Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ
El Ple de la Corporació, en data 5 d'octubre de 2016, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment el Projecte de Condicionament de Camins Rurals promogut per l'Ajuntament de Torroella de
Fluvià, redactat per l'Enginyer Industrial Josep Ramis Pagès i que
afecta als camins de Sant Tomàs de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià i
Vilacolum i travessera sud- nord de Sant Tomàs de Fluvià, amb un
pressupost d'execució per contracte de les obres del present projecte
de CENT NOU MIL DOS- CENTS TRENTA- SET EUROS AMB DOS
CÈNTIMS (109.237,02 ?) IVA inclòs.
De conformitat amb allò que disposa l'article 37 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals (ROAS), es sotmet a informació pública per
un període de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, durant el qual es poden formular
reclamacions i al·legacions.
L'esmentat projecte i la documentació integrant de l'expedient es
pot consultar a les oficines municipals.
Passat el termini d'informació pública sense formular-se reclamacions i al·legacions, el projecte quedarà definitivament aprovat mitjançant acord que, en compliment del que preveu l'article 38.2 del
ROAS.,
Torroella de Fluvià, 5 d'octubre de 2016
Pere Moradell Puig
Alcalde