Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte relatiu a la convocatòria de concurs oposició per cobrir una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR RECURSOS HUMANS
De conformitat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2/09/2016, es convoca concursoposició per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest
ajuntament.
Les bases amb les Condicions per cobrir la plaça esmentada, són les que es relacionen a continuació:
REF.: 11-2016-SEL-TEC-AUX-BIBLIO-FC
BaSES ESPECÍFIQuES QuE REGIRaN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJaNÇaNT CONCuRS-OPOSICIÓ, PER COBRIR
UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE
L'aJuNTaMENT DE LLORET DE MaR

PRIMERa.- OBJECTE DE La CONVOCaTÒRIa.

L'objecte de la present convocatòria és cobrir, pel procediment de concurs-oposició, la següent plaça vacant a la Plantilla de
personal funcionari d'aquest Ajuntament, enquadrada dins de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, dotada
amb un sou anual corresponent al Grup C1, C.D. 16, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per
la legislació vigent.

? Escala Administració Especial.
Subescala a) Tècnica.
Tècnic/a auxiliar C1/ Tècnic auxiliar Biblioteca
Una plaça. N.Pr. C1 - C.D. 16
Concurs-oposició
La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Un extracte d'aquesta, amb els
requisits exigits a l'art. 6.2 del RD 896/91, de 7 de juny, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Butlletí Oficial de l'Estat, tot incloent-hi l'avís que els successius anuncis es publicaran en el B.O.P. de Girona. Igualment, es
farà pública la convocatòria en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament.
Aquestes bases específiques regiran la present convocatòria, juntament amb les bases generals aprovades per acord de Junta
de Govern Local de data 20 de febrer de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 44 de 2/03/2012.
En cas de discrepància, prevaldran les bases específiques sobre les generals.
SEGONa.- CONDICIONS I REQuISITS QuE HauRaN DE REuNIR O COMPLIR ELS aSPIRaNTS I FORMa I TERMINI
DE PRESENTaCIÓ D'INSTÀNCIES.
A més de les condicions generals exposades a la base segona de les ?bases generals que regiran els processos de selecció
del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Lloret de Mar?, els aspirants han de complir els requisits
específics següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent,sens perjudici del que disposa l'article 57 del RDL 5/2015,
de 30 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l' Estatut bàsic de l' Empleat Públic.
b) Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o titulació equivalent.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació.
La titulació haurà d'acreditar-se, com a màxim, en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.
b) Haver complert 16 anys, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, i no excedir l'edat màxima de
jubilació forçosa.
c) Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de Català (certificat C1)
de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els reconeguts per aquesta com a equivalents
o superiors. Així mateix, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, quedaran exemptes les persones
aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal a l'Ajuntament de Lloret de Mar,
en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
d) Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d'origen no sigui el castellà, i no puguin acreditar el nivell superior d'acord
amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una de les proves de la oposició en castellà per tal d'acreditar els
coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d?acord amb el que estableix l' article 9 del RD 543/2001,
de 18 de maig.
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs-oposició es dirigiran a l'Alcalde-President de la Corporació i es presentaran
a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, dins el termini de vint (20) dies naturals, a comptar des del dia següent a la
publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les persones aspirants manifestaran en aquest document que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen en
la Condició Segona, i que es comprometen a prestar jurament i promesa tal com estableix el Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.
D'acord amb el que s'estableix en la condició tercera de les bases generals, caldrà fer efectiu el pagament dels drets per a
qualsevol procés de selecció de personal, que són els que figuren en l'ordenança fiscal núm. 8 anomenada ?Taxa per realització
de serveis de competència local? de l'any en curs, es podrà fer efectiu directament a la OIAC (Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana) situada als baixos de l'Ajuntament, o bé enviant una sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat
indicant el concepte de drets d'examen, el Nom, Cognoms, adreça i DNI de la persona interessada i el número de referència
del procés selectiu. Posteriorment s'enviarà un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el qual s'adjuntarà
una carta de pagament amb el codi de barres, la qual es podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora ?La
Caixa? (CAIXABANK).
En cap cas, el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la
instància per participar en la convocatòria.
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d' examen en els supòsits d'exclusió del procés selectiu per causa
imputable a l' interessat.
En cas que el pagament dels drets per a qualsevol procés de selecció s'efectuï mitjançant carta de pagament a l'entitat
col·laboradora ?La Caixa? caldrà adjuntar la documentació justificativa corresponent a la sol·licitud.
A la instància s'hi adjuntarà:
? Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
? Fotocòpia de la titulació requerida.
? ?Currículum Vitae? de cada aspirant, en el que hauran de fer constar els llocs de treball fins el moment de la presentació,
especificant el tipus de tasca, càrrec, temps, etc.
? Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
? Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són de nacionalitat espanyola, de llengua
castellana.
? Certificat negatiu de penats o declaració jurada de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d' éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d'explotació
sexual.
? Resguard del pagament de la taxa de 25 ? establerta en les ordenances fiscals d'aquesta Corporació, en concepte de drets
per a qualsevol procés de selecció de personal.
? Qualsevol altre documentació requerida a les bases de la convocatòria.
Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia compulsada o un altre mitjà que n' acrediti l'autenticitat
de forma fefaent, no tenint-se per presentats els documents que no compleixin amb aquest requisit.
TERCERa.- TRIBuNaL QuaLIFICaDOR.
Tots els membres del Tribunal Qualificador tindran veu i vot i estarà constituït de la següent manera:
President: El Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Vocals: La Cap d'Organització i Recursos Humans o funcionari en qui delegui.
La Directora de la Biblioteca.
Un/a Tècnic/a Bibliotecari/ària del Servei Regional de suport a la lectura pública de Girona
Secretari: El TAG de Serveis Jurídics o funcionari en qui delegui.
QuaRTa.- DESENVOLuPaMENT DEL PROCÉS SELECTIu.
A) FASE DE CONCURS
Serveis prestats (màxim 3 punts): 0'2 punts/mes fins a un màxim de 3 punts, si es tracta de serveis prestats a l'Administració
Local, i de 0'1 punts/mes fins a un màxim de 2 punts, si es tracta de serveis prestats a qualsevol altre lloc públic o privat,
desenvolupant funcions que el Tribunal consideri anàlogues a les que es desenvoluparan en aquesta plaça.
Els serveis prestats en administracions públiques es podran acreditar o bé, mitjançant la certificació de l'òrgan competent
amb indicació de la categoria professional, funcions i període de temps (model Annex I.- Certificació de Serveis prestats), o bé
mitjançant certificació del Secretari en la que s'indiqui els conceptes esmentats anteriorment.
L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran
en base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
Els serveis prestats en empreses privades o com a treballadors autònoms es podran acreditar mitjançant fotocòpia del
contracte de treball, nòmines, vida laboral o certificació de l'empresa que acrediti els serveis prestats. En tots els casos caldrà
especificar la categoria professional, funcions i període de temps.

El tribunal valorarà estrictament els períodes de temps treballat que s'hagin acreditat de la forma detallada anteriorment.
Cursos (màxim 3 punts): de contingut o matèries relacionades amb l'Administració Pública tinguin o no relació directa amb el
contingut i tasques de la plaça convocada i/o Cursos relacionats directament amb el contingut de la plaça convocada i cursats
en entitats privades, d'acord amb el següent barem:
Cursos d'assistència:

- de 15 a 20 hores lectives .......................................................0.05
- de 21 a 40 hores lectives .......................................................0.10
- de 41 hores o més ..................................................................0.15
Cursos d'assistència i aprofitament:
- de 15 a 20 hores lectives .......................................................0.10
- de 21 a 40 hores lectives .......................................................0.20
- de 41 hores o més ..................................................................0.40
Els cursos que no superin 15 hores lectives, els que no es pugui acreditar la durada, els que el Tribunal consideri desfasats, així
com, l'assistència a jornades d'actualització, els seminaris, congressos i conferències, etc. no es puntuaran.
Només es tindran en compte els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, universitats,
col·legis professionals o per centres d'ensenyament públics o privats oficials autoritzats.
Les diferents edicions d'un mateix curs seran valorats un sol cop.
Titulació Superior (màxim 1 punt): per titulació superior a l' exigida en la convocatòria, d'acord amb el següent barem:
? Diplomatura o equivalent .........................................0.75 punts
? Llicenciatura/Grau o equivalent .................................. 1 punt.
Cap d'aquestes puntuacions serà acumulable; és puntuarà sempre la titulació superior.
Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques i/o postgraus i màsters poden ser substituïts pel document acreditatiu
d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.
La puntuació de la fase de concurs, només es sumarà a l' obtinguda en la fase d'oposició en cas d'haver superat la mateixa.
B) FASE D'OPOSICIÓ
a) Prova de català: Efectuar una prova específica per tal d'acreditar un coneixement de la llengua catalana corresponent al
Nivell de Suficiència (Nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística. Aquesta prova serà efectuada per la Tècnica
de l'Oficina de Català de Lloret de Mar.

b) Prova de coneixements: Prova de coneixements: Que consistirà en contestar, durant un termini màxim de 30 minuts, un
qüestionari tipus test de 20 preguntes multiopció relacionades també amb el temari de l'annex I.
c) Prova pràctica: Resoldre, en el termini màxim d'una hora, un o més supòsits pràctics, sobre tasques pròpies de la plaça
convocada.
Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d' origen no sigui el castellà, i no hagin pogut acreditar el nivell superior (C1)
d'acord amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una part d'aquesta prova de la oposició en castellà per tal
d'acreditar els coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, d'acord amb el que estableix l' article 9 del
RD 543/2001, de 18 de maig.
d) Test Psicotècnic: Qüestionari de personalitat per avaluar el perfil del candidat i la seva adequació al del lloc de treball.
Aquesta prova es valorarà conjuntament amb l'entrevista personal. S'utilitzarà per a la realització d'aquest psicotècnic una
prova estandaritzada que compleix amb els requisits de fiabilitat i validesa corresponents.
e) Entrevista personal, on es tindrà en compte, tant el currículum com aspectes de personalitat que s'adeqüin al perfil de la
plaça convocada. En aquest sentit, els membres del Tribunal podran sol·licitar els aclariments que sobre aquests aspectes
considerin adients.
f) Període de pràctiques, d'acord amb el que estableixen les bases generals.
CINQuENa.- QuaLIFICaCIÓ.
Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris (excepte l'entrevista que és obligatòria però no eliminatòria), i es puntuaran
en la forma següent:
a) prova de català, en cas de fer-se, es qualificarà com a APTE o NO APTE.
b) prova de coneixements. L'exercici teòric es puntuarà de 0 a 20 punts, essent necessari per superar la prova una puntuació
de 12 punts.
c) prova pràctica, es puntuarà de 0 a 10 punts i serà necessari per superar-la obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
d) test psicotècnic, es valorarà conjuntament amb l'entrevista personal.
e) l'entrevista personal es puntuarà de 0 a 5 punts.
f) el període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les aspirants que
obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu.
Els mèrits al·legats s'hauran de justificar documentalment i, hauran de presentar-se juntament amb la instància sol·licitant
prendre part en la convocatòria.
El nombre de punts que podrà ser atorgat per cada membre del Tribunal serà de 0 a 20, de 0 a 10 i de 0 a 5 punts per cadascuna
de les proves .
Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal, i dividint el total pel
nombre d'assistents al mateix.
Es farà una llista amb les persones que, havent superat el procés selectiu d'aquesta convocatòria, no hagin estat l'aspirant o
aspirants proposats pel Tribunal per ocupar la plaça o lloc de treball, les quals passaran a formar part de la borsa de treball per
cobrir possibles interinatges o contractes temporals, d'acord amb els criteris de la borsa de treball aprovats per l'ajuntament.
SISENa.- RECuRSOS.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'Alcalde i/o la Junta de Govern Local, si aquests actes decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'òrgan que hagi dictat l'acte, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, al jutjat contenciós administratiu
corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir
de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
SETENa.- DRET SuPLETORI.
Per tot allò que no s'ha previst en aquestes Condicions, serà d'aplicació el que disposen el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de
30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública i modificacions legislatives posteriors, en aquells articles que no hagin estat
derogats; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Reial Decret 861/1986,
de 25 d'abril, del règim de retribucions dels funcionaris de l'administració Local; la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions públiques; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública i les seves posteriors modificacions legislatives; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del Personal al servei de les entitats locals de Catalunya i les seves posteriors modificacions, i la resta de disposicions vigents
en la matèria.
ANNEX I :TEMARI

