Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d'un auxiliar administra-tiu inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 2016, va aprovar la convocatòria i les bases que s'acompanyen com annex a aquest anunci, que ha de regir la selecció per a la contractació laboral mitjançant contracte en pràctiques
d'un auxiliar administratiu inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONTRACTE EN PRÀCTIQUES D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU INSCRIT EN EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL.
1.- Objecte de la convocatòria.
És objecte d'aquestes bases regular el procés de selecció de persones joves desocupades inscrites en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil per a la posterior contractació per aquest Ajuntament com a personal laboral temporal en la modalitat de
contracte de treball en pràctiques a temps complert, d'acord amb l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, pel qual s'aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya i la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, pel qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
Aquest procés també servirà per a la creació d'una borsa de treball amb les persones que havent superat la fase de concursoposició, no hagin obtingut suficient puntuació per accedir al lloc de treball.
Les característiques del lloc a cobrir són les següent:
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure per cobrir una plaça de:
- Règim jurídic: laboral
- Modalitat: contracte laboral temporal en la modalitat de contracte de treball en pràctiques
- Nombres de llocs: 1
- Categoria: auxiliar administratiu/va a l'Àrea de Serveis Generals
- Jornada: a temps complert (37,5 h setmanals en còmput anual)
- Sistema de selecció: concurs-oposició
- Durada: 6 mesos
- Sou brut: 951,24 ?
- Adscripció orgànica: Serveis Generals
- Data prevista d'incorporació: 14 de novembre de 2016.
2.- Funcions de la plaça.
- Suport administratiu al personal de les oficines municipals
- Control dels anuncis en el tauler d'edictes i el còmput dels terminis.
- Ordenar i arxivar expedients
- Fer fotocopies
- Atenció al públic presencial i telefònicament
- Registre d'Entrada i Sortida de documents
- Utilització d'aplicatius informàtics de l'Ajuntament en els seus tràmits més senzills
- Redacció d'escrits senzills en format word
- Tasques d'arxiu a l'Arxiu Municipal
3.- Efectes d'aquest procés selectiu
Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si l'Ajuntament no obté la subvenció
de la Generalitat que motiva la tramitació del procés selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per
qualsevol altra causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució del programa de
treball al qual està vinculada la plaça convocada.
4.- Condicions dels aspirants.
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els requisits següents:
4.1. Requisits generals:
a.- Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres, en què,
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat d'estats que no pertanyen a la Unió
Europea sempre que tinguin residència legal a Espanya, d'acord amb la legislació d'estrangeria aplicable.
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i hauran de
superar les proves establertes amb aquesta finalitat.
b.- Haver complert 16 anys i menys de 30 (article 13 de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor
i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació).
c.- No trobar-se en cap causa d'incompatibilitat d'acord amb la legislació vigent, no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les
funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública
d.- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de les places per a les quals es convoca aquest procés de
selecció.
e.- Acreditar el nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent, de coneixements de la llengua catalana, expedit per
la Junta Permanent de Català. En cas de no acreditar-se degudament en l'esmentada data tenir els coneixements de català
exigits, podrà acreditar-se a través de les proves programades per a tal efecte dintre del procés selectiu, o bé amb l'aportació
del document acreditatiu de tenir els coneixements de català exigits davant del tribunal de selecció.
Els requisits anteriors, hauran de complir-se i acreditar-se l'últim dia de presentació de sol·licituds.
4.2. Requisits específics:
A la data d'inici del contracte haurà de complir els següents requisits:
a.- Ser beneficiari/a en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
b.- Estar inscrit/a com demandant d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
c.- Estar en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior en gestió administrativa o títols
oficialment reconeguts com equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d'acord amb allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per l'exercici professional;
d.- Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
5.- Publicitat del procés
Les presents bases i la convocatòria del procés per a la presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí oficial de la provín cia de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
La llista provisional i definitiva de candidats i el resultat de la puntuació el procés selectiu, es publicarà en el tauler d'edictes
municipal.
6.- Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una instància dirigida a l'alcalde i la presentaran al
Registre General d'aquest Ajuntament (Pl. Don Manuel, 12 de Sant Julià del Llor i Bonmatí, de dilluns a divendres de 9 h a 14
h i el dimecres també de 17 h a 20 h), o en la forma que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El termini de presentació serà de 5 DIES HÀBILS a comptar des de la última publicació de les presents bases.
En el cas de que la presentació de la sol·licitud no s'efectuï directament al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, caldrà que
l'aspirant avisi a l'Ajuntament dins aquest termini de 5 dies.
7.- Documentació que cal presentar
La documentació que cal presentar serà la següent:
a) Instància degudament complimentada i signada on caldrà declarar que es compleixen els requisits exigits per concorre
al procés selectiu;
b) Fotocopia del DNI, passaport o permís de residència en vigor;
c) Fotocopia de la vida laboral, currículum o documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin.
d) Acreditació del nivell C de català
Als efectes de determinar els requisits d'accés i la puntuació de la fase de concurs, només es tindran en compte aquelles circumstàncies declarades per la persona interessada en la sol·licitud.
Els requisits exigits en les presents bases i les circumstàncies personal que haguessin estat al·legats per l'aspirant en la sollicitud, seran objecte de comprovació abans de la formalització del contracte.
8.- Tribunal qualificador.
El Tribunal estarà format per:
President: La secretaria de l'Ajuntament de Sant Julia del Llor i Bonmati o la persona en qui delegui.
- Vocals: La tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Selva.

Un/a funcionari/a de carrera

Un membre del tribunal qualificador farà les tasques de secretari/a en el procés.
Es nomenaran suplents dels membres del tribunal per garantir la seva presència.
En la mateixa resolució en la qual s'aprovi definitivament la llista d'aspirants admesos i exclosos, es fixarà la composició nominal de l'òrgan de selecció per tal de poder promoure, en cas que procedeixi, la recusació dels seus membres. La resolució
s'anunciarà al tauler d'anuncis.
L'òrgan de selecció podrà nomenar col·laboradors, especialistes i ajudants, que estaran sempre sota la seva direcció i control
directes, per a aquelles proves que ho requereixin, limitant-se a l'exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals
col·laboraran amb l'òrgan de selecció amb veu, però sense vot. Els assessors i especialistes estaran sotmesos a les mateixes
causes d'abstenció i recusació que els membres de l'òrgan de selecció.
L'òrgan de selecció no podrà constituir-se sense l'assistència, com a mínim, de la meitat dels seus membres titulars o suplents
indistintament, que en cap cas podrà ser inferior a 3.
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.
Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir quan els concorrin les circumstàncies previstes a l'art. 23 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
9.- Admissió i exclusió d'aspirants
S'entendran admeses al procés selectiu aquelles persones aspirant que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista PROVISIONAL d' admesos i exclosos, amb indicació
del motiu de l'exclusió.
S'estableix un termini de 2 DIES HÀBILS a partir del dia següent a la publicació de la llista en el tauler d'edictes de l'Ajuntament per a la suplantació dels defectes detectats. Transcorregut aquestes termini sense efectuar les esmenes, es tindrà a la
persona interessada per desistida.
Finalitzat el termini de subsanació, es publicarà en el tauler d'edictes municipal la llista DEFINITIVA de les persones admeses
en el present procés selectiu per a la realització de les proves previstes, indiciant també el lloc, dia i hora de la celebració de
les proves i de la composició nominal del tribunal de selecció.
Si no es presenten subsanacions o aquestes no fossin necessaries, la llista provisional d'admissió esdevindrà definitiva sense
necessitat de nova publicació.
10.- Desenvolupament del procés selectiu.
En el moment de l'inici de les proves les persones aspirants hauran de personar-se aportant el seu DNI.
El sistema de selecció és el d'concurs-oposició i constarà de les següents fases:
A. Fase prèvia: coneixement de les llengües oficials.
Constarà de les següents proves:
1. Prova de català, nivell de suficiència (certificat C), que s'adequarà al Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català:
a.- Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el nivell exigit de català. Per determinar
les equivalències dels títols oficials del Departament d'ensenyament amb els certificats de la Junta Permanent de Català,
a més del títol, i per acreditar que s'ha fet tota l'escolarització a Catalunya sense exempció de l'assignatura de llengua catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, expedit pel centre docent corresponent.
b.- Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
2. Prova de coneixements de llengua castellana: els coneixements de la llengua espanyola s'hauran d'acreditar per aquells/
elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el
tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l'idioma per part de l'aspirant.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un Estat diferent a Espanya que tingui com a llengua
oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció,
fotocòpia compulsada d 'algun dels documents següents:
- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d'espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s'han superat totes les proves adreçades a
la seva obtenció.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d'un dels supòsits d'exempció degudament acreditats,
no superin alguna d'aquestes dues proves.
B. Fase d'oposició:
La fase d'oposició es compon dels següents exercicis:
b.1) Primer exercici: consistirà en resoldre per escrit un supòsit pràctic plantejat pel tribunal sobre el temari de l'Annex
d'aquestes bases.
Aquesta prova serà valorada de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la.
El tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els aclariments que estimi oportú en relació als treballs
realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin sol·licitats. La incompareixença comportarà la no superació de la prova.
b.2.) Segon exercici: consistirà en resoldre un examen tipus test d'entre 10 a 15 preguntes.
Aquesta prova serà valorada de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la.
La puntuació màxima en la fase de concurs serà de 20 punts.
C. Fase de concurs:
El concurs consistirà en la valoració dels mèrits aportats i degudament justificats pels aspirants amb un certificat i/o titulacions. No tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà amb un màxim de 6 punts.
Els mèrits al·legats per l'aspirant només podran ser avaluats si estan degudament acreditats documentalment, segons especifica la base quarta d'aquestes bases i amb referència al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'acord
amb els barems següents:
a) Formació que tingui relació amb les funcions o tasques pròpies de la plaça convocada: cursos de formació, màster, postgrau, especialitzacions, segones titulacions i successives.
Puntuació màxima: 3 punts
Per cada 10h de formació o crèdit ECTS, 0,10 punts.
b) Experiència acreditada:
Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb la les funcions o tasques pròpies de la plaça convocada: 0,10 punts per
mes treballat
Puntuació màxima: 3 punts
c) Entrevista: tindrà com a finalitat revisar les dades curriculars, posar atenció a la seva capacitat tècnica i professional, la
seva vessant humana (qualitats personals) i la seva maduresa emocional, capacitat de comunicació, flexibilitat i capacitat de
motivació i compromís.
El tribunal acordarà prèviament les preguntes i els criteris de valoració per aplicar el mateix procés d'avaluació a tots els
candidats.
Puntuació: 0 punts
11.- Qualificació de les proves i disposicions de caràcter general.
Tots els exercicis de la fase d'oposició seran obligatoris i eliminatoris i qualificats fins un màxim de 10 punts, essent considerats no aprovats/ades i exclosos/es del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts
en cadascun d'ells.
La puntuació definitiva de la fase d'oposició ve determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a cadascun dels
exercicis.
Ates que ala prova de l'oposició hi ha més d'un exercici a fer, els exercicis es puntuaran per separat i s'entendrà superada la
prova si la mitjana aritmètica de totes les proves dóna una puntuació de com a mínim 5 punts.
Al final de cadascun dels exercicis el tribunal farà públiques les qualificacions obtingudes. Aquells/elles aspirants que no
superin la puntuació mínima per superar la prova obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran eliminats/ades
del procés selectiu.
Nomes podran participar en la fase de concurs aquells aspirants que hagin superat la fase d'oposició.
En cas d'empat en la puntuació entre aspirants, es resoldrà per sorteig.
El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte als/a les altres aspirants, sempre que així ho
hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius.
12.- Actuació dels /de les aspirants
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el dia i el lloc de es determini. Hauran de
presentar el seu DNI. Seran exclosos aquells aspirants que no compareguin.
El tribunal determinarà l'ordre d'actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer tots els aspirants de forma
simultània.
13.- Proposta de contractació.
El tribunal farà pública la puntuació total de cada aspirant i la proposta de contractació a nom d'aquell que hagi obtingut
una millor puntuació, no podent-se superar el nombre de places convocades, i comunicarà l'esmentada relació en forma de
proposta a l'alcalde de la Corporació per tal que efectuï les corresponents contractacions.
