Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
Exp. 01 05 005 70 2016
S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de la Cellera de Ter
corresponent a l'exercici 2015 integrat pel de la corporació juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant
aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden
formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
La Cellera de Ter, 14 de setembre de 2016
David Sarsanedas Serrat
alcalde
.