Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ
El Ple de la Corporació, en data 5 d'octubre de 2016, va adoptar,
entre d'altres, l'acord d'aprovar la memòria valorada per la rehabilitació de les façanes d'un edifici municipal, situat a la Plaça de
l'Ajuntament, núm. 3, redactada per l'Arquitecte Jacint Peiris.
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podreu interposar els següents recursos:
- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, prèvia al recurs
contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat
l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
publicació del present anunci;
- bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació del present
anunci, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Torroella de Fluvià, 5 d'octubre de 2016
Pere Moradell Puig
Alcalde