14.- Presentació de documentació abans de la formalització del contracte
L'aspirant proposat pel Tribunal presentarà davant la secretaria d'aquest Ajuntament, dins el termini de 5 DIES NATURALS
des que es faci pública la relació d'aprovats a què es refereix la base anterior, els documents acreditatius de les condicions que
per prendre part a les proves s'exigeixen a la base segona, i que són:
1. Justificació del títol exigit.
2. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques per sentència ferma, així com que no incorre en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat establerta
a les Lleis i reglaments, no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els aspirants de nacionalitat
d'algun estat membre de la unió europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran
de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació de no estar
sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu estat, d'accés a la funció pública.
3. Documentació justificativa d'estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació no
ocupat (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
4. Original de tots els documents que s'ha aportat fotocopia.
A més, la persona candidata proposada serà sotmesa al reconeixement mèdic oportú a fi d'obtenir la conformitat mèdica
necessària que acrediti la seva aptitud per al normal exercici de les funcions a desenvolupar.
15.- Contracte
Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, l'alcaldia formalitzarà el contracte de la persona proposada pel tribunal com a personal laboral.
L'aspirant haurà d'incorporar-se al servei de la Corporació en el moment en què li sigui requerit/da. En aquest moment li
serà lliurat contracte laboral.
L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció
i de la subsegüent contractació com a personal laboral.
Mentre no s'hagi procedit a la signatura del contracte, i iniciada l'efectiva prestació de serveis, l'aspirant no tindrà dret a cap
percepció econòmica.
16.- Període de prova
El període de prova serà d'1 mes pels contractes en pràctiques celebrats amb treballadors que estan en possessió del títol de
grau mig o de certificat de professionalitat de nivell 1 o 2.
El període de prova serà de 2 mesos per als contractes en pràctiques celebrats per treballadors que estiguin en possessió del
títol de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3.
En cas que la persona contractada no superi el període de prova el treballador serà acomiadat i l'Ajuntament formalitzarà
un nou contracte de treball en pràctiques de sis mesos en les mateixes condicions, entre la llista dels candidats que formaran
part de la borsa de treball que regulen aquestes bases, sempre que no se superin els terminis d'execució establerts en la convocatòria de la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de
Catalunya.
17.- Substitucions
En el cas que el treballador/a seleccionat causés baixa, l'elecció de la persona substitut recaurà sobre la següent aspirant del
procés de selecció, sempre que compleixi els requisits establerts.
18. Creació d'una borsa treball i el seu funcionament
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés selectiu, podran ser cridats per l'Ajuntament
d'acord amb l'ordre de qualificació, per a la seva contractació en règim laboral temporal o nomenament funcionarial interí per
a llocs de treball de la mateixa categoria, en el termini de dos anys, a comptar des de la data de finalització del procés selectiu.
A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, el tribunal de selecció elevarà a l'Alcaldia una proposta d'aprovació de la llista de persones dins la borsa de treball.
En cas d'empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o més persones la mateixa puntuació, es resoldrà
per sorteig.
La borsa de treball només serà operativa en cas d'ocupar places amb idèntiques tasques per les quals s'ha convocat aquest
procés selectiu.
El funcionament de la borsa de treball serà el següent:
a) Ordre en la borsa de treball:
Les persones que accedeixin a una borsa de treball s'ordenaran d'acord amb la puntuació obtinguda en les proves del procés
selectiu, de major a menor nombre de punts
b) Situacions en la borsa de treball
Les persones integrants de les borses de treball estaran en alguna de les següents situacions:
b.1. En actiu: S'hi trobaran les persones que, estant a la borsa de treball, estiguin prestant serveis a l'Ajuntament.
b.2. Disponible: S'hi trobaran aquelles persones que:
1.- Havent accedit a una borsa de treball, estiguin a l'espera de rebre ofertes de feina.
2.- Les persones que, estant en la borsa de treball, ocupin una plaça diferent de la de la borsa de treball en qüestió a
l'Ajuntament o incorrin en alguna altra situació que suposés estar declarat en excedència per incompatibilitat o en situació de serveis especials.
El personal en actiu passarà a la situació de disponible una vegada hagi estat cessat per alguna causa de les previstes
a l'article 10.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic(causes de cessament del personal
funcionari interí) o hagi finalitzat el seu contracte laboral temporal.
b.3. En baixa temporal: S'hi trobaran i no rebran ofertes de feina, mentre estiguin en aquesta situació, sense perdre el seu lloc
a la borsa de treball, les persones que, formant part d'una borsa de treball, estiguin en una de les següents situacions i així
s'acrediti fefaentment:
1.- Les persones que, no estant en actiu, es trobin en una situació de malaltia que suposaria la incapacitat temporal, mentre duri aquesta situació de malaltia.
2.- Les persones que, amb motiu d'embaràs, part o adopció, estiguessin en situació de poder demanar la llicència per
maternitat, ja sigui abans o després del part.
3.- Les persones a les quals no hagi estat possible contactar en el moment d'emetre's una oferta de feina, d'acord amb el
procediment que estableixen aquestes bases.
4.- Les persones que, en el desenvolupament de les seves funcions per raó d'un nomenament interí, hagin estat sancionades amb suspensió de feina i sou, en els termes expressats en aquestes bases.
b.4.- Situació de baixa definitiva: S'hi declararan i seran eliminades definitivament de la borsa de treball les persones que es
trobin en alguna de les següents situacions:
1.- Les persones que refusin l'oferta de feina que els formuli l'Ajuntament d'acord amb el procediment establert en
aquestes bases.
2.- Les persones que accedeixin a la plantilla de l'Ajuntament a través d'un nomenament de personal funcionari de carrera per a la mateixa plaça que estan en la borsa de treball, en aquest segon cas una vegada hagin superat el període de
prova establert.
3.- Les persones que, una vegada iniciada la relació funcionarial d'interinitat, renunciïn voluntàriament al nomenament
com a personal funcionari.
4.- Les persones que hagin estat sancionades amb separació del servei, o acomiadament per causes disciplinàries, o condemnades amb la pena d'inhabilitació especial o absoluta, en els termes regulats en aquestes bases.
5.- Les persones que, havent obtingut una sentència judicial ferma d'acomiadament nul o improcedent i, com a conseqüència d'això, disposin de l'opció de demanar la readmissió o bé ésser indemnitzats, optin per l'abonament de la
indemnització en lloc de la readmissió.
6.- Les persones que no acreditin complir amb els requisits d'accés a l'Administració establerts per al nomenament de
personal funcionari interí.
7.- Les persones que no superin el període de prova o de practiques establert en la seva contractació o en les bases especifiques
que regeixin la convocatòria amb la qual van accedir a la borsa de treball.
8.- Les persones que estiguin en baixa temporal per no haver estat contactades, d'acord amb el que disposen aquestes bases.
c) Durada de la borsa de treball.
Aquesta borsa de treball tindrà una durada de dos anys, a comptar a partir de la data del decret del contracte laboral temporal en pràctiques. Una vegada hagin passat els dos anys, la borsa s'extingirà i les persones que hi estiguin inscrites perdran
tots els drets que es derivin en relació a les ofertes de feina que pugui emetre l'Ajuntament.
d) Gestió de les borses de treball.
Quan es produeixi una vacant que l'Ajuntament decideixi ocupar, l'Ajuntament cridarà les persones de la borsa de treball en
situació de disponibles, que tindran preferència per cobrir la vacant.
La crida es farà entre les persones en situació de disponibles, d'acord amb l'ordre de qualificació, començant la persona que
es trobi en la posició més alta de la borsa.
En el cas que una persona no reuneixi les condicions per poder obtenir el nomenament o contracte laboral temporal, d'acord
amb l'oferta de feina per a la qual es fa la crida, no es procedirà a l'esmentada contractació o nomenament sense que això
afecti a la persona tant en la seva situació de disponible com en la seva situació ordinal en la borsa de treball, per a possibles
futures contractacions, si les causes que impedeixen el nomenament fossin temporals.
En el cas de persones en situació de baixa temporal, un cop finalitzada la causa que va motivar el pas a aquesta situació, la
persona interessada ha de comunicar per escrit la finalització de la causa i acreditar-la fefaentment davant l'Ajuntament. Una
vegada rebuda la notificació, l'Ajuntament declararà la persona que estigui a la borsa de treball en situació de disponible,
llevat que li correspongui quedar en una altra situació. En cap cas, l'Ajuntament declararà en situació d'actiu qui estigui en
situació de baixa temporal mentre la persona interessada no acrediti les circumstàncies necessàries per fer el canvi d'estat.
