Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de venda mitjançant gestió directa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Juan José Martín Prieto, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
FAIG SABER:
Que en el decurs de la tramitació de l'expedient executiu núm.
168607, per deutes davant l'Ajuntament de Caldes de Malavella,
s'ha acordat iniciar els tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, amb l'admissió d'ofertes que cobreixin el 50% del
tipus de subhasta, en relació amb els béns propietat de la persona
deutora GRASSINT, SA que a continuació es detallen:
1r. Lot ?URBANA: PORCION DE TERRENO procedente de la heredad conocida como Manso Matllo, en término de Caldes de Malavella, que constituye la parcela número doscientos trece del polígono
de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de novecientos veinte metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela número doscientos once, al Sur, con parcela número doscientos quince, al
Este, con parcela número ciento cuarenta y nueve y por el Oeste, con
la calle Ramón Llull, abierta en terrenos de la mayor finca de que
procede y se segrega.?
Li correspon la referència cadastral número 1714513DG8311S0001IP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 4, finca
4330.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
45.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
45.000,00
2n. Lot ?URBANA: Porción de terreno, procedente de la heredad
conocida como Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella,
que constituye la parcela número doscientos sesenta del polígono
de la urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de ochocientos metros cuadrados. LINDA al Norte, con calle del Llac, abierta en
terrenos de la mayor finca de que procede y se segrega, por el Sur,
con Riera de Caldes, por el Este, con la parcela número doscientos
cincuenta y nueve, y por el Oeste, con parcela número doscientos
sesenta y uno.?
Li correspon la referència cadastral número 1811732DG8311S0001KP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 31, finca
4339.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
40.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
40.000,00
3r. Lot ?URBANA: PORCION DE TERRENO, procedente de la heredad conocida como Manso Matllo, en términos de Caldes de Malavella, que constituye la parcela número doscientos sesenta y uno
del polígono de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de ochocientos metros cuadrados. LINDA al Norte, con calle
del Llac, abierta en terrenos de la mayor finca de que procede y se
segrega, al Sur, con la Riera de Caldes, por el Este, con parcela número doscientos sesenta y al Oeste, con parcela número doscientos
sesenta y dos.?
Li correspon la referència cadastral número 181173DG8311S0001OP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 34, finca
4340.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
40.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
40.000,00
4t. Lot ?URBANA: Porción de terreno, procedente de la heredad
conocida como Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella,
que constituye la parcela número doscientos setenta y seis del polígono de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de
ochocientos setenta metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela
número doscientos setenta y siete, por el Sur, con parcela número
doscientos setenta y cinco, al Este, con la calle Balmes, abierta en
terrenos de la mayor finca de que procede y se segrega, y al Oeste,
con Manso Bagondan.?
Li correspon la referència cadastral número 1811716DG8311S0001BP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 37, finca
4341.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
38.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
38.000,00
5è. Lot ?URBANA: Porción de terreno, procedente de la heredad conocida como Manso Matlló, en término de Caldes de Malavella, que
constituye la parcela número doscientos ochenta y uno del polígono
de la Urbanización Llac del Cigne. Tiene una superficie de ochocientos metros cuadrados. LINDA al Norte, con parcela número doscientos ochenta, al Sur, con parcela número doscientos ochenta y dos,
por el Este, con Esteban Pla y al Oeste, con la calle Balmes, abierta en
terrenos de la mayor finca de que procede y se segrega.?
Li correspon la referència cadastral número 1811711DG8311S0001ZP
Inscrita al tom 2172, Llibre 96 de Caldes de Malavella, foli 40, finca
4342.
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració de la finca
40.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
40.000,00
L'alienació de la finca s'ha de dur a terme en el termini màxim de sis
mesos, i s'analitzaran mensualment les ofertes presentades.
Per a més informació sobre aquest procés, es pot consultar l'enllaç
següent: www.selvatributs.cat/subhastes.
Santa Coloma de Farners, 6 d'octubre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei