Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALS
(Exp.núm.77/16)
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 7 de setembre de
2016, acorda sotmetre a informació pública durant el termini d'un
mes, mitjançant la inserció d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu electrònica d'aquesta Corporació, el projecte d'obres per a la reforma del mas i construcció d'un celler al
Mas Geli, situat al polígon 4, parcel·les 74 i 317, de rústega, d'aquest
terme municipal (exp.núm.77/16), presentat el 23 de juny de 2016
(RE núm.1755/2016) pel senyor Lluís Pérez Caumons, en representació de la mercantil Investgra Business, SL, de conformitat amb
l'article 51 del Decret 64/2014, del 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Aquest expedient es podrà consultar a les dependències de l'Ajuntament de Pals (plaça Major, 7, 17256, de Pals), de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores.
Pals, 9 de setembre de 2016
Sílvia Monar i aynier
alcaldessa