Les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de la borsa de treball passaran de nou a situació de disponible a la borsa de treball amb la mateixa posició que varen obtenir en les proves selectives, un cop acabat el contracte corresponent i sempre que la borsa de treball continuï vigent.
L'Ajuntament inclourà, dintre de les crides a les ofertes de feina, el personal que en el moment de la crida estigui en situació
d'actiu, d'acord amb l'ordre que li correspongui dintre de la borsa de treball, per tal que valori si les condicions del nou nomenament o contractació són més avantatjoses que les que tingui actualment en el servei actiu. Refusar aquesta oferta de feina no
tindrà efectes sobre la seva permanència en la borsa de treball. Aquest crida no es farà si del nou nomenament o contractació
se superessin els períodes màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de personal funcionari
interí previstos a la legislació pertinent.
e) Funcionament de les crides a les ofertes de feina
El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà per qualsevol procediment àgil que permeti
deixar constància de l'emissió de l'oferta de feina i de la resposta de la persona que està a la borsa de treball. Així, l'oferta
s'emetrà preferentment per correu electrònic o via telefònica. A aquest efecte, es considera com a vàlid per emetre la crida a
l'oferta de feina el correu electrònic o el telèfon facilitat a la sol·licitud de participació en el procés selectiu que condueixi a
la formació de la borsa de treball, i és responsabilitat de la persona interessada informar l'Ajuntament d'algun canvi en les
esmentades dades de contacte.
En el moment de fer-se l'oferta de feina, l'Ajuntament ha de facilitar, de forma objectiva i sense emetre opinions personals,
tota la informació disponible sobre condicions de nomenament o contractació, salari, horaris o qualsevol altres que facilitin
al màxim la presa de decisió a la persona interessada sobre l'acceptació o el refús de l'oferta. També se l'ha d'informar de la
possibilitat d'al·legar alguna causa de pas a baixa temporal, si es donen els requisits per passar-hi.
Una vegada contactada la persona i feta l'oferta, l'Ajuntament oferirà un termini màxim d'un dia per tal que la persona a qui
s'ofereix la feina doni una resposta definitiva sobre la seva acceptació o el seu refús.
En cas que la persona contactada refusi l'oferta de feina, ho haurà de fer per escrit mitjançant correu electrònic el mateix dia.
Si no ho fa, se l'entendrà que refusa l'oferta tàcitament. Es farà constar per diligència a l'expedient corresponent aquests fets i
la persona passarà a la situació que li correspongui, procedint-se acte seguit a contactar la persona següent de la llista.
En el cas que, passat un dia laborable des de l'emissió del missatge d'oferta, pel mitjà que sigui, no es localitzés l'aspirant o no
se n'hagi rebut resposta, es farà constar per diligència en l'expedient corresponent i es procedirà a contactar de nou. Es faran
un màxim de tres intents, i si en tots ells l'aspirant continua il·localitzable o no respon, es farà constar aquest fet per diligència
i la persona passarà a la situació de baixa temporal.
19.- Recursos
Aquestes bases i quants actes administratiu es deriven de les mateixes i l'actuació dels òrgans de selecció, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en la forma previstos a la Llei 39/2016, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Contra les resolucions i actes del Tribunal de selecció i els seus actes de tràmit que impedeixin continuar el procediment o
produeixin indefensió, es podrà interposar recurs d'alçada davant l'òrgan competent de l'Ajuntament.
ANNEX: TEMARI
1. Requisits de les sol·licituds dels ciutadans presentades a l'Ajuntament
2. Els conceptes de declaració responsable i comunicació.
3. El concepte d'expedient administratiu.
4. El còmput dels terminis en el procediment administratiu.
5. El Registre Electrònic General: concepte i funcionament.
6. Mitjans de presentació de document dirigits a una Administració Pública.
7. Els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.
8. Coneixement d'aspectes del municipi de Sant Julia del Llor i Bonmati: el seu territori, la seva població, el seu govern
municipal, les seves entitats i associacions i principals equipaments municipals.
Sant Julià del Llor i Bonmatí, 13 d'octubre de 2016
Marc Garcia Nadal
Alcalde