament.
g) Realitzar tasques de muntatge o desmuntatge del servei en dies i/o horari no permès per Ordenança.
h) L'incompliment de les normes i condicions de manteniment, seguretat, dipòsit de residus, neteja, higiene, sanitat i seguretat
alimentària descrites en l'Ordenança per part dels autoritzats de serveis de platja o de qualsevol altra activitat autoritzada per
l'organisme oficial competent, no tipificada com a molt greu.
i) No desmuntar ni retirar adequadament les instal·lacions i material utilitzat o no deixar el terreny ocupat en bones condicions
d'ordre i de neteja, en el termini previst.
j) Excedir en un 20% o més els elements autoritzats o l'ocupació assignada, sense autorització expressa de l'Ajuntament o
ocupar espais no permesos per la present ordenança.
k) Realitzar qualsevol ocupació amb elements o instal·lacions sense disposar de la preceptiva autorització.
l) L'estacionament o circulació sense autorització de vehicles de qualsevol tipus per la platja o zona destinada a vianants del
passeig marítim.
m) L'emissió de música per qualsevol mitjà, sense disposar d'autorització, o la generació de sorolls molests.
n) La manca d'atenció i respecte envers els qui gaudeixen dels serveis.
o) La manca greu de respecte vers altres titulars d'explotacions, els usuaris de la platja o els treballadors de les platges.
p) La prestació de serveis amb personal que no disposa de la formació o titulació necessària.
q) Aplicar preus superiors o inferiors als notificats al consistori.
r) No realitzar els controls microbiològics mínims exigits en els establiments de manipulació, venda o distribució d'aliments
i begudes.
s) No impedir que els clients dels restaurants bar i quioscs s'enduguin envasos de vidre o productes de vidre que hagin de
ser consumits fora de l'establiment.
t) En els establiments que han de disposar obligatòriament de WC:
- tenir-los tancats.
- denegar l'accés al públic en general.
- cobrar per fer-ne ús.
- la manca de neteja o dels elements mínims exigits.
u) El trànsit de qualsevol embarcació o artefacte flotant impulsat a impulsat a rem, o pedals en l'interior de les zones abalisades
per al bany.
v) Varar quan ja hi hagi una embarcació fent ús del canal abalisat, o dues en els canals d'amplada superior als 25 metres sense
autorització ni supervisió dels vigilants de platja.
w) Varar l'embarcació o artefacte flotant per un canal per al qual no s'estigui autoritzat.
x) El fondeig en l'interior dels canals i en les proximitats de l'entrada i sortida de canals.
y) Mantenir l'embarcació varada a la riba sense que sigui per embarcar i desembarcar els passatgers.
z) La varada o permanència continuada a la sorra de qualsevol embarcació o artefacte flotant fora de les zones assenyalades
i reservades a aquesta finalitat.
aa) Reposar combustible en el mar o en les platges.
bb) Operar i realitzar embarcaments amb una embarcació que no reuneixi les degudes condicions provocant abocaments
d'hidrocarburs, olis o similars o l'emissió de fums negres i d'altres contaminants superant els límits establerts.
cc) Els concessionaris de les zones de varada a la sorra no deixar lliure un canal vertical de 6 metres, en la part central del
canal.
dd) L'ocupació del domini públic i/o l'exercici d'un servei o activitat sense la corresponent autorització.
ee) La reincidència en la comissió d'una falta lleu de la mateixa naturalesa, en el termini d'un any, es considerarà falta greu.
3. Es consideraran faltes molt greus:
a) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions i serveis.
b) La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida pels funcionaris actuants en compliment
de les seves funcions.
c) Subministrar als funcionaris actuants, en compliment de les seves tasques d'inspecció, control o sanció, informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.
d) La falta de pagament, total o parcial, del cànon d'autorització.
e) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals.
f) Causar danys per dol, frau o imprudència temerària a instal·lacions, als usuaris i/o a l'entorn.
g) Executar accions que pràcticament impliquin, per part del titular, la cessió o subarrendament del servei.
h) L'abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i risc per als usuaris i/o per al medi ambient.
