Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de venda mitjançant gestió directa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Juan José Martín Prieto, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
FAIG SABER:
Que en el decurs de la tramitació de l'expedient executiu núm.
105121, per deutes davant l'Assossiació Administrativa de Conservació i Manteniment de la Urbanització Llac del Cigne, s'ha acordat
iniciar els tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa,
amb l'admissió d'ofertes que cobreixin el 50% del tipus de subhasta,
en relació amb els béns propietat de la persona deutora GRASSINT,
SL que a continuació es detallen:
1r Lot ?URBANA: Porción de terreno procedente de la heredad
conocida como Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella,
que constituye la parcela número doscientos ochenta y nueve del
polígono de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie
de ochocientos metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela números doscientos noventa, al Sur, con parcela número doscientos
ochenta y uno, al Este, con la calle Vives, y al Oeste, en parte con la
parcela número doscientos ochenta y cuatro y en parte, con la parcela número doscientos ochenta y tres.?
Li correspon la referència cadastral número 1811703DG8311S0001XP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 46, finca
4344.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
38.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
38.000,00
2n. Lot ?URBANA: Porción de terreno procedente de la heredad conocida como Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella, que
constituye la parcela número ciento cincuenta y cuatro del polígono
de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de ochocien tos quince metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela número
ciento cincuenta y dos, al Sur, con parcela número ciento cincuenta
y seis, por el Este, con parcela número ciento cuarenta y nueve, y al
Oeste, con la calle Ramón Llull, abierta en terrenos de la mayor finca
de que procede y se segrega.?
Li correspon la referència cadastral número 1517609DG8311N0001AW
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 1, finca 4329.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
40.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
40.000,00
3r. Lot ?URBANA: Porción de terreno procedente de la heredad Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella, que constituye la parcela número ciento treinta y cuatro del polígono de la Urbanización
Llac del Cigne. Tiene una superficie de ochocientos sesenta metros
cuadrados. LINDA al Norte, con la calle Garreta, abierta en terrenos
de la mayor finca de que procede y se segrega, al Sur, con parcela número ciento treinta y cinco, al Este con parcela número ciento treinta
y dos, y al Oeste, con parcela número ciento treinta y seis.?
Li correspon la referència cadastral número 1518306DG8311N0001MW
Inscrita al tom 2168, Llibre 95 de Caldes de Malavella, foli 169, finca
4327.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
35.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
35.000,00
L'alienació de la finca s'ha de dur a terme en el termini màxim de sis
mesos, i s'analitzaran mensualment les ofertes presentades.
Per a més informació sobre aquest procés, es pot consultar l'enllaç
següent: www.selvatributs.cat/subhastes.
Santa Coloma de Farners, 6 d'octubre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei