Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'any 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Per acord del Cap del Servei de Gestió Tributària de data 1/10/2016
s'han aprovat les següents llistes cobratòries del padrons fiscals per
a l'exercici de 2016:
? Ajuntament de Sils - Escombraries
? Ajuntament d'Anglès ? Abonaments Piscina 4t trim
? Ajuntament de Vidreres ? llar infants setembre i octubre, centre
cívic setembre i octubre
? Ajuntament de Riudarenes ? IAE
? Ajuntament de Maçanet de la Selva ? Escombraries (Maçanet
residencial Park) 4t trim.
? Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ? TXPP
? Consell Comarcal de la Selva ? SAD social, SAD dependència i
TA del mes agost
Aquest padrons fiscals s'exposen al públic durant el termini d'un
mes, als efectes de notificació col·lectiva, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i exposició pública al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament respectiu i es troba a disposició dels interessats a la seu
del Consell Comarcal de la Selva, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Santa Coloma de Farners, per tal que puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions que considerin oportunes dins d'aquest termini.
Contra aquests rebuts es podrà formular, en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la finalització del termini d'exposició
pública, davant del mateix òrgan que ha resolt l'aprovació, recurs
de reposició, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c del TRLRHL,
el qual s'entendrà desestimat per silenci administratiu, si transcorregut un mes comptat des del dia següent a la seva interposició, no
es notifiqués la resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats des
del dia següent al de la notificació de l'acord resolutori del recurs de
reposició, si és exprés, i, si no ho fós, en el de sis mesos comptats des
del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de
desestimació del recurs per silenci administratiu.
En cap cas la interposició de recursos suspèn l'acció administrativa
de cobrament, llevat que se sol·liciti en el mateix termini per interposar-los, i s'acompanyi de la garantia que cobreixi el total del deute tributari.
Igualment es posa en coneixement dels contribuents i dels altres
possibles interessats, que el període de cobrament en voluntària
d'aquests rebuts ha estat aprovat per acord del mateix òrgan de gestió tributària i exposat mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la
Província i en el taulell d'anuncis de l'ajuntament respectiu.
Transcorregut el termini d'ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a
l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, determinant-se com a lloc per al seu cobrament l'oficina del
Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, Passeig Sant Salvador, 19 baixos de Santa Coloma de Farners, telèfon
902010027.
Santa Coloma de Farners, 3 d'octubre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei