Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de derogació i aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ
El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 22 de setembre de 2016 va
acordar per unanimitat dels assistents:
DEROGAR les següents Ordenances Fiscals:
- Ordenança núm. 1 reguladora de Béns Immobles
- Ordenança núm. 2 reguladora de l'Immoble Vehicles Tracció Mecànica
- Ordenança núm. 3 reguladora de l'Impost de l'Increment de Valor de Tracció Mecànica
- Ordenança núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d'aigües residuals.
- Ordenança núm. 12 reguladora de la taxa pel subministrament
d'aigua, gas i electricitat
- Ordenança núm. 17 Taxa per l'ocupació privativa i aprofitament
especial del domini públic.
- Ordenança núm. 19 Taxa per l'estudi, anàlisi i expedició de documents
APROVAR PROVISIONALMENT, per a l'exercici 2017 i següents,
les ordenances fiscals que seguidament es relacionen:
- Ordenança núm. 1 reguladora de Béns Immobles
- Ordenança núm. 2 reguladora de l'Immoble Vehicles Tracció Mecànica
- Ordenança núm. 3 reguladora de l'Impost de l'Increment de Valor de Tracció Mecànica
- Ordenança núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d'aigües residuals.
- Ordenança núm. 12 reguladora de la taxa pel subministrament
d'aigua, gas i electricitat
- Ordenança núm. 17 Taxa per l'ocupació privativa i aprofitament
especial del domini públic.
- Ordenança núm. 19 Taxa per l'estudi, anàlisi i expedició de documents
El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 06 d'octubre de 2016 va
acordar per unanimitat dels assistents:
DEROGAR les següents Ordenances Fiscals:
- Ordenança núm. 3 Impost de Construccions i Obres
- Ordenança núm. 20 Impost Activitats Econòmiques
APROVAR PROVISIONALMENT, per a l'exercici 2017 i següents,
les ordenances fiscals que seguidament es relacionen:
- Ordenança núm. 3 Impost de Construccions i Obres
- Ordenança núm. 20 Impost Activitats Econòmiques
De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de els Hisendes Locals, s'exposa al públic durant
el termini de trenta dies perquè les persones interessades puguin
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En cas de no haver- se produït reclamacions, publicar al BOP els
acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions acordades, les quals regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
El Far d'Empordà, 14 d'octubre de 2016
Jaume Arnall Figueras
Alcalde