i) El trànsit de qualsevol embarcació o artefacte flotant impulsat a vela o motor en l'interior de les zones abalisades per al bany.
j) La circulació, varada i el fondeig d'embarcacions o artefactes flotants incomplint els requisits marcats en l'Ordenança,
provocant accidents o situacions de risc greu per a la seguretat de les persones.
k) Fer cas omís de les recomanacions i advertiments realitzats per l'Ajuntament, pels agents de l'autoritat, pel personal
de vigilància i protecció de l'entorn o de salvament i socorrisme, causant molèsties o posant en risc la seguretat del propi
infractor i/o la d'altres usuaris, instal·lacions o a l'entorn.
l) La reincidència en la comissió d'una falta greu de la mateixa naturalesa, en el termini d'un any, es considerarà falta molt
greu.
Article 53. Tipificació de les sancions en l'àmbit de la utilització i usos de la platja.
1. Es consideraran faltes lleus:
a) L'incompliment de les normes de netedat per part de l'usuari de la platja que no es considerin greus o molt greus.
b) Entrar a la platja amb envasos o recipients de vidre.
c) L'ús de sabó, gel, xampú i altres productes d'higiene personal en les dutxes, rentapeus i en el mar.
d) L'ús indegut de l'aigua de les dutxes i rentapeus.
e) Realitzar qualsevol tipus d'activitat esportiva o lúdica, tant a la sorra com a l'aigua, que puguin causar molèsties, danys o
posar en risc a tercers, bens o entorn.
f) Cuinar a la platja o fer-hi pícnic usant taules, cadires i similars.
g) L'ús d'aparells sonors o instruments musicals quan, pel seu volum de sonoritat, causin molèsties als altres usuaris de les
platges.
h) L'activitat de recerca d'objectes perduts a la platja i zones d'influència durant la temporada de bany.
i) Qualsevol ús de les passarel·les d'accés a la mar que no sigui el de trànsit.
j) El trànsit de qualsevol embarcació o artefacte flotant impulsat a rem, o pedals en l'interior de les zones abalisades per al
bany.
k) Varar l'embarcació o artefacte flotant per un canal per al qual no s'estigui autoritzat.
l) El fondeig en l'interior dels canals i en les proximitats de l'entrada i sortida de canals.
m) Mantenir l'embarcació varada a la riba sense que sigui per embarcar i desembarcar els passatgers.
n) L'avarada o permanència continuada d'embarcacions, taules de windsurf, patins, caiacs, etc., fora de les zones senyalades
i destinades a tal finalitat.
o) Realitzar qualsevol ocupació amb instal·lació fixa o desmuntable sense comptar amb la preceptiva autorització.
p) La instal·lació de tendes de campanya, paravents i de para-sols no diàfans en els seus laterals o acampar a les platges.
q) La venda ambulant.
r) No utilitzar els submarinistes els passos habilitats per accedir a l'aigua.
s) Utilitzar els submarinistes la Banyera de ses Dones per entrar i sortir de l'aigua, fora del període i l'horari permès.
t) La pràctica de la pesca en un lloc de la platja o en època no autoritzada.
u) Qualsevol altre incompliment de la normativa que no tingui la consideració de falta greu o molt greu
2. Es consideraran faltes greus:
a) El dipòsit en contenidors, papereres de materials en combustió per part dels usuaris de la platja.
b) L'abocament i dipòsit de matèries que puguin produir contaminació i risc d'accidents.
c) Fer fogueres a la platja així com usar-hi barbacoes.
d) L'ús o la manipulació, per part de personal no autoritzat, dels elements destinats a salvament i vigilància de platges o zones
de bany per a finalitats distintes a les quals estan destinats.
e) Interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per garantir el manteniment, la neteja, la seguretat i els serveis
de les platges o de les seves instal·lacions.
f) El trànsit de qualsevol embarcació o artefacte flotant impulsat a vela o motor en l'interior de les zones abalisades per al bany.
g) La circulació, varada i el fondeig d'embarcacions o artefactes flotants incomplint els requisits marcats en l'Ordenança,
provocant situacions de risc per a la seguretat de les persones.
