Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILANANT
El Ple de la Corporació en la sessió del dia 1 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit
04/2016. L'esmentat expedient es va exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 174, de 12 de setembre de 2016 sense que durant el termini d'exposició pública s'hagi formulat cap reclamació o al·legació, per a la qual cosa
l'acord d'aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després d'efectuada la corresponent
modificació pressupostària.
RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS MC 4/2016


INICIAL
MOD.
DEFINITIU
I
IMPOSTOS DIRECTES
87.754,28
0,00
87.754,28
II
IMPOSTOS INDIRECTES
7.000,00
0,00
7.000,00
III
TAXES I ALTRES INGRESSOS
45.411,80
0,00
45.411,80
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
158.504,75
324,00
158.828,75
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
10,00
0,00
10,00
RECURSOS ORDINARIS
298.680,83
299.004,83
VI
ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
15.729,83
0,00
15.729,83
VIII
ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
0,00
IX
PASSIUS FINANCERS
0,00
0,00
0,00

RECURSOS CAPITAL
15.729,83
15.729,83
TOTAL INGRESSOS
314.734,66
RESUM PRESSUPOST DESPESES MC 4/2016
INICIAL
MOD,
DEFINITIU
I
DESPESES PERSONAL
84.270,85
-8.131,84
76.139,01
II
DESPESES CORRENTS
172.141,47
-1.285,00
170.856,47
III
DESPESES FINANCERES
9.003,00
0,00
9.003,00
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
3.773,00
1.712,40
5.485,40
PRESSUPOST ORDINARI
269.188,32
261.483,88
VI
DESPESES CAPITAL
19.853,96
8.028,44
27.882,40
VII
TRANSFERENCIES CAPITAL
0,00
0,00
0,00
VIII
ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
0,00
IX
PASSIUS FINANCERS
25.368,38
0,00
25.368,38

PRESSUPOST INVERSIONS
45.222,34
53.250,78
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
314.734,66

Contra l'aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a
partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Vilanant, 10 d'octubre de 2016
Anna Palet Vilaplana
Alcaldessa