TEMARI GENERAL PER A LES CONVOCATÒRIES DE PLACES DEL GRUP C (SUBGRUP C1)
1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.
2. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi d'aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.
3. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats
d'acords.
4. El procediment administratiu comú: Concepte d'interessat. Fases del procediment.
5. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. Diferents tipus de contractes administratius. Contractes
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada.
6. Formes de gestió del servei públic. gestió directa i indirecta.
7. Drets i deures dels empleats públics.
8. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels municipis: Impostos, taxes i contribucions especials.
TEMaRI ESPECÍFIC:
9. Manifest de la uNESCO DE 1994. Funcions de la Biblioteca Pública.
10. Biblioteques públiques, nacionals i universitàries. Similituds i diferències.
11. Les biblioteques virtuals.
12. Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat.
13. Les biblioteques públiques a Catalunya: història i situació actual. Xarxes.
14. La Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya: tipus de biblioteques. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya. El Sistema
de Lectura Pública de Catalunya.
15. La cadena documental.
16. Catalogació descriptiva. Les ISBD.
17. Llenguatges documentals: classificació i indexació. Llistes d'encapçalaments i thesaurus.
18. La CDu. Estructura i classes. Nombres i signes auxiliars: tipus. Ordenació.
19. Catalogació. Concepte i finalitat. Format MARC 21.
20. Principals serveis d'una biblioteca pública.
21. Organització general d'una biblioteca pública. Espais i seccions.
22. La secció infantil: característiques. Espais, tipus de fons, funcions i activitats.
23. El servei de préstec a la biblioteca pública. Diferents tipus de préstec. Préstec interbibliotecari.
24. El catàleg col·lectiu del sistema de Lectura Pública de Catalunya.
25. La formació d'usuaris.
26. La funció formativa i educativa de la biblioteca pública.
27. La biblioteca com a centre local d'informació.
28. La secció d'audivisuals: tipus de fons. Organització.
29. Les publicacions periòdiques a la biblioteca pública. Gestió.
30. La col·lecció local.
31. L'atenció a l'usuari.
32. Difusió i promoció de serveis i activitats de la biblioteca.
33. Màrqueting bibliotecari.
34. La col·lecció de la biblioteca pública. Selecció i adquisició. Manteniment i expurga.
35. Organització i difusió del fons: els centres d'interès i les especialitzacions a la biblioteca pública.
36. Accions per potenciar i promocionar la col·lecció de la biblioteca.
37. El foment de la lectura i la difusió cultural a les biblioteques públiques. Activitats, programes i recursos culturals. Eines
de difusió dels serveis i activitats.
38. Projectes culturals a partir de la biblioteca pública: algunes idees. Organització.
39. Serveis en línea de les biblioteques públiques.
40. Objectius de la biblioteca pública a les xarxes socials: exemples de bones pràctiques.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Lloret de Mar, 5 de setembre de 2016
Rafel Josep Garcia Jimenez
Secretari general