h) L'incompliment de les normes establertes en matèria de navegació per Capitania Marítima que puguin posar o posin en
perill la seguretat i integritat física dels usuaris de les platges o zones de bany.
i) L'estacionament o circulació de vehicles, de qualsevol tipus, a les platges.
j) L'ús de fusell o instrument de pesca submarina que pugui suposar un risc per a la seguretat de les persones.
k) La mort intencionada de qualsevol espècie de fauna i destrucció de flora autòctona de l'ecosistema del litoral - terrestre i
marí- del terme municipal de Tossa de Mar.
l) Entrar a banyar-se en platges amb bandera vermella.
m) No atendre les normes d'ordre i indicacions dels agents de l'autoritat i del personal del servei de vigilància de les platges
i del personal servei de salvament i socorrisme.
n) La reiteració de falta lleu.
3. Es consideraran faltes molt greus:
a) L'abocament i dipòsit de matèries produint efectes greus de contaminació.
b) L'incompliment de les normes establertes en matèria de navegació per Capitania Marítima posant en perill greu la seguretat
i integritat física dels usuaris de les platges o zones de bany o provocant d'accidents.
c) Entrar a banyar-se en platges amb bandera vermella desobeint les ordres i les indicacions dels agents de la Policia Local,
del personal municipal del servei de vigilància de platges i/o dels socorristes.
d) La reiteració de falta greu.
article 54. Sancions.
Les sancions derivades de les infraccions administratives s'imposaran d'acord amb la següent escala:
- Infraccions lleus: multa de 120 fins a 300 euros.
- Infraccions greus: multa des de 300,01 fins a 1.500 euros, i/o suspensió de llicència de 3 a 7 dies en cas d'explotacions de
serveis.
- Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 fins a 3.000 euros, i/o suspensió de llicència de 8 a 30 dies en cas d'explotacions de
serveis. En el cas d'explotacions de serveis, per la comissió de més d'una infracció molt greu per temporada es procedirà, a
més de la sanció econòmica, a la retirada definitiva de l'autorització i la impossibilitat d'obtenció de la pròrroga la temporada
següent.
La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta Ordenança no exclou la responsabilitat civil i/o penal i l'eventual
indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat, alhora pot comportar la suspensió immediata de
l'activitat prohibida; la retirada i comís de material, objectes, utensilis o productes amb què s'estigués generant o s'hagués
generat la infracció; la reposició de l'estat d'ordre habitual de la platja, entre d'altres actuacions cautelars.
article 55. Procediment.
En el cas de les faltes lleus es tramitarà el procediment sancionador pel procediment abreujat.
Per a les faltes greus i molt greus es tramitarà el procediment sancionador pel procediment ordinari.
Els òrgans competents per a la imposició de les sancions previstes seran les següents:
a) Per a les faltes lleus, l'Alcaldia.
b) Per a les faltes greus i molt greus, la Junta de Govern Local, excepte en la retirada definitiva de l'autorització que ho serà
el Ple municipal.
En cas que es tingui coneixement de la comissió d'una falta i l'Ajuntament no en tingui competències, aquest podrà instruir
l'expedient sancionador i traslladar les actuacions administratives a l'autoritat competent per a què el resolgui.
Sense detriment de la funció inspectora de l'Administració i de les funcions específiques de policia administrativa encomanada
als agents de l'autoritat municipal, els vigilants de platja d'aquest Ajuntament podran realitzar les funcions de vigilància de
les normes i obligacions contingudes en aquesta Ordenança, així com procedir a la denúncia del seu incompliment.
DISPOSICIÓ DEROGaTÒRIa
En el moment en que entri en vigor la present Ordenança quedarà automàticament derogada la fins al moment vigent
ordenança d'ús i aprofitament de les platges.
DISPOSICIÓ FINaL
Primera. En tot el que no estigui previst en la present Ordenança, regirà el que disposa la Llei de Règim Local, Llei de
Contractes del sector públic, Reglament d'obres Serveis Locals i altres disposicions que siguin d'aplicació.